ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,573
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 79 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 70 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 725 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 532 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 605 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,089 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 07. วีดีโอ ม.มหาจุฬาลงกรณฯ จำนวน 248 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
148 151.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 2(2).วิธีอธิบายด้านอรรถะตามหลักนยะ 5
15 มกราคม 2563
2
147 150.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 2(1).วิธีอธิบายด้านพยัญชนะตามหลักหาระ 16
15 มกราคม 2563
2
146 149.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 1(3).วิเคราะห์หลักเทสนาหาระ
8 มกราคม 2563
4
145 148.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 1(2).เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์
8 มกราคม 2563
3
144 147.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 1(1).ความเป็นมา ความหมาย และโครงสร้าง
8 มกราคม 2563
4
143 146-สัมมนาพระไตรปิฎก(ป.เอก) ตอนที่ 4.สรุปและวิเคราะห์บาลีในจูฬนิทเทส
12 พฤฤศิกายน 2562
1
142 145-สัมมนาพระไตรปิฎก(ป.เอก) ตอนที่ 3.วิธีการอธิบายพระพุทธพจน์
29 ตุลาคม 2562
7
141 144-สัมมนาพระไตรปิฎก(ป.เอก) ตอนที่ 2.ความถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ
29 ตุลาคม 2562
4
140 143-พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์)
1 ตุลาคม 2562
465
139 142-ปรมัตถธรรม 10.ปรมัตถธรรม 4 กับ วิปัสสนาภูมิ 6
2 ตุลาคม 2562
376
138 141-ปรมัตถธรรม 9.นิพพานปรมัตถ์
1 ตุลาคม 2562
518
137 140-ปรมัตถธรรม 8.รูปปรมัตถ์, แสดงรูป 28 จัดเป็น 11 กลุ่ม
17 กันยายน 2562
358
136 139-ปรมัตถธรรม 7.แสดงเจตสิกแบบสัมปโยคนัย สังคหนัย และตทุภยมิสสกนัย
10 กันยายน 2562
377
135 138-ปรมัตถธรรม 6.จำแนกเจตสิก 52 อัญญสมานา อกุศลและโสภณะ
20 สิงหาคม 2562
357
134 137-ปรมัตถธรรม 5.จำแนกโลกุตตรจิต 8 หรือ 40
20 สิงหาคม 2562
426
133 136-ปรมัตถธรรม 4.การจำแนกรูปาวจรจิต 15 และอรูปาวจรจิต 12
13 สิงหาคม 2562
340
132 135-ปรมัตถธรรม 3.จำแนกกามาวจรจิต 54 ประเภท
30 กรกฎาคม 2562
388
131 134-ปรมัตถธรรม 2.ความหมายของจิต เจตสิก รูป นิพพาน
9 กรกฎาคม 2562
446
130 133-ปรมัตถธรรม 1.สัจจะ 2 ลักษณะ 2 และลักขณาทิจตุกกะจิต
25 มิถุนายน 2562
339
129 132-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 6.สรุปเนื้อหาการบรรยาย
4 มิถุนายน 2562
372
128 131-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 5.วิสุทธิ 7 และลำดับญาณในคัมภีร์ต่างๆ
4 มิถุนายน 2562
373
127 130-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(3).เรียงลำดับเน้นปัญญา 3
24 เมษายน 2562
404
126 129-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(2).เรียงลำดับเน้นปัญญา 2
24 เมษายน 2562
366
125 128-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(1).เรียงลำดับเน้นปัญญา 1
24 เมษายน 2562
377
124 127-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(3).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 3
17 เมษายน 2562
384
123 126-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(2).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 2
17 เมษายน 2562
420
122 125-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(1).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 1
17 เมษายน 2562
400
121 124-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 2(2).วิปัสสนาแบบต่างๆ
10 เมษายน 2562
362
120 123-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 2(1).วิปัสสนาแบบต่างๆ
10 เมษายน 2562
362
119 122-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 1(2).ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
342
118 121-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 1(1).สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
380
117 120-ปรมัตถธรรม 7(2).สรุปจบวิชาปรมัตถธรรม
31 สิงหาคม 2561
397
116 119-ปรมัตถธรรม 7(1).ปรมัตถธรรมกับปฏิจจสมุปบาทและธรรมทั้งปวง
31 สิงหาคม 2561
365
115 118-ปรมัตถธรรม 6(3).ปรมัตถธรรม 4 กับอินทรีย์ 22 และปฏิจจสมุปบาท 12
24 สิงหาคม 2561
364
114 117-ปรมัตถธรรม 6(2).ปรมัตถธรรม 4 กับ ธาตุ 18 และอริยสัจ 4
24 สิงหาคม 2561
365
113 116-ปรมัตถธรรม 6(1).ปรมัตถธรรม 4 กับ ขันธ์ 5 และอายตนะ 12
24 สิงหาคม 2561
366
112 115-ปรมัตถธรรม 5(3).ประเภทและวิธีเข้าถึงนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
368
111 114-ปรมัตถธรรม 5(2).ชื่อและประเภทของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
363
110 113-ปรมัตถธรรม 5(1).นิพพานปรมัตถ์และชื่อของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
386
109 112-ปรมัตถธรรม 4(3).รูปในพระสูตร อภิธรรมและอรรถกถา
20 กรกฎาคม 2561
328
108 111-ปรมัตถธรรม 4(2).รูป 28 จำแนกเป็น 11 กลุ่ม
20 กรกฎาคม 2561
364
107 110-ปรมัตถธรรม 4(1).สัมปโยคนัย สังคหนัยและตทภุยมิสสกนัย
20 กรกฎาคม 2561
390
106 109-ปรมัตถธรรม 3(3).เจตสิกในพระสูตร อภิธรรมและอรรถกถา
29 มิถุนายน 2561
465
105 108-ปรมัตถธรรม 3(2).เจตสิก 52 จำแนกเป็น 3 กลุ่ม
29 มิถุนายน 2561
356
104 107-ปรมัตถธรรม 3(1).จิต 89 จำแนกเป็น 9 แบบ
29 มิถุนายน 2561
394
103 106-ปรมัตถธรรม 2(4).อรูปาวจรจิต 12 โลกุตตรจิต 8 หรือ 40
22 มิถุนายน 2561
347
102 105-ปรมัตถธรรม 2(3).กามาวจรจิต 54 รูปาวจรจิต 15
22 มิถุนายน 2561
329
101 104-ปรมัตถธรรม 2(2).กามาวจรจิต, อกุศลจิต 12 อเหตุกจิต 1
22 มิถุนายน 2561
370
100 103-ปรมัตถธรรม 2(1).จำแนกจิต 89 เป็น 4 ภูมิ
22 มิถุนายน 2561
352
99 102-ปรมัตถธรรม 1(3).ลักษณะของรูปกับนิพพาน
15 มิถุนายน 2561
377
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ