ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,198
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 326 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 342 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 459 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 908 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,509 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,342 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,248 558-พระไตรปิฎกศึกษา16 สรุปรายวิชาและแนะแนวข้อสอบ
22 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 41
7,247 557-พระไตรปิฎกศึกษา15 วิธีวิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์2
22 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19
7,246 556-พระไตรปิฎกศึกษา14 วิธีวิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์1
20 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25
7,245 555-พระไตรปิฎกศึกษา13 มหาสติปัฏฐานสูตร3 อริยสัจในสติปัฏฐาน
20 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30
7,244 554-พระไตรปิฎกศึกษา12 มหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน
19 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 31
7,243 553-พระไตรปิฎกศึกษา11 มหาสติปัฏฐานสูตร1 บุพพภาคมรรค
19 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 39
7,242 153-ธรรมปฏิบัติ100 ยกจิตหดหู่ และ ข่มจิตฟุ้งซ่าน
18 ตุลาคม 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 83
7,241 152-ธรรมปฏิบัติ99 ทิ้งจิตรู้อดีตและจิตรู้อนาคต
11 ตุลาคม 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 165
7,240 552-พระไตรปิฎกศึกษา10 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทำมรรคให้สมบูรณ์
8 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 132
7,239 1009-ขุ.ธ.โกธวรรค2 พึงหยุดยั้งความโกรธที่เกิดขึ้น
7 ตุลาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 93
7,238 1008-วิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้อง
7 ตุลาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 81
7,237 1007-จากวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไปสู่เห็นนิพพาน
7 ตุลาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 109
7,236 1006-ขุ.ธ.โกธวรรค1 พึงละความโกรธและมานะ
7 ตุลาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 54
7,235 1005-ขุ.ธ.ปิยวรรค9 บุญต้อนรับผู้ทำบุญไว้เหมือนญาติ
7 ตุลาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 55
7,234 1004-ขุ.ธ.ปิยวรรค8 ลักษณะจิตพระอนาคามี
7 ตุลาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 49
7,233 551-พระไตรปิฎกศึกษา9 วิธีประกาศสัจจะแก่ฆราวาสและนักบวช
1 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 70
7,232 550-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์11 สรุปย่อคัมภีร์อภิธรรม
1 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 35
7,231 549-พระไตรปิฎกศึกษา8 ทฤษฎีหลักการและวิธีปฏิบัติวิปัสสนา
1 ตุลาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 53
7,230 548-ปุคคลปัญญัตติ3 ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2-10
27 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 42
7,229 151-ธรรมปฏิบัติ98 วิธีทำจิตให้ตั้งมั่น6กรณี
27 กันยายน 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 126
7,228 216-อาทีนวญาณ ปัญญาเห็นสังขารมีภัย นิพพานปลอดภัย
25 กันยายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 109
7,227 215-วิปัสสนาญาณ ปัญญาเห็นความดับของจิตที่พิจารณาอารมณ์
25 กันยายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 120
7,226 214-อุทยัพพยญาณ ปัญญาเห็นความเกิดดับของปัจจุบันธรรม
25 กันยายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 134
7,225 547-พระไตรปิฎกศึกษา7 ธรรมที่ตรัสรู้และธรรมจักรที่ทรงประกาศ
23 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 61
7,224 546-ยมกปาลิ12 ขันธยมก ปริญญาวาระ
22 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16
7,223 545-ปุคคลปัญญัตติ2 เอกกนิทเทสอธิบาย54บุคคล
20 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 23
7,222 2526-โอวาทธรรมปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 68
7,221 2525-มรรค4ผล4สังโยชน์3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 101
7,220 2524-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 89
7,219 2523-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 94
7,218 2522-สภาพชีวิต กรรม และสัมมาทิฏฐิ
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 118
7,217 2521-พิจารณาอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 100
7,216 2520-ชีวิตคือขันธ์5เชื่อมโลกผ่านอายตนะ6
17 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 100
7,215 2519-กรรมฐาน21หมวดในสติปัฏฐาน
17 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
7,214 2518-ปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 55