ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,677
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 209 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 180 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 793 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 570 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 650 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,128 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม 3 คืน 4 วัน วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2565 ที่ มูลนิธิมายาโคตมี กรุงเทพกรีทา 20 แยก 7 แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ (2) คอร์สปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน วันที่ 15 - 19 กันยายน 2565 ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถนนเพชรเกษม54 แยก 6 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,727 717-ยมกปาลิ3(3) อกุสลบท เอกมูลยมกและมูลกนัย
17 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4
7,726 716-ยมกปาลิ3(2) มูลกนัย และ มุลมูลกนัย
17 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6
7,725 715-ยมกปาลิ3(1) ตัวอย่างนามบทและอพยากตบท
17 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3
7,724 714-ยมกปาลิ2(2) เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
17 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4
7,723 713-ยมกปาลิ2(1) ตัวอย่างมูลนัย มูลมูลนัย
17 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5
7,722 712-ปุคคลปัญญัตติ1(3) บัญญัติ6 ตามแนวอรรถกถา
15 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 17
7,721 711-ปุคคลปัญญัตติ1(2) บัญญัติ5 และองค์ธรรม
15 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
7,720 710-ปุคคลปัญญัตติ1(1) ความหมายชื่อคัมภีร์
15 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,719 709-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 สุตมยญาณนิทเทส1
11 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 17
7,718 708-พระไตรปิฎกศึกษา3(2) ความเป็นมาพระไตรปิฎก
11 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 18
7,717 707-พระไตรปิฎกศึกษา3(1) นิกาย5 องค์9 ธรรมขันธ์84,000
11 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
7,716 706-ยมกปาลิ1(4) วิธีอธิบายยมก ปัญหา4 วิสัชชนา5
10 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,715 705-ยมกปาลิ1(3) โครงสร้างมุลยมก480ยมก
10 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,714 704-ยมกปาลิ1(2) แนะนำคัมภีร์ยมกปาลิ
10 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,713 703-ยมกปาลิ1(1) รายละเอียดรายวิชา
10 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
7,712 172-ธรรมปฏิบัติ119 สัจจะ3ข้อมีอยู่แล้ว มัคคสัจต้องทำขึ้น
8 สิงหาคม 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 61
7,711 113-ภาวนา36 ความติดใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่ม
5 สิงหาคม 2565
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 101
7,710 702-ปรมัตถธรรม1 รายละเอียดรายวิชา
5 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22
7,709 701-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
4 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19
7,708 700-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและลักษณะพิเศษ
4 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,707 2626-ถือกายคตาสติ รักษาตน รักษาผู้อื่น
3 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 61
7,706 2625-คุณสมบัติพระโสดาบัน3ด้าน วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 55
7,705 2624-เหตุและผลในปฏิจจสมุปบาท วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 93
7,704 2623-สมุทยวาระ กับ นิโรธวาระ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 42
7,703 2622-ธาตุ4อุปมาด้วยงูพิษเป็นต้น วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 44
7,702 2621-กายคตาสติและสติสังวร วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 44
7,701 2620-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
1 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 33
7,700 2619-เป้าหมาย ทางเดิน ผู้เดิน วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 36
7,699 699-วิภังคปาลิ6(2) สัจจวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
27 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 24
7,698 698-วิภังคปาลิ6(1) สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
27 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 14
7,697 697-วิภังคปาลิ5(2) ธาตุวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
27 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
7,696 696-วิภังคปาลิ5(1) ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
27 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8
7,695 171-ธรรมปฏิบัติ118 เหตุทำให้เข้าถึงมรรค4ประการ
25 กรกฎาคม 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 96
7,694 695-ธาตุกถา5(3) ฉัฏฐนยะ สัมปโยควิปปโยคะ
25 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 17
7,693 694-ธาตุกถา5(2) ปัญจมนยะ อสังคหเตนอสังคหิตะ
25 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13