ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,198
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 326 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 342 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 459 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 908 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,509 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,342 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 10. บ้านจิตสบาย จำนวน 172 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
172 181-จตุธาตุววัตถาน1 อานิสงส์และการกำหนดธาตุแบบย่อ
25 ตุลาคม 2563
125
171 180-อาหาเรปฏิกูลสัญญา กำหนดหมายความน่าเกลียดในอาหาร
9 กุมภาพันธ์ 2563
426
170 179-สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ และอุปสมานุสสติ
22 ธันวาคม 2562
423
169 178-สังฆานุสสติ วิธีเจริญสังฆานุสสติระลึกสังฆคุณ9บท
24 พฤศจิกายน 2562
532
168 177-ธัมมานุสสติ4 วิธีเจริญธัมมานุสสติระลึกธรรมคุณ6บท
27 ตุลาคม 2562
572
167 176-ธัมมานุสสติ3 บทว่า สวากขาโต ภควตา ธัมโม
29 กันยายน 2562
538
166 175-ธัมมานุสสติ2 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์2
28 กรกฎาคม 2562
627
165 174-ธัมมานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์1
28 เมษายน 2562
701
164 173-พุทธานุสสติ14 พราหมณ์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า29ข้อ
31 มีนาคม 2562
718
163 172-พุทธานุสสติ13 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท
27 มกราคม 2562
711
162 171-พุทธานุสสติ12 อธิบายบทว่าตถาคต 8 ความหมาย
23 ธันวาคม 2561
923
161 170-พุทธานุสสติ11 พุทธคุณบทว่าพุทโธ, ภควา
25 พฤศจิกายน 2561
850
160 169-พุทธานุสสติ10 อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ, สัตถา เทวมนุสสานัง
28 ตุลาคม 2561
825
159 168-พุทธานุสสติ9 พุทธคุณบทว่าสุคโต, โลกวิทู
28 ตุลาคม 2561
800
158 167-พุทธานุสสติ8 บทว่าสัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปันโน
30 กันยายน 2561
913
157 166-พุทธานุสสติ7 ระลึกพุทธคุณบทว่าอรหํ
30 กันยายน 2561
846
156 165-พุทธานุสสติ6 อานิสงส์10ประการในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
12 สิงหาคม 2561
965
155 164-พุทธานุสสติ5 ได้วิบากที่เลิศและอมนุษย์ไม่ทำร้าย
12 สิงหาคม 2561
1043
154 163-พุทธานุสสติ4 ประโยชน์และอานิสงส์4
29 กรกฎาคม 2561
1026
153 162-พุทธานุสสติ3 ประโยชน์และอานิสงส์3
29 กรกฎาคม 2561
917
152 161-พุทธานุสสติ2 ประโยชน์และอานิสงส์2
24 มิถุนายน 2561
972
151 160-พุทธานุสสติ1 ประโยชน์และอานิสงส์1
24 มิถุนายน 2561
969
150 159-มรณสติ10 มุมมองเรื่องความตาย5แบบ
27 พฤษภาคม 2561
1110
149 158-มรณสติ9 ชีวิตน้อยเพราะดำรงอยู่น้อยและเกี่ยวข้องน้อย
27 พฤษภาคม 2561
1079
148 157-มรณสติ8 โดยมีอันตรายมากและเจริญมรณสติ8แบบ
22 เมษายน 2561
1077
147 156-มรณสติ7 โดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นและไม่มีนิมิต
22 เมษายน 2561
1074
146 155-มรณสติ6 ความตายไม่อาจต้านทาน
25 มีนาคม 2561
1250
145 154-มรณสติ5 ชีวิตมีกำหนดระยะเวลา
25 มีนาคม 2561
1294
144 153-มรณสติ4 ชีวิตเป็นของน้อย
25 กุมภาพันธ์ 2561
1139
143 152-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1065
142 151-มรณสติ2 คุณประโยชน์และอานิสงส์
14 มกราคม 2561
1191
141 150-มรณสติ1 ความเข้าใจเรื่องกรรมฐาน
14 มกราคม 2561
1282
140 149-อุเบกขาภาวนา2 วิธีฝึกปฏิบัติและการแผ่อุเบกขาจิต
24 ธันวาคม 2560
1291
139 148-อุเบกขาภาวนา1 ลักษณะและการเตรียมการ
24 ธันวาคม 2560
1257
138 147-มุทิตาภาวนา2 บทบริกรรมและการแผ่มุทิตา
26 พฤศจิกายน 2560
1148
137 146-มุทิตาภาวนา1 อานิสงส์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
26 พฤศจิกายน 2560
1206
136 145-กรุณาภาวนา4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
1185
135 144-กรุณาภาวนา3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
1237
134 143-กรุณาภาวนา2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
1437
133 142-กรุณาภาวนา1 ความสำคัญ คุณค่า อานิสงส์
24 กันยายน 2560
1381
132 141-เมตตาภาวนา34 วิธีการแผ่เมตตา2
27 สิงหาคม 2560
1301
131 140-เมตตาภาวนา33 วิธีการแผ่เมตตา1
27 สิงหาคม 2560
1449
130 139-เมตตาภาวนา32 ภูริทัตตกับจัมเปยยนาคราช
16 กรกฎาคม 2560
1561
129 138-เมตตาภาวนา31 พญาช้างฉัททันต์
16 กรกฎาคม 2560
1528
128 137-เมตตาภาวนา30 พิจารณาบุพพจริยาของพระพุทธเจ้า2
25 มิถุนายน 2560
1362
127 136-เมตตาภาวนา29 ลดความโกรธ เพิ่มความอดทน
25 มิถุนายน 2560
1431
126 135-เมตตาภาวนา28 พิจารณาบุพพจริยาของพระพุทธเจ้า
28 พฤษภาคม 2560
1712
125 134-เมตตาภาวนา27 พิจารณาแยกธาตุเป็นต้น
28 พฤษภาคม 2560
1580
124 133-เมตตาภาวนา26 พิจารณาความสัมพันธ์กันในสังสารวัฏฏ์
23 เมษายน 2560
1584
123 132-เมตตาภาวนา25 พิจารณาตนเอง10ประเด็น
23 เมษายน 2560
1590
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ