ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,982
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 466 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 336 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 943 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 671 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 740 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,258 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 15. พุทธธรรม ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน 125 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
125 125-พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม สารนารถ พาราณสี
11 กุมภาพันธ์ 2561
1221
124 124-พระพุทธเจ้า, อริยมรรค, นิพพาน, พระอริยสงฆ์ ลุมพินี
8 กุมภาพันธ์ 2561
1262
123 123-อธิบายวงจรปฏิจจสมุปบาทตามภาพวัดธิเบต ลุมพินี
8 กุมภาพันธ์ 2561
1088
122 122-สมาธิภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า รามคามสถูป
7 กุมภาพันธ์ 2561
1181
121 121-สัมมาทิฏฐิรู้สมุทัย นิโรธ มรรค กุสินารา
6 กุมภาพันธ์ 2561
1233
120 120-ธรรมที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่ง มหาปรินิพพานสถูป
6 กุมภาพันธ์ 2561
1142
119 119-สัมมาทิฏฐิรู้ในเรื่องทุกข์ กุสินารา
5 กุมภาพันธ์ 2561
1200
118 118-สัมมาทิฏฐิเรื่องมงคล กุสินารา
5 มกราคม 2561
1172
117 117-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านำเข้าสู่มรรค เวสาลี
5 กุมภาพันธ์ 2561
1077
116 116-โอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
4 กุมภาพันธ์ 2561
1183
115 115-ธรรมะ คือ ปฏิจจสมุปาท กับ นิพพาน ม.นาลันทา
3กุมภาพันธ์ 2561
1234
114 114-ความเป็นมาและความหมาย นโม กับ ไตรสรณคมน์
2 กุมภาพันธ์ 2561
1141
113 113-สังเวชนียสถานเตือนใจให้ไม่ประมาท
1 กุมภาพันธ์ 2561
1212
112 112-ญาณปัญญา3รอบในอริยสัจ4 สารนาถ พาราณสี
12 มีนาคม 2560
1652
111 111-บารมีธรรมทำให้เป็นพระพุทธะ สวนลุมพินี เนปาล
11 มีนาคม 2560
1655
110 110-ไม่ทำ ขาดสูญ รังเกียจ กำจัดและเผาพลาญแบบพุทธ ปรินิพพานสถูป
10 มีนาคม 2560
1715
109 109-ความเห็นตรงถูกต้องนำมาก่อน รร.Royal Residency กุสินารา
9 มีนาคม 2560
1538
108 108-ผู้อาจบรรลุธรรมและลักษณะของธรรมวินัย สถูปเมืองเวสาลี
9 มีนาคม 2560
1602
107 107-โลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนเป็นต้น รร.Vaishali Residency
8 มีนาคม 2560
1638
106 106-สาสนธรรมแบบแผนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
7 มีนาคม 2560
1379
105 105-ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เจดีย์พุทธคยา
7 มีนาคม 2560
1499
104 104-พระธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นใดยิ่งไปกว่า สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2560
1662
103 103-คำสอนกัมมวาท กิริยวาท และวิริยวาท วัดเชตวัน สาวัตถี
1 มีนาคม 2560
1594
102 102-ข้อธรรม4อย่างในที่ดับขันธปรินิพพาน กุสินารา
27 กุมภาพันธ์ 2560
1859
101 101-ตอบปัญหาเรื่องบุญกับกุศล รร.Vaishali Residency
26 กุมภาพันธ์ 2560
1801
100 100-ประตูทางออกคืออริยมรรคมีองค์8 กูฏาคารศาลา เวสาลี
26 กุมภาพันธ์ 2560
1653
99 099-ความเป็นมาและขยายความโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
25 กุมภาพันธ์ 2560
1490
98 098-ธรรมที่ทรงแสดง; อริยสัจ4 รร.royal residency
24 กุมภาพันธ์ 2560
1583
97 097-ธรรมที่ตรัสรู้; ปฏิจจสมุปบาทกับนิพพาน เจดีย์พุทธคยา
24 กุมภาพันธ์ 2560
1495
96 096-เส้นทางแห่งความสุข สารนาถ พาราณสี
10 มีนาคม 2559
1655
95 095-ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม ระหว่างทางสาวัตถี-พาราณสี
9 มีนาคม 2559
1461
94 094-อริยชนสาวกพระพุทธเจ้า วิหารเชตวัน สาวัตถี
8 มีนาคม 2559
1493
93 093-คำอธิบายภาพวงจรปฏิจจสมุปบาท วัดทิเบต สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1752
92 092-คำสอนพุทธะเลิศกว่ามนุษย์ เทพ และพรหม สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1583
91 091-อริยสัจ4 ผลและเหตุ2คู่ รามคามสถูป เทวทหะ
6 มีนาคม 2559
1736
90 090-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1632
89 089-ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรินิพพานสถูป กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1606
88 088-ตอบปัญหาธรรม ระหว่างทางเวสาลี-กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1711
87 087-อนัตตา; ธรรมเฉพาะพุทธศาสนา กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน
4 มีนาคม 2559
1652
86 086-ดำเนินชีวิตตามโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
3 มีนาคม 2559
1771
85 085-ทุกข์และดับทุกข์ตามเงื่อนไข พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1779
84 084-ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1820
83 083-สังเวชนียสถาน; ความหมายและคุณค่าการมา พุทธคยา
1 มีนาคม 2559
1685
82 082-สรุปธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติ พาราณสี
3 กุมภาพันธ์ 2558
1609
81 081-พระพุทธะเลิศที่สุด ลุมพินี เนปาล
1 กุมภาพันธ์ 2558
1754
80 080-ตอบปัญหาธรรม Royal Residency กุสินารา
31 มกราคม 2558
1928
79 079-รีบรู้อริยสัจ4 มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา
31 มกราคม 2558
1845
78 078-ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา มหาปรินิพพานสถูป
31 มกราคม 2558
1697
77 077-เชื่อกรรมและผลของกรรม Royal Residency กุสินารา
30 มกราคม 2558
1794
76 076-ธรรมด้านรูป, ธรรมด้านนาม Royal Residency vaisali
30 มกราคม 2558
1689
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ