ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 15. พุทธธรรม ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน 125 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
125 125-พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม สารนารถ พาราณสี
11 กุมภาพันธ์ 2561
1200
124 124-พระพุทธเจ้า, อริยมรรค, นิพพาน, พระอริยสงฆ์ ลุมพินี
8 กุมภาพันธ์ 2561
1250
123 123-อธิบายวงจรปฏิจจสมุปบาทตามภาพวัดธิเบต ลุมพินี
8 กุมภาพันธ์ 2561
1071
122 122-สมาธิภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า รามคามสถูป
7 กุมภาพันธ์ 2561
1168
121 121-สัมมาทิฏฐิรู้สมุทัย นิโรธ มรรค กุสินารา
6 กุมภาพันธ์ 2561
1223
120 120-ธรรมที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่ง มหาปรินิพพานสถูป
6 กุมภาพันธ์ 2561
1137
119 119-สัมมาทิฏฐิรู้ในเรื่องทุกข์ กุสินารา
5 กุมภาพันธ์ 2561
1191
118 118-สัมมาทิฏฐิเรื่องมงคล กุสินารา
5 มกราคม 2561
1162
117 117-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านำเข้าสู่มรรค เวสาลี
5 กุมภาพันธ์ 2561
1071
116 116-โอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
4 กุมภาพันธ์ 2561
1177
115 115-ธรรมะ คือ ปฏิจจสมุปาท กับ นิพพาน ม.นาลันทา
3กุมภาพันธ์ 2561
1230
114 114-ความเป็นมาและความหมาย นโม กับ ไตรสรณคมน์
2 กุมภาพันธ์ 2561
1135
113 113-สังเวชนียสถานเตือนใจให้ไม่ประมาท
1 กุมภาพันธ์ 2561
1202
112 112-ญาณปัญญา3รอบในอริยสัจ4 สารนาถ พาราณสี
12 มีนาคม 2560
1646
111 111-บารมีธรรมทำให้เป็นพระพุทธะ สวนลุมพินี เนปาล
11 มีนาคม 2560
1651
110 110-ไม่ทำ ขาดสูญ รังเกียจ กำจัดและเผาพลาญแบบพุทธ ปรินิพพานสถูป
10 มีนาคม 2560
1711
109 109-ความเห็นตรงถูกต้องนำมาก่อน รร.Royal Residency กุสินารา
9 มีนาคม 2560
1533
108 108-ผู้อาจบรรลุธรรมและลักษณะของธรรมวินัย สถูปเมืองเวสาลี
9 มีนาคม 2560
1599
107 107-โลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนเป็นต้น รร.Vaishali Residency
8 มีนาคม 2560
1634
106 106-สาสนธรรมแบบแผนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
7 มีนาคม 2560
1376
105 105-ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เจดีย์พุทธคยา
7 มีนาคม 2560
1494
104 104-พระธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นใดยิ่งไปกว่า สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2560
1657
103 103-คำสอนกัมมวาท กิริยวาท และวิริยวาท วัดเชตวัน สาวัตถี
1 มีนาคม 2560
1591
102 102-ข้อธรรม4อย่างในที่ดับขันธปรินิพพาน กุสินารา
27 กุมภาพันธ์ 2560
1856
101 101-ตอบปัญหาเรื่องบุญกับกุศล รร.Vaishali Residency
26 กุมภาพันธ์ 2560
1791
100 100-ประตูทางออกคืออริยมรรคมีองค์8 กูฏาคารศาลา เวสาลี
26 กุมภาพันธ์ 2560
1647
99 099-ความเป็นมาและขยายความโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
25 กุมภาพันธ์ 2560
1484
98 098-ธรรมที่ทรงแสดง; อริยสัจ4 รร.royal residency
24 กุมภาพันธ์ 2560
1577
97 097-ธรรมที่ตรัสรู้; ปฏิจจสมุปบาทกับนิพพาน เจดีย์พุทธคยา
24 กุมภาพันธ์ 2560
1487
96 096-เส้นทางแห่งความสุข สารนาถ พาราณสี
10 มีนาคม 2559
1650
95 095-ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม ระหว่างทางสาวัตถี-พาราณสี
9 มีนาคม 2559
1453
94 094-อริยชนสาวกพระพุทธเจ้า วิหารเชตวัน สาวัตถี
8 มีนาคม 2559
1491
93 093-คำอธิบายภาพวงจรปฏิจจสมุปบาท วัดทิเบต สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1749
92 092-คำสอนพุทธะเลิศกว่ามนุษย์ เทพ และพรหม สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1577
91 091-อริยสัจ4 ผลและเหตุ2คู่ รามคามสถูป เทวทหะ
6 มีนาคม 2559
1730
90 090-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1625
89 089-ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรินิพพานสถูป กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1602
88 088-ตอบปัญหาธรรม ระหว่างทางเวสาลี-กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1704
87 087-อนัตตา; ธรรมเฉพาะพุทธศาสนา กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน
4 มีนาคม 2559
1643
86 086-ดำเนินชีวิตตามโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
3 มีนาคม 2559
1762
85 085-ทุกข์และดับทุกข์ตามเงื่อนไข พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1770
84 084-ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1815
83 083-สังเวชนียสถาน; ความหมายและคุณค่าการมา พุทธคยา
1 มีนาคม 2559
1678
82 082-สรุปธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติ พาราณสี
3 กุมภาพันธ์ 2558
1599
81 081-พระพุทธะเลิศที่สุด ลุมพินี เนปาล
1 กุมภาพันธ์ 2558
1749
80 080-ตอบปัญหาธรรม Royal Residency กุสินารา
31 มกราคม 2558
1923
79 079-รีบรู้อริยสัจ4 มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา
31 มกราคม 2558
1835
78 078-ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา มหาปรินิพพานสถูป
31 มกราคม 2558
1691
77 077-เชื่อกรรมและผลของกรรม Royal Residency กุสินารา
30 มกราคม 2558
1786
76 076-ธรรมด้านรูป, ธรรมด้านนาม Royal Residency vaisali
30 มกราคม 2558
1683
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ