ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 184 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
184 184-วิภังคสูตร2 ขยายความวิธีทำสมาธิให้ได้ผล
16 มิถุนายน 2567
126
183 183-วิภังคสูตร1 การเจริญอิทธิบาท4ที่มีอานิสงส์มาก
16 มิถุนายน 2567
78
182 182-สมาธิสูตร ต้องได้ทั้งสมาธิและวิปัสสนา
16 มิถุนายน 2567
97
181 181-ฐานสูตร วิธีรู้ผู้มีศีล สะอาด มีกำลัง มีปัญญา
21 เมษายน 2567
85
180 180-โสตานุคตสูตร เรียนปริยัติภายหน้าเป็นเทวดาบรรลุเร็ว
21 เมษายน 2567
55
179 179-มัลลิกาเทวีสูตร เหตุให้ผู้หญิงสวย รวย และสูงศักดิ์
21 เมษายน 2567
46
178 178-ภัททิยสูตร หลักวิเคราะห์เพื่อละอกุศลเจริญกุศล
21 เมษายน 2567
50
177 177-ภูริปัญญาชาดก ความประพฤติของผู้มีปัญญา
7 เมษายน 2567
98
176 176-กัณหชาดก พร6ประการของกัณหฤาษี
7 เมษายน 2567
55
175 175-มหามังคลชาดก มงคล8ประการเป็นความสวัสดี
7 เมษายน 2567
62
174 174-สารีปุตตเถรคาถา บทธรรมจากท่านพระสารีบุตรเถระ
17 ธันวาคม 2566
77
173 173-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร สัมมาทิฏฐิน้อมนำไปนิพพาน
17 ธันวาคม 2566
74
172 172-อาสีวิโสปมสูตร อุปมาอสรพิษ4ตัวเป็นต้น
3 ธันวาคม 2566
59
171 171-วัมมิกสูตร จอมปลวกปริศนาธรรม15อย่าง
3 ธันวาคม 2566
52
170 170-สัพพาสวสูตร2 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน2
5 พฤศจิกายน 2566
44
169 169-สัพพาสวสูตร1 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน1
5 พฤศจิกายน 2566
50
168 168-ตาลปุฏเถรคาถา3 อุบายข่มจิตของพระตาลปุฏเถระ
8 ตุลาคม 2566
66
167 167-ตาลปุฏเถรคาถา2 เนกขัมมวิตกของพระตาลปุฏเถระ
8 ตุลาคม 2566
43
166 166-ตาลปุฏเถรคาถา1 ความเป็นมาและคาถา55บท
8 ตุลาคม 2566
57
165 165-สุภากัมมารธีตุเถรีคาถา ออกจากกามแล้วไม่หวนกลับไปอีก
3 กันยายน 2566
81
164 164-อิสิทาสีเถรีคาถา ออกบวชปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรม
3 กันยายน 2566
63
163 163-สุเมธาเถรีคาถา ความยินดียิ่งในพระนิพพาน
3 กันยายน 2566
67
162 162-นิพพานสูตร เห็นนิพพานเป็นสุขจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
90
161 161-อนัตตสูตร เห็นธรรมอนัตตาหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
68
160 160-ทุกขสูตร เห็นสังขารไม่เที่ยงหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
56
159 159-อนิจจสูตร เห็นสังขารไม่เที่ยงหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
46
158 158-อานิสังสสูตร อานิสงส์โสดาปัตติผล6อย่าง
13 สิงหาคม 2566
46
157 157-ปาตุภาวสูตร สิ่งหาได้ยากในโลก6อย่าง
13 สิงหาคม 2566
54
156 156-อัปปหายสูตร ละธรรม6 จึงทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทา
13 สิงหาคม 2566
39
155 155-สุสสูสติสูตร ผู้ฟังดีมีปัญญาตรงสัจจะลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
50
154 154-โวโรปิตสูตร ผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมมีปัญญาลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
26
153 153-อาวรณตาสูตร ผู้มีธรรม6 ฟังสัทธรรมลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
34
152 152-สีติภาวสูตร ผู้มีธรรม6 ทำให้แจ้งนิพพานได้
13 สิงหาคม 2566
41
151 151-มิตตสูตร หมู่เกวียนเป็นมิตรคนเดินทาง
2 กรกฎาคม 2566
32
150 150-อชรสาสูตร ศีลไม่ชำรุดทำประโยชน์สำเร็จ
2 กรกฎาคม 2566
35
149 149-ชราสูตร ศีลมีประโยชน์ตราบเท่าชรา
2 กรกฎาคม 2566
33
148 148-อรณสูตร พระอริยะไม่เป็นข้าศึกต่อโลก
2 กรกฎาคม 2566
31
147 147-ปัชโชตสูตร ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
2 กรกฎาคม 2566
32
146 146-ปาเถยยสูตร ศรัทธารวบรวมเสบียง
2 กรกฎาคม 2566
31
145 145-กามสูตร บุคคลไม่ควรให้และสละตน
6 กรกฎาคม 2566
36
144 144-อิสสรสูตร อำนาจเป็นใหญ่ในโลก
2 กรกฎาคม 2566
34
143 143-นชีรติสูตร ชื่อและโคตรไม่ทรุดโทรม
2 กรกฎาคม 2566
26
142 142-ภีตสูตร มีสุจริต3อยู่ในธรรม4ไม่กลัวปรโลก
2 กรกฎาคม 2566
32
141 141-วุฏฐิสูตร บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชชาประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
24
140 140-วิตตสูตร ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
34
139 139-รถสูตร ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ
2 กรกฎาคม 2566
23
138 138-ฆัตวาสูตร บุคคลฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข
2 กรกฎาคม 2566
40
137 137-อํ.ทสก.อัปปมาทสูตร อุปมาความไม่ประมาท10อย่าง
18 มิถุนายน 2566
51
136 136-อํ.ฉกฺก.อัปปมาทสูตร อุปมาความไม่ประมาท6อย่าง
18 มิถุนายน 2566
33
135 135-อํ.จตุกฺก.อารักขสูตร มีสติรักษาใจในฐานะ4
18 มิถุนายน 2566
35
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ