ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 177 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
177 177-ภูริปัญญาชาดก ความประพฤติของผู้มีปัญญา
7 เมษายน 2567
79
176 176-กัณหชาดก พร6ประการของกัณหฤาษี
7 เมษายน 2567
43
175 175-มหามังคลชาดก มงคล8ประการเป็นความสวัสดี
7 เมษายน 2567
47
174 174-สารีปุตตเถรคาถา บทธรรมจากท่านพระสารีบุตรเถระ
17 ธันวาคม 2566
72
173 173-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร สัมมาทิฏฐิน้อมนำไปนิพพาน
17 ธันวาคม 2566
69
172 172-อาสีวิโสปมสูตร อุปมาอสรพิษ4ตัวเป็นต้น
3 ธันวาคม 2566
56
171 171-วัมมิกสูตร จอมปลวกปริศนาธรรม15อย่าง
3 ธันวาคม 2566
50
170 170-สัพพาสวสูตร2 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน2
5 พฤศจิกายน 2566
42
169 169-สัพพาสวสูตร1 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน1
5 พฤศจิกายน 2566
49
168 168-ตาลปุฏเถรคาถา3 อุบายข่มจิตของพระตาลปุฏเถระ
8 ตุลาคม 2566
66
167 167-ตาลปุฏเถรคาถา2 เนกขัมมวิตกของพระตาลปุฏเถระ
8 ตุลาคม 2566
42
166 166-ตาลปุฏเถรคาถา1 ความเป็นมาและคาถา55บท
8 ตุลาคม 2566
57
165 165-สุภากัมมารธีตุเถรีคาถา ออกจากกามแล้วไม่หวนกลับไปอีก
3 กันยายน 2566
79
164 164-อิสิทาสีเถรีคาถา ออกบวชปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรม
3 กันยายน 2566
60
163 163-สุเมธาเถรีคาถา ความยินดียิ่งในพระนิพพาน
3 กันยายน 2566
66
162 162-นิพพานสูตร เห็นนิพพานเป็นสุขจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
87
161 161-อนัตตสูตร เห็นธรรมอนัตตาหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
64
160 160-ทุกขสูตร เห็นสังขารไม่เที่ยงหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
53
159 159-อนิจจสูตร เห็นสังขารไม่เที่ยงหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
44
158 158-อานิสังสสูตร อานิสงส์โสดาปัตติผล6อย่าง
13 สิงหาคม 2566
45
157 157-ปาตุภาวสูตร สิ่งหาได้ยากในโลก6อย่าง
13 สิงหาคม 2566
53
156 156-อัปปหายสูตร ละธรรม6 จึงทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทา
13 สิงหาคม 2566
38
155 155-สุสสูสติสูตร ผู้ฟังดีมีปัญญาตรงสัจจะลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
47
154 154-โวโรปิตสูตร ผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมมีปัญญาลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
24
153 153-อาวรณตาสูตร ผู้มีธรรม6 ฟังสัทธรรมลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
33
152 152-สีติภาวสูตร ผู้มีธรรม6 ทำให้แจ้งนิพพานได้
13 สิงหาคม 2566
40
151 151-มิตตสูตร หมู่เกวียนเป็นมิตรคนเดินทาง
2 กรกฎาคม 2566
31
150 150-อชรสาสูตร ศีลไม่ชำรุดทำประโยชน์สำเร็จ
2 กรกฎาคม 2566
33
149 149-ชราสูตร ศีลมีประโยชน์ตราบเท่าชรา
2 กรกฎาคม 2566
32
148 148-อรณสูตร พระอริยะไม่เป็นข้าศึกต่อโลก
2 กรกฎาคม 2566
30
147 147-ปัชโชตสูตร ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
2 กรกฎาคม 2566
30
146 146-ปาเถยยสูตร ศรัทธารวบรวมเสบียง
2 กรกฎาคม 2566
29
145 145-กามสูตร บุคคลไม่ควรให้และสละตน
6 กรกฎาคม 2566
34
144 144-อิสสรสูตร อำนาจเป็นใหญ่ในโลก
2 กรกฎาคม 2566
33
143 143-นชีรติสูตร ชื่อและโคตรไม่ทรุดโทรม
2 กรกฎาคม 2566
25
142 142-ภีตสูตร มีสุจริต3อยู่ในธรรม4ไม่กลัวปรโลก
2 กรกฎาคม 2566
30
141 141-วุฏฐิสูตร บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชชาประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
23
140 140-วิตตสูตร ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
30
139 139-รถสูตร ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ
2 กรกฎาคม 2566
22
138 138-ฆัตวาสูตร บุคคลฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข
2 กรกฎาคม 2566
39
137 137-อํ.ทสก.อัปปมาทสูตร อุปมาความไม่ประมาท10อย่าง
18 มิถุนายน 2566
50
136 136-อํ.ฉกฺก.อัปปมาทสูตร อุปมาความไม่ประมาท6อย่าง
18 มิถุนายน 2566
32
135 135-อํ.จตุกฺก.อารักขสูตร มีสติรักษาใจในฐานะ4
18 มิถุนายน 2566
32
134 134-อํ.จตุกฺก.อัปปมาทสูตร ละธรรม4บำเพ็ญธรรม4
18 มิถุนายน 2566
28
133 133-สํ.สคาถ.ทุติยอัปปมาทสูตร มีกัลยาณมิตรอาศัยความไม่ประมาทอยู่
18 มิถุนายน 2566
31
132 132-สํ.สคาถ.ปฐมอัปปมาทสูตร ความไม่ประมาทได้ประโยชน์ทั้งสอง
18 มิถุนายน 2566
37
131 131-ฉันโนวาทสูตร เมื่อไม่มีกิเลส ความหวั่นไหวก็ไม่มี
2 เมษายน 2566
87
130 130-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร เมื่อไม่ยึดมั่น วิญญาณที่อาศัยสิ่งนั้นจักไม่มี
2 เมษายน 2566
85
129 129-มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญแนวอายตนะ12
19 กุมภาพันธ์ 2566
78
128 128-ภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญแนวขันธ์5
19 กุมภาพันธ์ 2566
95
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ