ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 316 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
316 316-บทธรรม3(3) ปัญจสตภิกขุวัตถุ ในบรรดาทางอริยมรรคประเสริฐสุด
26 มีนาคม 2566
58
315 315-บทธรรม3(2) นิคมวาสีติสสเถรวัตถุ ผู้ไม่ประมาทไม่เสื่อมอยู่ใกล้นิพพาน
25 มีนาคม 2566
33
314 314-บทธรรม3(1) อัญญตรภิกขุวัตถุ ผู้ไม่ประมาททำลายสัญโญชน์ได้
26 มีนาคม 2566
43
313 313-บทธรรม2(4) มฆวัตถุ ประเสริฐในหมู่เทวดาเพราะความไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
59
312 312-บทธรรม2(3) เทวสหายกภิกขุวัตถุ ผู้อื่นประมาท ต้องไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
46
311 311-บทธรรม2(2) มหากัสสปเถรวัตถุ ถอนความประมาทด้วยความไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
51
310 310-บทธรรม2(1) พาลนักขัตตวัตถุ รักษาความไม่ประมาทเหมือนทรัพย์
12 กุมภาพันธ์ 2566
61
309 309-บทธรรม1(3) จูฬปันถกวัตถุ ทำที่พึ่งได้ด้วยความไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
64
308 308-บทธรรม1(2) กุมภโฆสกวัตถุ ยศย่อมเจริญแก่ผู้ไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
53
307 307-บทธรรม1(1) สามาวดีวัตถุ ความไม่ประมาททำให้ถึงนิพพาน
15 มกราคม 2566
70
306 306-จุนทสูตร บุญเจริญสำหรับผู้ให้เป็นต้น
26 มิถุนายน 2565
75
305 305-วิสาขาสูตร ความโศกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก
26 มิถุนายน 2565
56
304 304-ตติยนิพพานสูตร นิพพานเป็นนิสสรณะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
57
303 303-ปฐมนิพพานสูตร นิพพานเป็นอายตนะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
59
302 302-ประวัติและปฏิปทานางกาติยานีอุบาสิกา
19 มิถุนายน 2565
58
301 301-ประวัติและปฏิปทาหมอชีวกโกมารภัจจ์
19 มิถุนายน 2565
64
300 300-อุทานธรรม7(5) อุเทนสูตร ความกังวลไม่มีสำหรับผู้เห็นสัจธรรม
3 เมษายน 2565
135
299 299-อุทานธรรม7(4) อุปปัชชันติสูตร พระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น
3 เมษายน 2565
71
298 298-อุทานธรรม7(3) อุปาติธาวันติสูตร ตายเหมือนแมงเม่าเข้าเปลวไฟ
3 เมษายน 2565
72
297 297-อุทานธรรม7(2) ตติยนานาติตถิยสูตร มัวเถียงกันไม่พ้นวัฏฏสงสาร
3 เมษายน 2565
85
296 296-อุทานธรรม7(1) ปฐมนานาติตถิยสูตร เถียงกันเหมือนตาบอดคลำช้าง
3 เมษายน 2565
79
295 295-อุทานธรรม6(5) สัตตชฏิลสูตร ไม่พึงค้าขายธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2565
52
294 294-อุทานธรรม6(4) สธายมานสูตร บัณฑิตปลอมเอาแต่พูด
20 กุมภาพันธ์ 2565
51
293 293-อุทานธรรม6(3) สังฆเภทสูตร บาปพระอริยะทั้งหลายไม่ท
20 กุมภาพันธ์ 2565
35
292 292-อุทานธรรม6(2) เอกปุตตกสูตร ไม่ประมาทจึงขุดมูลทุกข์ได้
20 กุมภาพันธ์ 2565
38
291 291-อุทานธรรม6(1) พาหิยสูตร ลักษณะอนุปาทาปรินิพพาน
20 กุมภาพันธ์ 2565
58
290 290-อุทานธรรม5(5) อุปาสกสูตร เป็นคนของผู้อื่นต้องกังวลเดือดร้อน
13 กุมภาพันธ์ 2565
42
289 289-อุทานธรรม5(4) ราชสูตร กามสุขสมาธิสุขไม่ถึงเสี้ยวนิพพานสุข
13 กุมภาพันธ์ 2565
39
288 288-อุทานธรรม5(3) ชฏิลสูตร คนสะอาดเพราะมีสัจจะและธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
25
287 287-อุทานธรรม5(2) มุจจลินทสูตร นิพพานสุขยอดสุด
13 กุมภาพันธ์ 2565
34
286 286-อุทานธรรม5(1) นิหุหุงกสูตร ลักษณะพราหมณ์โดยธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
41
285 285-พระอานนท์เถระ; ข้อธรรมนำปฏิบัติ
12 กันยายน 2564
139
284 284-รู้ชัดเรื่องความตาย...ปลายทางของชีวิต
15 สิงหาคม 2564
296
283 283-อุทานธรรม4(7) โสณสูตร พระอริยะไม่ยินดีในบาป
8 สิงหาคม 2564
58
282 282-อุทานธรรม4(6) อุโปสถสูตร กิเลสไม่รั่วรดผู้ไม่ปกปิดอาบัติ
8 สิงหาคม 2564
56
281 281-อุทานธรรม4(5) กุมารกสูตร ความพ้นจากทุกข์ไม่มีแก่ผู้ทำบาป
8 สิงหาคม 2564
70
280 280-อุทานธรรม4(4) สุปปพุทธกุฏฐิสูตร บัณฑิตพึงหลีกเลี่ยงบาป
8 สิงหาคม 2564
52
279 279-อุทานธรรม4(3) อัปปายุกสูตร อายุน้อยควรเพียรทำพรหมจรรย์
8 สิงหาคม 2564
69
278 278-อุทานธรรม4(2) ปิยตรสูตร ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
8 สิงหาคม 2564
54
277 277-อุทานธรรม4(1) สุนทรีสูตร ภิกษุพึงอดกลั้นต่อคำใส่ร้ายทิ่มแทง
8 สิงหาคม 2564
58
276 276-อุทานธรรม3(4) โคปาลกสูตร จิตตั้งไว้ผิดทำลายตนรุนแรง
20 มิถุนายน 2564
65
275 275-อุทานธรรม3(3) อุทธตสูตร สัมมาทิฏฐินำหน้ารู้ขันธ์เกิดดับ
20 มิถุนายน 2564
83
274 274-อุทานธรรม3(2) เมฆิยสูตร วิธีปิดกั้นวิตกและผู้ละวิตกได้
18 มิถุนายน 2564
88
273 273-อุทานธรรม3(1) โลกสูตร สัตว์เดือดร้อนในภพ
20 มิถุนายน 2564
77
272 272-พิจารณาสัจธรรมในเหตุการณ์ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
241
271 271-กรอบหลักธรรมมุมมองที่ถูกต้อง ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
169
270 270-อุทานธรรม2(5) กัลยาณปุถุชนและอุทานวิเวกสุข
24 มกราคม 2564
71
269 269-อุทานธรรม2(4) วิสาขาสูตร อำนาจในมือผู้อื่น
24 มกราคม 2564
83
268 268-อุทานธรรม2(3) สุปปวาสาสูตร คัพภทุกข์7ปี7วัน
24 มกราคม 2564
61
267 267-อุทานธรรม2(2) สักการสูตร ลาภสักการะมาก
24 มกราคม 2564
67
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ