ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 15-วีดีโอ พุทธธรรม ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน 23 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
23 023-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สารนาถ-ญาณปัญญา 3 รอบในอริยสัจ 4
12 มีนาคม 2560
1159
22 022-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สวนลุมพินี-บารมีธรรมทำให้เป็นพระพุทธะ
11 มีนาคม 2560
1318
21 021-กราบบูชาสังเวชนียสถาน กุสินารา-ไม่ทำ ขาดสูญ รังเกียจแบบพุทธ
10 มีนาคม 2560
1237
20 020-กราบบูชาสังเวชนียสถาน กุสินารา-ความเห็นตรงถูกต้องนำมาก่อน
9 มีนาคม 2560
1258
19 019-กราบบูชาสังเวชนียสถาน เวสาลี-ผู้อาจบรรลุธรรมและลักษณะของธรรมวินัย
9 มีนาคม 2560
1268
18 018-กราบบูชาสังเวชนียสถาน วัดเวฬุวัน-สาสนธรรมแบบแผนของพระพุทธเจ้า
7 มีนาคม 2560
1311
17 017-กราบบูชาสังเวชนียสถาน พุทธคยา-ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช
7 มีนาคม 2560
1283
16 016-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สารนาถ-พระธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นใดยิ่งไปกว่า
3 มีนาคม 2560
1200
15 015-กราบบูชาสังเวชนียสถาน วัดพระเชตวัน-คำสอนกัมมวาท กิริยวาท วิริยวาท
1 มีนาคม 2560
1185
14 014-กราบบูชาสังเวชนียสถาน วัดเวฬุวัน-ความเป็นมาและขยายความโอวาทปาติโมกข์
25 กุมภาพันธ์ 2560
1227
13 013-กราบบูชาสังเวชนียสถาน พุทธคยา-ธรรมที่ทรงแสดง, อริยสัจ 4
24 กุมภาพันธ์ 2560
1230
12 012-กราบบูชาสังเวชนียสถาน พุทธคยา-ธรรมที่ตรัสรู้, ปฏิจจสมุปบาทกับนิพพาน
24 กุมภาพันธ์ 2560
1259
11 011-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (11) ทางแห่งความสุข สารนาถ พาราณสี
10 มีนาคม 2559
1433
10 010-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (10) อริยชนสาวกพระพุทธเจ้า วัดเชตวัน สาวัตถี
8 มีนาคม 2559
1583
9 009-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (9) คำสอนพุทธะเลิศสุด สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1497
8 008-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (8) อริยสัจ ๔ ผลและเหตุ ๒ คู่ รามคามสถูป
6 มีนาคม 2559
1297
7 007-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (7) ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1483
6 006-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (6) ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรินิพพานสถูป
5 มีนาคม 2559
1349
5 005-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (5) อนัตตา; ธรรมเฉพาะพุทธศาสนา กูฏาคารศาลา
4 มีนาคม 2559
1441
4 004-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (4) ดำเนินชีวิตตามโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
3 มีนาคม 2559
1408
3 003-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (3) ทุกข์และดับทุกข์ตามเงื่อนไข พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1417
2 002-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (2) ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1552
1 001-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (1) สังเวชนียสถาน; ความหมายและคุณค่า
1 มีนาคม 2559
1520
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ