ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 03. วีดีโอ ปฏิสัมภิทามรรค จำนวน 99 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
99 099-ติสสเมตเตยยะ 4 ผู้เป็นมหาบุรุษและพ้นเครื่องร้อยรัด
22 มิถุนายน 2562
313
98 098-ติสสเมตเตยยะ 3 รู้ส่วนสุดทั้งสองและไม่ติดในท่ามกลาง
22 มิถุนายน 2562
282
97 097-ติสสเมตเตยยะ 2 รู้ด้วยปัญญา กิเลสดับสนิท
25 พฤษภาคม 2562
280
96 096-ติสสเมตเตยยะ 1 ความหวั่นไหวไม่มีแก่พระอรหันต์
25 พฤษภาคม 2562
284
95 095-อชิตมาณวปัญหา 10 ผลของเทศนาและสรุปธรรม
20 เมษายน 2562
287
94 094-อชิตมาณวปัญหา 9 ผู้ฉลาดในธรรมและผู้มีสติ
20 เมษายน 2562
267
93 093-อชิตมาณวปัญหา 8 กาม 2 อย่างและใจไม่ขุ่นมัว
9 มีนาคม 2562
591
92 092-อชิตมาณวปัญหา 7 ธรรมอันรู้แจ้งแล้วและไตรสิกขา
9 มีนาคม 2562
319
91 091-อชิตมาณวปัญหา 6 ปัญญา สติ และนามรูปดับสนิทที่นิพพาน
9 กุมภาพันธ์ 2562
293
90 090-อชิตมาณวปัญหา 5 รู้เห็นด้วยปัญญา ตัณหาไม่เกิด
9 กุมภาพันธ์ 2562
290
89 089-อชิตมาณวปัญหา 4 สติเป็นเครื่องป้องกันกระแสตัณหาทิฏฐิ
12 มกราคม 2562
278
88 088-อชิตมาณวปัญหา 3 ตัณหา 105 ชื่อ, ทุกข์ 80 เป็นมหันตภัยของ
12 มกราคม 2562
287
87 087-อชิตมาณวปัญหา 2 ภควา มัจฉริยะ ความประมาท
22 ธันวาคม 2561
250
86 086-อชิตมาณวปัญหา 1 โลกอันอวิชชาหุ้มห่อไว้
22 ธันวาคม 2561
273
85 085-มาติกากถา 2 สรุปจบคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
17 พฤศจิกายน 2561
400
84 084-มาติกากถา 1 แม่บทชมเชยสมาธิ วิปัสสนาและมรรค
17 พฤศจิกายน 2561
404
83 083-วิปัสสนากถา 2 มุมมองวิปัสสนา 40 แบบ
27 ตุลาคม 2561
451
82 082-วิปัสสนากถา 1 หลักเกณฑ์ด้านวิปัสสนามรรคผล
27 ตุลาคม 2561
405
81 081-สติปัฏฐานกถา การเจริญสติปัฏฐานโดยอาการ 7 อย่าง
22 กันยายน 2561
383
80 080-ปาฏิหาริยกถา 2 ธรรม 37 ประการมีอิทธิปาฏิหารย์
22 กันยายน 2561
368
79 079-ปาฏิหาริยกถา 1 ปาฏิหารย์ 3
14 กรกฎาคม 2561
354
78 078-จริยากถา จริยา 8 จำนวน 3 หมวด
14 กรกฎาคม 2561
346
77 077-วิเวกกถา 2 วิเวก 5, วิราคะ 5, นิโรธะ 5
14 กรกฎาคม 2561
411
76 076-วิเวกกถา 1 เจริญอริยมรรคอิงวิเวกวิราคะนิโรธะ
9 มิถุนายน 2561
375
75 075-อภิสมยกถา 2 กิเลสที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิด
9 มิถุนายน 2561
402
74 074-อภิสมยกถา 1 ตรัสรู้ด้วยโลกุตตรจิตและมัคคญาณ
9 มิถุนายน 2561
379
73 073-อิทธิกถา 5 ฤทธิ์จากวิบากแห่งกรรมเป็นต้น
9 มิถุนายน 2561
355
72 072-อิทธิกถา 4 ฤทธิ์แสดงได้แบบต่างๆ เป็นต้น
19 พฤษภาคม 2561
376
71 071-อิทธิกถา 3 ฤทธิ์จากการอธิษฐาน
19 พฤษภาคม 2561
345
70 070-อิทธิกถา 2 ภูมิ 4,บาท 4,บท 8,และมูล 16 ของอิทธิ
28 เมษายน 2561
359
69 069-อิทธิกถา 1 ความหมายและจำนวนของอิทธิ
28 เมษายน 2561
406
68 068-มหาปัญญากถา 8 ความเลิศของท่านผู้บรรลุปฏิสัมภิทา
28 เมษายน 2561
371
67 067-มหาปัญญากถา 7 ชวนปัญญาเป็นต้น
10 มีนาคม 2561
369
66 066-มหาปัญญากถา 6 ภูริปัญญาเป็นต้น
10 มีนาคม 2561
381
65 065-มหาปัญญากถา 5 ปัญญาไม่ใกล้
13 มกราคม 2561
391
64 064-มหาปัญญากถา 4 ปัญญาหนาแน่น ไพบูลย์ และลึกซึ้ง
13 มกราคม 2561
389
63 063-มหาปัญญากถา 3 เหตุ 4 ทำให้แจ้งผล 4 และปัญญา 16
23 ธันวาคม 2560
379
62 062-มหาปัญญากถา 2 ปัญญา 10 และปฏิสัมภิทา 4
23 ธันวาคม 2560
374
61 061-มหาปัญญากถา 1 อนุปัสสนา 7 ทำให้ได้ปัญญา 10
11 พฤศจิกายน 2560
372
60 060-สุญญกถา 4 ความว่าง 25 แบบ ตอนที่ 3
11 พฤศจิกายน 2560
366
59 059-สุญญกถา 3 ความว่าง 25 แบบ ตอนที่ 2
28 ตุลาคม 2560
367
58 058-สุญญกถา 2 ความว่าง 25 แบบ ตอนที่ 1
28 ตุลาคม 2560
377
57 057-สุญญกถา 1 โลกว่างจากตนและของที่เนื่องด้วยตน
23 กันยายน 2560
360
56 056-พลกถา 4 สรุปความหมายของพลธรรมแบบย่อ
23 กันยายน 2560
385
55 055-พลกถา 3 พลธรรม 5 หมวดๆ ละ 10 ประการ
23 กันยายน 2560
366
54 054-พลกถา 2 ธรรมที่เป็นพละ 68 อย่าง ตอนที่ 2
26 สิงหาคม 2560
890
53 053-พลกถา 1 ธรรมที่เป็นพละ 68 อย่าง ตอนที่ 1
26 สิงหาคม 2560
894
52 052-โลกุตตรกถา ตัวสภาวะและความหมาย
26 สิงหาคม 2560
879
51 051-ธัมมจักกกถา 2 ความหมายและสภาวะธรรมจักร 2
29 กรกฎาคม 2560
828
50 050-ธัมมจักกกถา 1 ความหมายและสภาวะธรรมจักร 1
29 กรกฎาคม 2560
889
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ