ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,791 1266-ฉวิโสธนสูตร4 มีอินทรียสังวรได้อพยาเสกสุข
18 เมษายน 2567
39
8,790 1265-ธรรมเอกเป็นที่อาศัยให้หลุดพ้น11แบบ
18 เมษายน 2567
27
8,789 1264-ฉวิโสธนสูตร3 คุณคือศีล26ข้อและความสันโดษ
18 เมษายน 2567
24
8,788 934-อภิธานัปปทีปิกา9 สามัญญกัณฑ์ อเนกัตถวรรค
10 เมษายน 2567
31
8,787 177-ภูริปัญญาชาดก ความประพฤติของผู้มีปัญญา
7 เมษายน 2567
79
8,786 176-กัณหชาดก พร6ประการของกัณหฤาษี
7 เมษายน 2567
43
8,785 175-มหามังคลชาดก มงคล8ประการเป็นความสวัสดี
7 เมษายน 2567
47
8,784 131-ภาวนา54 พระโสดาบันละกิเลส วิบาก กรรม
5 เมษายน 2567
75
8,783 1918-ธรรมะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า บ.AIA
4 เมษายน 2567
58
8,782 1263-ประโยชน์การศึกษาปัจจัย24และอุปนิสสยปัจจัย
4 เมษายน 2567
46
8,781 1262-โลกิยสัมมาทิฏฐิ กับ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2567
65
8,780 933-อภิธานัปปทีปิกา8 วิเสสยาธีน สังกิณณ อเนกัตถวรรค
3 เมษายน 2567
16
8,779 932-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร12 ทุกขนิโรธ กับ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
30 มีนาคม 2567
50
8,778 931-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร11 สัจจบรรพ ทุกข์ กับ ทุกขสมุทัย
30 มีนาคม 2567
37
8,777 930-อภิธานัปปทีปิกา7 จตุพพัณณ อรัญญ เสล ปาตาลวรรค
27 มีนาคม 2567
16
8,776 204-ธรรมปฏิบัติ151 เจโตวิมุตติไม่กำเริบเป็นแก่นพรหมจรรย์
26 มีนาคม 2567
61
8,775 325-มาณพ16 ตอนที่4(2) นันทมาณพ กำหนดรู้ตัณหาจึงข้ามโอฆะได้
24 มีนาคม 2567
44
8,774 324-มาณพ16 ตอนที่4(1) อุปสีวมาณพ มีสติเพ่งพิจารณาอากิญจัญญายตนะ
24 มีนาคม 2567
36
8,773 1917-แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มูลนิธิบ้านอารีย์
24 มีนาคม 2567
90
8,772 349-ชนวสภสูตร2 สนังกุมารพรหมแสดงธรรมที่ดาวดึงส์
23 มีนาคม 2567
37
8,771 348-ชนวสภสูตร1 พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นชนวสภยักษ์
23 มีนาคม 2567
36
8,770 1261-ฉวิโสธนสูตร2 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์2
21 มีนาคม 2567
30
8,769 1260-วิธีละกามราคะและปฏิฆะสังโยชน์
21 มีนาคม 2567
49
8,768 1259-ฉวิโสธนสูตร1 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์1
21 มีนาคม 2567
29
8,767 929-อภิธานัปปทีปิกา6 ภูกัณฑ์ ภมิวรรค ปุรวรรค และ นรวรรค
21 มีนาคม 2567
14
8,766 323-มาณพ16 ตอนที่3(2) โธตกมาณพ มีปัญญารักษาตน มีสติ ทำวามเพียร
17 มีนาคม 2567
55
8,765 322-มาณพ16 ตอนที่3(1) เมตตคูมาณพ ทุกข์ทั้งหมดเกิดเพราะอุปธิ
17 มีนาคม 2567
78
8,764 928-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร10 อายตนบรรพ กับ โพชฌังคบรรพ
16 มีนาคม 2567
45
8,763 927-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร9 นีวรณบรรพ กับ ขันธบรรพ
16 มีนาคม 2567
33
8,762 926-อภิธานัปปทีปิกา5 กุสลาทิวรรค กับ จิตตาทิวรรค
13 มีนาคม 2567
38
8,761 925-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร8 เวทนานุปัสสนา กับ จิตตานุปัสสนา
9 มีนาคม 2567
59
8,760 924-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร7 ปฏิกูลมนสิการ ธาตุมนสิการ และนวสีวถิกะ
9 มีนาคม 2567
40
8,759 923-บาลีมหาสติปัฏฐาน6 อิริยาปถบรรพ และ สัมปชานบรรพ
2 มีนาคม 2567
69
8,758 922-บาลีมหาสติปัฏฐาน5 กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
2 มีนาคม 2567
78
8,757 130-ภาวนา53 รตนะ คือ พระโสดาบัน และ พระสัตตักขัตตุปรมะ
1 มีนาคม 2567
90
8,756 1258-มธุปิณฑิกสูตร4 เมื่อจักขุเป็นต้นมี ผัสสะเป็นต้นจึงมี
29 กุมภาพันธ์ 2567
85
8,755 1257-พระสวดบทอะไรในงานศพ
29 กุมภาพันธ์ 2567
72
8,754 1256-สังโยชน์เกิดโดยไม่มีเจตนาอย่างไร
29 กุมภาพันธ์ 2567
110
8,753 1255-มธุปิณฑิกสูตร3 เหตุให้ปปัญจสัญญาเกิดจนวัฏฏะยืดยาว
29 กุมภาพันธ์ 2567
106
8,752 921-อภิธานัปปทีปิกา4 ทิสาทิวรรค ศัพท์ไฟ แสงสว่าง ลม เป็นต้น
28 กุมภาพันธ์ 2567
30
8,751 203-ธรรมปฏิบัติ150 ปฏิบัติรักษาตน และ รักษาผู้อื่น
27 กุมภาพันธ์ 2567
80
8,750 920-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่6 รูป28 และ นิพพาน
25 กุมภาพันธ์ 2567
54
8,749 347-ทีฆนขสูตร2 วิปัสสนาโดยรู้ธาตุ4และแยกเวทนา3
24 กุมภาพันธ์ 2567
60
8,748 346-ทีฆนขสูตร1 เมื่อเห็นโทษในตนการละทิฏฐิย่อมมีได้
24 กุมภาพันธ์ 2567
69
8,747 919-อภิธานัปปทีปิกา3 สัคคาทิวรรค กับ ทิสาทิวรรค
21 กุมภาพันธ์ 2567
18
8,746 918-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่5 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
18 กุมภาพันธ์ 2567
61
8,745 917-บาลีมหาสติปัฏฐาน4 รูปแบบวิธีการขยายความนิทเทส21หมวด
17 กุมภาพันธ์ 2567
41
8,744 916-บาลีมหาสติปัฏฐาน3 บาลีอุทเทสของสติปัฏฐาน4
17 กุมภาพันธ์ 2567
41
8,743 1916-วิสุทธิ7 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ฯ วัดหงส์รัตนารามฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
65
8,742 2944-ตอบปัญหาธรรม3 และโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2567
75
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ