ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,891 078-นิสสัคคิย14 ภิกษุใช้สันถัตไม่ถึง6ปีแล้วทำใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2564
38
6,890 2465-ข้อควรพิจารณาเป็นประจำ5อย่าง ยุวพุทธฯ
9 กุมภาพันธ์ 2564
184
6,889 2464-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
9 กุมภาพันธ์ 2564
188
6,888 2463-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
155
6,887 2462-ญาณรู้ตรงในอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
165
6,886 2461-เห็นธรรมคือขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
161
6,885 2458-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
142
6,884 2460-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
104
6,883 2459-ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมในธรรม ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
167
6,882 2457-การประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริง
7 กุมภาพันธ์ 2564
113
6,881 2456-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
114
6,880 2455-ทางสายเอก ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
95
6,879 2454-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
126
6,878 2453-วิธีฝึกประกอบปัญญาไม่หลง ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
100
6,877 2452-ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
62
6,876 2451-มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ตกอบาย ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
87
6,875 2450-สัมมาทิฏฐิจุดเริ่มต้นการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
90
6,874 2449-ปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจชัดเจน ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
105
6,873 108-ภาวนา31 ความตายและความเศร้าโศกเป็นทุกขอริยสัจ
5 กุมภาพันธ์ 2564
121
6,872 924-ตอบปัญหา ละทิฏฐิโดยพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4นัย
4 กุมภาพันธ์ 2564
175
6,871 923-มหาปัญญากถา10 ติกขปัญญา ปัญญาแหลมคม
4 กุมภาพันธ์ 2564
64
6,870 922-มหาปัญญากถา9 ชวนปัญญา ปัญญาแล่นเร็ว
4 กุมภาพันธ์ 2564
78
6,869 448-กถาวัตถุปาลิ12 กถาศีลไม่ใช่เจตสิก ศีลเจริญจากสมาทาน เป็นต้น
3 มกราคม 2564
73
6,868 447-ปัฏฐานปาลิ12 สหชาต.อัญญมัญญ.นิสสย.อุปนิสสย.ปุเรชาต
3 กุมภาพันธ์ 2564
35
6,867 446-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก8 อธิบาย เตน สมเยน พุทฺโธ ภควาฯ
2 กุมภาพันธ์ 2564
36
6,866 077-นิสสัคคิย13 ภิกษุทำสันถัตด้วยขนเจียมสีดำเกินครึ่ง
29 มกราคม 2564
47
6,865 076-นิสสัคคิย12 ภิกษุทำสันถัตด้วยขนเจียมสีดำล้วน
29 มกราคม 2564
36
6,864 075-นิสสัคคิย11 ภิกษุทำสันถัตเจือด้วยไหม
29 มกราคม 2564
35
6,863 074-นิสสัคคิย10 ภิกษุทวงจีวรไวยาวัจกรเกินกำหนด
29 มกราคม 2564
45
6,862 445-ปัฏฐานปาลิ11 อธิบาย เหตุ.อารัมณ.อธิปติ.อนันต.สมนันตรปัจจัย
27 มกราคม 2564
50
6,861 444-กถาวัตถุปาลิ11 ทานกถา กับ ปริโภคมยปุญญกถา
27 มกราคม 2564
54
6,860 443-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก7 ศึกษาพระบาลีเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
26 มกราคม 2564
58
6,859 073-นิสสัคคิย9 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยม2คนเตรียมถวาย
24 มกราคม 2564
43
6,858 072-นิสสัคคิย8 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยมเตรียมถวาย
25 มกราคม 2564
38
6,857 071-นิสสัคคิย7 ภิกษุขอจีวรเกินกว่าที่กำหนดไว้
25 มกราคม 2564
44
6,856 070-นิสสัคคิย6 ภิกษุขอจีวรคฤหัสถ์ไม่ใช่ญาติ
25 มกราคม 2564
43
6,855 270-อุทานธรรม2(5) กัลยาณปุถุชนและอุทานวิเวกสุข
24 มกราคม 2564
74
6,854 269-อุทานธรรม2(4) วิสาขาสูตร อำนาจในมือผู้อื่น
24 มกราคม 2564
85
6,853 268-อุทานธรรม2(3) สุปปวาสาสูตร คัพภทุกข์7ปี7วัน
24 มกราคม 2564
64
6,852 267-อุทานธรรม2(2) สักการสูตร ลาภสักการะมาก
24 มกราคม 2564
70
6,851 266-อุทานธรรม2(1) กุมารสูตร เด็กทำร้ายงู
24 มกราคม 2564
83
6,850 921-ตอบปัญหา วิธีเจริญมรรคทางทวาร6และกรรม3
21 มกราคม 2564
217
6,849 920-มหาปัญญากถา8 ปัญญาพาหุลละ สีฆ.ลหุ.หาสปัญญา
21 มกราคม 2564
76
6,848 919-มหาปัญญากถา7 ภูริปัญญา
21 มกราคม 2564
63
6,847 918-มหาปัญญากถา6 พระพุทธเจ้าทรงมีอสามันตปัญญาเป็นยอด
21 มกราคม 2564
85
6,846 442-ปัฏฐานปาลิ10 ความหมายปัจจัย24โดยย่อและนิทเทส
20 มกราคม 2564
50
6,845 441-กถาวัตถุปาลิ10 กถาพระโสดาบันและนิโรธสมาบัติ
20 มกราคม 2564
66
6,844 440-กถาวัตถุปาลิ9 กถาว่าด้วยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
20 มกราคม 2564
48
6,843 439-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก6 อธิบายการสมาทานสิกขาบท
19 มกราคม 2564
43
6,842 069-นิสสัคคิย5 ภิกษูรับจีวรจากมือของภิกษุณีไม่ใช่ญาติ
18 มกราคม 2564
44
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ