ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
101 001-สติ ผู้รู้ ผู้ถูกรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
20 ตุลาคม 2549
2390
100 050-นิโรธะ2
บรรยายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
1983
99 049-นิโรธะ1
1 พฤศจิกายน 2552
2214
98 106-ตอบปัญหาธรรม บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1777
97 105-สรณคมน์ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1590
96 104-ไตรสิกขา บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1572
95 103-สติปัฏฐาน4 บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1623
94 102-ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1622
93 101-ทุกขสุมทยอริสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1530
92 100-ทุกขอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1811
91 031-ปัญญาญาณ ตอนที่4
13 ตุลาคม 2552
2441
90 178-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค2
บรรยายวันที่ 11 ตุลาคม 2552
1955
89 177-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค1
บรรยายวันที่ 11 ตุลาคม 2552
2070
88 048-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท2
4 ตุลาคม 2552
2297
87 047-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท1
4 ตุลาคม 2552
2317
86 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1801
85 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1967
84 030-ปัญญาญาณ ตอนที่3
8 กันยายน 2552
2317
83 046-ธรรมะสายกลาง2
6 กันยายน 2552
2091
82 045-ธรรมะสายกลาง1
6 กันยายน 2552
2130
81 044-ตอบปัญหาธรรม
30 สิงหาคม 2552
2134
80 043-อวิชชา-วิชชา บรรยายที่อัมพวา
30 สิงหาคม 2552
2124
79 042-ความจริงของกายกับใจ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
23 สิงหาคม 2552
2447
78 007-ไตรสิกขา
9 ตุลาคม 2550
2146
77 006-ปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติ
11 กันยายน 2550
2559
76 005-ลำดับของการศึกษา
14 สิงหาคม 2550
2342
75 004-หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
10 กรกฎาคม 2550
2200
74 003-เข้าใจชีวิตเข้าถึงธรรม
12 มิถุนายน 2550
2221
73 002-ชีวิตคือกายกับจิต
24 เมษายน 2550
2389
72 001-ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต
13 มีนาคม 2550
2965
71 029-ปัญญาญาณ ตอนที่2
11 สิงหาคม 2552
2262
70 028-ปัญญาญาณ ตอนที่1
28 กรกฎาคม 2552
2287
69 041-ตามรู้ ดูจิต บรรยายที่ศรีราชา
11 กรกฎาคม 2552
2582
68 040-สังโยชน์10 บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2633
67 039-ปัญญาละกิเลส บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2245
66 027-การรู้ขันธ์5 โดยอาการ7
9 มิถุนายน 2552
2445
65 038-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่2 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2234
64 037-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่1 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2198
63 036-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2219
62 035-อริยสัจ4 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2402
61 026-อนัตตาของขันธ์5
26 พฤษภาคม 2552
2179
60 034-ดูด้วยจิตที่เป็นกลาง วัดพุทธปัญญา
25 เมษายน 2552
2334
59 025-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 เมษายน 2552
2168
58 033-มนุสสธรรม
5 เมษายน 2552
2076
57 032-ทำตนให้เป็นที่พึ่ง
5 เมษายน 2552
2253
56 031-สาระธรรมนำปฏิบัติ บรรยายที่กรมศุลกากร
20 มีนาคม 2552
2178
55 024-ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน
10 มีนาคม 2552
2341
54 030-ธรรมสมาธิ
1 มีนาคม 2552
2191
53 029-จากจิตปภัสสรสู่จิตตภาวนา
1 มีนาคม 2552
2307
52 023-อุบายวิธีละอาสวะ 7 ประการ
10 กุมภาพันธ์ 2552
2513
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ