ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,391 142-ภีตสูตร มีสุจริต3อยู่ในธรรม4ไม่กลัวปรโลก
2 กรกฎาคม 2566
30
8,390 141-วุฏฐิสูตร บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชชาประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
23
8,389 140-วิตตสูตร ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
30
8,388 139-รถสูตร ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ
2 กรกฎาคม 2566
22
8,387 138-ฆัตวาสูตร บุคคลฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข
2 กรกฎาคม 2566
39
8,386 190-ธรรมปฏิบัติ137 บุญกิริยาวัตถุ10ประการ
28 มิถุนายน 2566
95
8,385 1866-มิลินทปัญหา6(16) อภิชานันตสติปัญหา สติเฉพาะหน้าและระลึกภายหลัง
25 มิถุนายน 2566
37
8,384 1865-มิลินทปัญหา6(15) จิรกตสรณปัญหา ระลึกอดีตได้ด้วยสติ
25 มิถุนายน 2566
32
8,383 1864-มิลินทปัญหา6(14) สังสารปัญหา เกิดตายเบื้องต้นไม่ปรากฏ
25 มิถุนายน 2566
35
8,382 1863-มิลินทปัญหา6(13) ปัญญาปติฏฐานปัญหา ปัญญามีแต่ไม่ได้อยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
31
8,381 1862-มิลินทปัญหา6(12) สราควีตราคนานากรณปัญหา พระอรหันต์ลิ้มรสโดยไม่มีราคะ
25 มิถุนายน 2566
24
8,380 1861-มิลินทปัญหา6(11) อัสสุเภสัชชาเภสัชชปัญหา น้ำตาเย็นเป็นยา
25 มิถุนายน 2566
24
8,379 1860-มิลินทปัญหา6(10) ภควาอุปสัมปทาปัญหา ทรงได้อุปสมบทพร้อมกับการบรรลุ
25 มิถุนายน 2566
26
8,378 1859-มิลินทปัญหา6(9) ภควาพรหมจาริปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์พรหม
25 มิถุนายน 2566
25
8,377 1858-มิลินทปัญหา6(8) มหาปุริสลักขณปัญหา มหาปุริสลักษณะไม่ได้มาจากพ่อแม่
25 มิถุนายน 2566
27
8,376 1857-มิลินทปัญหา6(7) สัพพัญญูภาวปัญหา พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเมื่อถึงคราว
25 มิถุนายน 2566
28
8,375 1856-มิลินทปัญหา6(6) กายปิยายนปัญหา ดูแลร่างกายเหมือนดูแลแผล
25 มิถุนายน 2566
35
8,374 1855-มิลินทปัญหา6(5) พุทธนิทัสสนปัญหา ไม่อาจกล่าวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
24
8,373 1854-มิลินทปัญหา6(4) อุปปัชชติชานนปัญหา ผู้จะเกิดรู้ว่าตนจักเกิดใหม่
25 มิถุนายน 2566
26
8,372 1853-มิลินทปัญหา6(3) กัมมผลอัตถิปัญหา ไม่อาจกล่าวว่ากรรมตั้งอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
34
8,371 1852-มิลินทปัญหา6(2) อัญญกายสังกมนปัญหา ไม่มีเคลื่อนจากกายนี้
25 มิถุนายน 2566
27
8,370 1851-มิลินทปัญหา6(1) เวทคูปัญหา อัตตาไม่มีโดยปรมัตถ์
25 มิถุนายน 2566
31
8,369 327-มหาหัตถิปโทปมสูตร7 ปฏิจจสมุปปันนธรรมเป็นทุกขสัจ
24 มิถุนายน 2566
40
8,368 326-มหาหัตถิปโทปมสูตร6 วิธีพิจารณาอริยสัจทาง6ทวาร
24 มิถุนายน 2566
40
8,367 826-พระไตรปิฎกศึกษา3(2) ลักษณะพิเศษของแต่ละปิฎก
30 มิถุนายน 2566
15
8,366 825-พระไตรปิฎกศึกษา3(1) อธิบายการจัดหมวดหมู่คำสอน
30 มิถุนายน 2566
21
8,365 824-ธัมมสังคณี8 วิธีแสดงธรรมในอัตถกถากัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
11
8,364 823-ธัมมสังคณี7 วิธีแสดงธรรมในนิกเขปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
11
8,363 822-ธัมมสังคณี6 จำแนกรูปในรูปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
17
8,362 821-ธัมมสังคณี5 จำแนกสภาวธรรมในจิตตุปปาทกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
18
8,361 820-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(2) โพธิปักขิยธรรมกับจิต
23 มิถุนายน 2566
26
8,360 819-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(1) สงเคราะห์สภาวะลงโพธิขิยธรรม
23 มิถุนายน 2566
31
8,359 818-อริยสัจวิเคราะห์2(3) วิเคราะห์โดยสุญญตะและสภาคะ
23 มิถุนายน 2566
17
8,358 817-อริยสัจวิเคราะห์2(2) วิเคราะห์โดยกิจแห่งญาณ
23 มิถุนายน 2566
25
8,357 816-อริยสัจวิเคราะห์2(1) วิเคราะห์โดยไม่หย่อนไม่ยิ่งและลำดับ
23 มิถุนายน 2566
19
8,356 815-พระไตรปิฎกศึกษา2(2) การจัดหมวดหมู่คำสอน7แบบ
23 มิถุนายน 2566
24
8,355 814-พระไตรปิฎกศึกษา2(1) การสังคายนา3ครั้ง
23 มิถุนายน 2566
27
8,354 813-ปรมัตถธรรม1(2) ความหมายและลักษณะปรมัตถธรรม
22 มิถุนายน 2566
32
8,353 812-ปรมัตถธรรม1(1) รายละเอียดรายวิชา
22 มิถุนายน 2566
22
8,352 811-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(2) ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
22 มิถุนายน 2566
17
8,351 810-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชา
22 มิถุนายน 2566
15
8,350 2854-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2566
50
8,349 2853-มรรค4ละสังโยขน์10 ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2566
68
8,348 2852-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
54
8,347 2851-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
82
8,346 2850-ความหมายอริยสัจ ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
53
8,345 2849-อริยสัจ4และญาณในอริยสัจ ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
96
8,344 2848-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
72
8,343 2847-เหตุเกิดและเหตุดดับของขันธ์ ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
48
8,342 2846-กระบวนธรรมเกิดกองทุกข์ ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
50
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ