ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,756 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,006 144-ดี ชั่ว สูง ต่ำ ส่งเสริม ซ้ำเติม ตามกรรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1478
4,005 143-มีความเพียร ความรู้ และสติ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1362
4,004 142-ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1386
4,003 526-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1536
4,002 525-ขุททกวัตถุวิภังค์10 กิเลสหมวดละสอง2
7 เมษายน 2559
1362
4,001 524-ขุททกวัตถุวิภังค์9 กิเลสหมวดละสอง1
7 เมษายน 2559
1446
4,000 188-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่2
3 เมษายน 2559
1477
3,999 187-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่1
3 เมษายน 2559
1527
3,998 141-หลักพระพุทธศาสนา; หลักความจริง กับ หลักปฏิบัติ
2 เมษายน 2559
1616
3,997 058-ธรรม10ประการนำไปสวรรค์
1 เมษายน 2559
1676
3,996 1577-อบรมวิปัสสนา4; ตอบปัญหาธรรม รพ.สมุทรปราการ
27 มีนาคม 2559
1424
3,995 1576-อบรมวิปัสสนา3; นำปฏิบัติ ยืน เดิน นั่ง
27 มีนาคม 2559
1534
3,994 1575-อบรมวิปัสสนา2; วิปัสสนาภูมิ วิปัสสนามูล วิปัสสนาสรีระ
27 มีนาคม 2559
1576
3,993 1574-อบรมวิปัสสนา1; ฐานะของวิปัสสนา รพ.สมุทรปราการ
27 มีนาคม 2559
1168
3,992 036-ที.สี.พรหมชาลสูตร6 มหาศีล1
26 มีนาคม 2559
1488
3,991 035-ที.สี.พรหมชาลสูตร5 มัชฌิมศีล
26 มีนาคม 2559
1581
3,990 523-ขุททกวัตถุวิภังค์8 กิเลสหมวดละหนึ่ง8
24 มีนาคม 2559
1585
3,989 522-ตอบปัญหาธรรม
24 มีนาคม 2559
1613
3,988 521-ขุททกวัตถุวิภังค์7 กิเลสหมวดละหนึ่ง7
24 มีนาคม 2559
1583
3,987 520-ขุททกวัตถุวิภังค์6 กิเลสหมวดละหนึ่ง6
24 มีนาคม 2559
1424
3,986 033-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่12
21 มีนาคม 2559
2332
3,985 140-อริยมรรคมีองค์8; สัมมาทิฏฐิมาก่อน
20 มีนาคม 2559
1705
3,984 066-อานาปานสติ19 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ17
18 มีนาคม 2559
1487
3,983 065-อานาปานสติ18 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16
18 มีนาคม 2559
1566
3,982 519-ขุททกวัตถุวิภังค์5 กิเลสหมวดละหนึ่ง5
17 มีนาคม 2559
1350
3,981 518-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1691
3,980 517-ขุททกวัตถุวิภังค์4 กิเลสหมวดละหนึ่ง4
17 มีนาคม 2559
1527
3,979 516-ขุททกวัตถุวิภังค์3 กิเลสหมวดละหนึ่ง3
17 มีนาคม 2559
1595
3,978 072-สูตรโสดาบัน25 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน18
15 มีนาคม 2559
1783
3,977 032-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่11
14 มีนาคม 2559
2374
3,976 109-เมตตาภาวนา2 ความสำคัญและคุณประโยชน์2
13 มีนาคม 2559
1848
3,975 108-เมตตาภาวนา1 ความสำคัญและคุณประโยชน์1
13 มีนาคม 2559
1874
3,974 057-ธรรม10ประการนำไปนรก-สวรรค์
11 มีนาคม 2559
1707
3,973 096-เส้นทางแห่งความสุข สารนาถ พาราณสี
10 มีนาคม 2559
1658
3,972 095-ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม ระหว่างทางสาวัตถี-พาราณสี
9 มีนาคม 2559
1462
3,971 094-อริยชนสาวกพระพุทธเจ้า วิหารเชตวัน สาวัตถี
8 มีนาคม 2559
1495
3,970 093-คำอธิบายภาพวงจรปฏิจจสมุปบาท วัดทิเบต สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1755
3,969 092-คำสอนพุทธะเลิศกว่ามนุษย์ เทพ และพรหม สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1585
3,968 091-อริยสัจ4 ผลและเหตุ2คู่ รามคามสถูป เทวทหะ
6 มีนาคม 2559
1737
3,967 090-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1633
3,966 089-ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรินิพพานสถูป กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1608
3,965 088-ตอบปัญหาธรรม ระหว่างทางเวสาลี-กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1714
3,964 087-อนัตตา; ธรรมเฉพาะพุทธศาสนา กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน
4 มีนาคม 2559
1655
3,963 086-ดำเนินชีวิตตามโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
3 มีนาคม 2559
1776
3,962 085-ทุกข์และดับทุกข์ตามเงื่อนไข พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1780
3,961 084-ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1825
3,960 083-สังเวชนียสถาน; ความหมายและคุณค่าการมา พุทธคยา
1 มีนาคม 2559
1686
3,959 139-อริยมรรคมีองค์8; แนวดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
29 กุมภาพันธ์ 2559
1463
3,958 031-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่10
29 กุมภาพันธ์ 2559
2315
3,957 186-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง2
28 กุมภาพันธ์ 2559
1674
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8756 รายการ