ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,207 995-ธรรมะกับความสุข บ.พีโอแคร์ จก.
28 มีนาคม 2561
1957
5,206 020-สัมมาทิฏฐินำชีวิต20 พิจารณาความเกิดความดับในอุปาทานขันธ์5
27 มีนาคม 2561
1290
5,205 155-มรณสติ6 ความตายไม่อาจต้านทาน
25 มีนาคม 2561
1271
5,204 154-มรณสติ5 ชีวิตมีกำหนดระยะเวลา
25 มีนาคม 2561
1318
5,203 108-มหาปรินิพพานสูตร21 อริยธรรม4และมหาปเทส4
24 มีนาคม 2561
1140
5,202 107-มหาปรินิพพานสูตร20 โอวาทธรรมก่อนปรินิพพาน3เดือน
24 มีนาคม 2561
1211
5,201 106-มหาปรินิพพานสูตร19 สถานที่แสดงนิมิตโอภาส16แห่ง
24 มีนาคม 2561
1024
5,200 105-มหาปรินิพพานสูตร18 เงื่อนไขการปลงอายุสังขาร
24 มีนาคม 2561
998
5,199 080-ธรรมปฏิบัติ27 สภาวะที่เกิดขึ้นในกายใจไม่เกินขันธ์5
19 มีนาคม 2561
1167
5,198 051-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
1246
5,197 050-ใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
1176
5,196 075-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์พิสดาร
18 มีนาคม 2561
1214
5,195 074-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
1217
5,194 679-อาเนญชสัปปายสูตร2 ข้อปฏิบัติที่เหมาะกับอรูปสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
970
5,193 678-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม7คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
1143
5,192 677-อาเนญชสัปปายสูตร1 ข้อปฏิบัติที่เหมาะต่ออาเนญชสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
1081
5,191 676-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร3 คาถาอนาถบิณฑิกเทพบุตร
15 มีนาคม 2561
989
5,190 096-สูตรโสดาบัน49 ธรรมะพื้นฐานและสรุปจบ
13 มีนาคม 2561
1221
5,189 113-อัปปมัญญาภาวนา6 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา4
9 มีนาคม 2561
1172
5,188 112-อัปปมัญญภาวนา5 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา3
9 มีนาคม 2561
1145
5,187 198-ยมกปาฬิ8 อายตนยมก2 ปทโสธนมูลจักกวาระ สุทธายตนวาระ
7 มีนาคม 2561
919
5,186 079-ธรรมปฏิบัติ26 หัดระบุสภาวะในกายในใจ
5 มีนาคม 2561
1189
5,185 232-ฝึกให้มีธรรมสูงและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
1387
5,184 231-เหตุ5ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
1372
5,183 079-ภาวนา2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 มีนาคม 2561
1148
5,182 675-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี2
1 มีนาคม 2561
1214
5,181 674-ตอบปัญหาพิจารณาปฎิจจสมุปบาททางทวาร6 ลงสู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
1178
5,180 673-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี1
1 มีนาคม 2561
1214
5,179 197-ยมกปาฬิ7 อายตนยมก1 ปทโสธนวาระ
28 กุมภาพันธ์ 2561
956
5,178 1985-คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกาที่ดี5ประการ ยุวพุทธฯ
28 กุมภาพันธ์ 2561
1039
5,177 1984-พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
28 กุมภาพันธ์ 2561
1155
5,176 1983-อริยมรรคจัดเป็นปัญญา ศีล สมาธิ ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1188
5,175 1982-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1066
5,174 1981-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
975
5,173 1980-รู้เหตุเกิดทุกข์ รู้ความดับทุกข์ รู้มรรค ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1006
5,172 1979-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
934
5,171 019-สัมมาทิฏฐินำชีวิต19 วิธีภาวนาเพื่อหมดกิเลส
27 กุมภาพันธ์ 2561
1237
5,170 078-ธรรมปฏิบัติ25 ดูความเกิดความดับของขันธ์5
26 กุมภาพันธ์ 2561
1059
5,169 1978-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2561
1075
5,168 1977-เห็นความเกิดความดับของทุกข์คือขันธ์5 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2561
1068
5,167 1976-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1034
5,166 1975-เจริญปัญญาดูความเกิดและความดับของกาย เวทนา จิต
25 กุมภาพันธ์ 2561
1071
5,165 1974-พิจารณาให้เห็นความจริงของกาย ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1020
5,164 153-มรณสติ4 ชีวิตเป็นของน้อย
25 กุมภาพันธ์ 2561
1161
5,163 152-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1089
5,162 1973-นำภาวนา ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
999
5,161 1972-หลักอันมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
907
5,160 1971-ฝึกมีสติ ไม่ใจลอย รู้ตัวอยู่เสมอ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
1066
5,159 1970-ปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
931
5,158 111-อัปปมัญญาภาวนา4 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา2
23 กุมภาพันธ์ 2561
1165
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ