ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,397 121-อัปปมัญญาภาวนา14 วิธีเจริญเมตตาต่อบุคคลต่างๆ
13 กรกฎาคม 2561
940
5,396 120-อัปปมัญญาภาวนา13 อานิสงส์ขันติ
13 กรกฎาคม 2561
973
5,395 707-ฌานวิภังค์8 คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
12 กรกฎาคม 2561
923
5,394 706-ตอบปัญหาสรุปสติปัฏฐาน4 เป็นอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2561
983
5,393 705-ฌานวิภังค์7 เห็นภัยในโทษและสมาทานฝึกในสิกขาบท
12 กรกฎาคม 2561
824
5,392 704-ฌานวิภังค์6 ความต่างของสมาธิกับวิปัสสนา
12 กรกฎาคม 2561
871
5,391 212-ธาตุกถา4 จัดอินทรีย์22
11 กรกฎาคม 2561
802
5,390 213-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
10 กรกฎาคม 2561
898
5,389 100-กัมมัฏฐาน4 กายคตาสติ4 ดูอิริยาบถของกาย
10 กรกฎาคม 2561
865
5,388 056-ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2561
1049
5,387 055-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติมรรค8 เห็นสัจจะ4 ได้ญาณ12
8 กรกฎาคม 2561
1195
5,386 080-อนัตตลักขณสูตร2 นั่นไม่ใช่ของเรา..นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา
8 กรกฎาคม 2561
942
5,385 079-อนัตตลักขณสูตร1 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์5
8 กรกฎาคม 2561
1008
5,384 083-ภาวนา6 พิจารณาธาตุ4 ดิน น้ำ ไฟ ลม มีอยู่ในกายนี้
6 กรกฎาคม 2561
929
5,383 033-ตามรอย12 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน3
6 กรกฎาคม 2561
778
5,382 032-ตามรอย11 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน2
6 กรกฎาคม 2561
835
5,381 031-ตามรอย10 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน1
6 กรกฎาคม 2561
767
5,380 030-ตามรอย9 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ3
6 กรกฎาคม 2561
809
5,379 029-ตามรอย8 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ2
6 กรกฎาคม 2561
848
5,378 028-ตามรอย7 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ1
6 กรกฎาคม 2561
829
5,377 703-ฌานวิภังค์5 อธิบายอาจาระและโคจร
5 กรกฎาคม 2561
944
5,376 702-ตอบปัญหาพิจารณาวิถีจิตเป็นอริยสัจ4
5 กรกฎาคม 2561
967
5,375 701-ฌานวิภังค์4 อธิบายภิกษุในธรรมวินัยนี้และปาติโมกข์
5 กรกฎาคม 2561
866
5,374 700-ฌานวิภังค์3 สมาบัติ8 คือรูปฌาน4อรูปฌาน4
5 กรกฎาคม 2561
958
5,373 211-ธาตุกถา3 จัดธาตุ18และอริยสัจ4
4 กรกฎาคม 2561
741
5,372 212-นำปฏิบัติ ฝึกสติ สร้างความรู้ตัว คอร์สกระทรวงวัฒนธรรม
3 กรกฎาคม 2561
780
5,371 211-ความจริงของสิ่งทั้งปวง คอร์สกระทรวงวัฒนธรรม
3 กรกฎาคม 2561
986
5,370 087-ธรรมปฏิบัติ34 ปฏิบัติให้เป็นมรรคโดยมีวิปัสสนานำก่อน
2 กรกฎาคม 2561
787
5,369 241-มหารุกขสูตร, ขุดรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่และตอบปัญหา
1 กรกฎาคม 2561
810
5,368 240-สํ.นิ.ทุติยอริยสาวกสูตรเป็นต้น, ตัณหาเจริญทุกข์เกิด
1 กรกฎาคม 2561
912
5,367 2019-โอวาทปิดและสรุปธรรม ยุวพุทธ
1 กรกฎาคม 2561
789
5,366 2018-วิธีการรวมองค์มรรค8และมัคคสมังคี ยุวพุทธ
1 กรกฎาคม 2561
792
5,365 2017-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธ
30 มิถุนายน 2561
750
5,364 2016-พิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธ
30 มิถุนายน 2561
823
5,363 2015-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธ
30 มิถุนายน 2561
922
5,362 2014-สักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 และสีลัพพตปรามาส
30 มิถุนายน 2561
927
5,361 2013-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธ
30 มิถุนายน 2561
879
5,360 210-ปรมัตถธรรม3(3) เจตสิกในพระสูตร พระอภิธรรม และอรรถกา
29 มิถุนายน 2561
1019
5,359 209-ปรมัตถธรรม3(2) เจตสิก52จำแนกเป็น3กลุ่ม
29 มิถุนายน 2561
871
5,358 208-ปรมัตถธรรม3(1) จิต89จำแนกเป็น9แบบ
29 มิถุนายน 2561
978
5,357 2012-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ
29 มิถุนายน 2561
822
5,356 2011-เหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเหตุให้เป็นพระโสดาบัน
29 มิถุนายน 2561
789
5,355 2010-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ
29 มิถุนายน 2561
777
5,354 2009-พิจารณาดูอริยสัจ4 ยุวพุทธ
29 มิถุนายน 2561
755
5,353 2008-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ
29 มิถุนายน 2561
768
5,352 2007-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ
28 มิถุนายน 2561
866
5,351 2006-ขันธ์5เป็นทุกขสัจ ยุวพุทธ
28 มิถุนายน 2561
855
5,350 2005-วิธีพิจารณาแยกแยะกาย เวทนา จิต ยุวพุทธ
28 มิถุนายน 2561
843
5,349 2004-วิธีดูกายให้มีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยุวพุทธ
28 มิถุนายน 2561
840
5,348 2003-วิธีพิจารณาความจริงของร่างกาย ยุวพุทธ
27 มิถุนายน 2561
795
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ