ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,041 2217-หลักและวิธีฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
427
6,040 2216-การฝึกสติสัมปชัญญะและสัพพัตถกกัมมัฏฐาน ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
441
6,039 2215-พื้นฐานการมีสติรู้กาย ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
422
6,038 2214-คอร์สวิปัสสนากัมมัฏฐานอริยมรรค ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
475
6,037 787-สํ.ข.ฉันนสูตร ความไม่มีย่อมไม่มี และ ความมีย่อมไม่มี
12 กันยายน 2562
527
6,036 786-สํ.ข.เขมกสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสละเอียด
12 กันยายน 2562
530
6,035 265-ปุคคลปัญญัตติปาลิ3 บุคคลหมวดละหนึ่งมีสมยวิมุตตะเป็นต้น
11 กันยายน 2562
410
6,034 114-อานาปานสติ4 ญาณในอันตราย8 อุปการะ8 อุปกิเลส18 โวทาน13
10 กันยายน 2562
606
6,033 264-ปรมัตถธรรม(๗) แสดงเจตสิก สัมปโยคนัย สังคหนัย ตทุภยมิสสกนัย
10 กันยายน 2562
436
6,032 244-ปฏิจจสมุปบาท5(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป4
8 กันยายน 2562
536
6,031 243-ปฏิจจสมุปบาท5(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป3
8 กันยายน 2562
545
6,030 150-สังคีติสูตร5 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน1
24 สิงหาคม 2562
724
6,029 149-สังคีติสูตร4 ธรรมหมวดละสาม60หมวด ตอน2
24 สิงหาคม 2562
518
6,028 135-อาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาความน่าเกลียดในอาหาร
23 สิงหาคม 2562
755
6,027 036-สัมมาทิฏฐินำชีวิต36 ลักษณะของสัมมาสติ2
22 สิงหาคม 2562
706
6,026 263-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนมูลจักกวาระและสุทธขันธวาระ
21 สิงหาคม 2562
451
6,025 262-ปุคคลปัญญัตติปาลิ2 อธิบายลักษณะพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
21 สิงหาคม 2562
498
6,024 261-ปุคคลปัญญัตติปาลิ1 อธิบายขันธบัญญัติแห่งขันธ์ทั้งหลายเป็นต้น
21 สิงหาคม 2562
478
6,023 260-ปรมัตถธรรม(๖) จำแนกเจตสิก52 อัญญสมานา อกุศลและโสภณะ
20 สิงหาคม 2562
655
6,022 259-ปรมัตถธรรม(๕) จำแนกโลกุตตรจิต8หรือ40
20 สิงหาคม 2562
578
6,021 113-ธรรมปฏิบัติ60 ฝึกตั้งสติให้ตั้งมั่นแล้วกำหนดรู้ทุกข์
19 สิงหาคม 2562
737
6,020 242-ปฏิจจสมุปบาท4(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป2
18 สิงหาคม 2562
605
6,019 241-ปฏิจจสมุปบาท4(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป1
18 สิงหาคม 2562
824
6,018 093-ตามรอย72 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา1
16 สิงหาคม 2562
467
6,017 092-ตามรอย71 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต8
16 สิงหาคม 2562
461
6,016 091-ตามรอย70 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต7
16 สิงหาคม 2562
407
6,015 090-ตามรอย69 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต6
16 สิงหาคม 2562
433
6,014 089-ตามรอย68 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต5
16 สิงหาคม 2562
457
6,013 088-ตามรอย67 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต4
16 สิงหาคม 2562
463
6,012 785-สํ.ข.เขมกสูตร1 สำคัญว่าเรามี แต่ไม่มีความเห็นผิด
15 สิงหาคม 2562
613
6,011 784-ตอบปัญหาการรวมองค์มรรคในอานาปานสติ16ขั้น
15 สิงหาคม 2562
721
6,010 783-สํ.ข.อัสสชิสูตร สมาธิไม่ใช่สาระในพระศาสนา
15 สิงหาคม 2562
682
6,009 258-ธาตุกถา8 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส สัจจะ3 อินทรีย์21
14 สิงหาคม 2562
449
6,008 257-ยมกปาลิ5 ขันธยมก ปทโสธนมูลจักกวาระ
14 สิงหาคม 2562
406
6,007 113-กัมมัฏฐาน17 อานาปานสติ3 คุณประโยชน์และอานิสงส์3
13 สิงหาคม 2562
554
6,006 256-ปรมัตถธรรม(๔) จำแนกรูปาวจรจิต15และอรูปาวจรจิต12
13 สิงหาคม 2562
559
6,005 1037-เดินตามอริยมรรค4 ฝึกสติสัมปชัญญะและสมาธิเบื้องต้น
10 สิงหาคม 2562
661
6,004 1036-เดินตามอริยมรรค3 อริยมรรคจัดกลุ่มและการละกิเลส
10 สิงหาคม 2562
592
6,003 1035-เดินตามอริยมรรค2 พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร
10 สิงหาคม 2562
569
6,002 1034-เดินตามอริยมรรค1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร รร.เชียงใหม่รัตนโกสินทร์
10 สิงหาคม 2562
768
6,001 255-ธาตุกถา8 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส อายตนะ11และธาตุ17
7 สิงหาคม 2562
526
6,000 254-ยมกปาลิ4 สรุปมูลยมก และขันธยมก ปทโสธนวาระ
7 สิงหาคม 2562
484
5,999 1032-จิตและเหตุให้สุขภาพจิตดี บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
716
5,998 1031-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
589
5,997 1030-ธรรมะคืออะไร บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
545
5,996 1029-ธรรมะกับการดูแลสุขภาพจิตในการทำงาน บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
629
5,995 112-ธรรมปฏิบัติ59 เวทนา3และกิเลสอนุสัย3
5 สิงหาคม 2562
642
5,994 096-ภาวนา19 แยกสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์5
2 สิงหาคม 2562
734
5,993 253-ธาตุกถา7 ฉัฏฐนย สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
2 สิงหาคม 2562
446
5,992 782-สํ.ข.วักกลิสูตร พระวักกลิปรินิพพานตอนฆ่าตัวตาย
1 สิงหาคม 2562
576
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ