ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
773 081-กายสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
11 มิถุนายน 2553
2276
772 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่4
8 มิถุนายน 2553
2211
771 061-ตอบปัญหาธรรมเรื่องโพชฌงค์และอริยมรรค
6 มิถุนายน 2553
2226
770 001-ธรรมและการปฏิบัติธรรม
2 มิถุนายน 2553
1978
769 024-ตอบปัญหาธรรม
3 มิถุนายน 2553
1846
768 023-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2
3 มิถุนายน 2553
1901
767 022-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1
3 มิถุนายน 2553
2001
766 021-สงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3 มิถุนายน 2553
1635
765 020-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4
2 มิถุนายน 2553
1895
764 019-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม
2 มิถุนายน 2553
1829
763 018-อริยสัจจธรรม ความจริงอันประเสริฐ
2 มิถุนายน 2553
1812
762 017-ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม
2 มิถุนายน 2553
2048
761 202-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่3
30 พฤษภาคม 2553
1979
760 201-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
30 พฤษภาคม 2553
1917
759 080-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 พฤษภาคม 2553
2309
758 119-ปุพผวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1984
757 118-จิตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1839
756 078-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
26 พฤษภาคม 2553
1693
755 077-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1870
754 076-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1836
753 200-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
23 พฤษภาคม 2553
1910
752 199-สีลสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 พฤษภาคม 2553
1861
751 099-ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
6 พฤษภาคม 2553
1712
750 003-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
11 พฤษภาคม 2553
2173
749 199-สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1698
748 198-สมถะวิปัสสนาและคุณสมบัติพระโสดาบัน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1718
747 197-มีสติรักษาจิต วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1691
746 196-ต้องทำเอาเอง อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2553
1668
745 195-กรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1803
744 194-มรรค อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1581
743 193-ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1646
742 192-อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1574
741 191-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1658
740 190-การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1734
739 189-จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาภายหลัง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1739
738 188-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2553
1687
737 187-สิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1655
736 186-ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม 3 อย่าง รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1708
735 185-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่2 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1535
734 184-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่1 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1700
733 183-ความจริงอันประเสริฐสุด รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1477
732 182-ชีวิตเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5 รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1472
731 181-ไม่ทำบาปทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
8 พฤษภาคม 2553
1467
730 180-เพียรละกิเลส รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1634
729 179-ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1548
728 074-เรียนพระอภิธรรม นำสู่การภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2335
727 060-กรรมกับความเพียร
2 พฤษภาคม 2553
2392
726 059-ความรู้เรื่องกรรมหมวดละ 6 และหมวดละ 4
2 พฤษภาคม 2553
2102
725 117-อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1600
724 116-ยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1734
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ