ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,222 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,272 1995-วิธีพิจารณาอริยสัจจากเหตุการณ์ต่างๆ อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
1078
5,271 1994-ความละเอียดของทุกข์ในอริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
1011
5,270 1993-วิธีรู้จิตในจิต อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
961
5,269 1992-วิธีรู้กายในกายและรู้เวทนาในเวทนา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
954
5,268 1991-สรุปกายคตาสติ18วิธี อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
800
5,267 1990-ปฏิบัติให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
994
5,266 1989-ปฏิบัติบูชา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
874
5,265 1988-แนะนำการฝึกกายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
832
5,264 1987-ปฏิบัติเน้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2561
910
5,263 1986-ความเข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2561
870
5,262 117-อัปปมัญญาภาวนา10 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา8
11 พฤษภาคม 2561
881
5,261 116-อัปปมัญญาภาวนา9 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา7
11 พฤษภาคม 2561
954
5,260 1002-กฎเกณฑ์กรรม ศปท.กระทรวงคมนาคม
9 พฤษภาคม 2561
1107
5,259 098-กัมมัฏฐาน2 กายคตาสติ2 ประโยชน์และอานิสงส์
8 พฤษภาคม 2561
910
5,258 083-ธรรมปฏิบัติ30 ปฏิบัติเพื่อละสีลัพพตปรามาส
7 พฤษภาคม 2561
1017
5,257 237-จูฬทุกขักขันธสูตร2 ความสุขบรรลุถึงได้ด้วยความสุข
6 พฤษภาคม 2561
865
5,256 236-จูฬทุกขักขันธสูตร1 คุณและโทษของกาม
6 พฤษภาคม 2561
938
5,255 076-จูฬราหุโลวาทสูตร วิธีพิจารณาเพื่อชำระกรรม
6 พฤษภาคม 2561
920
5,254 081-ภาวนา4 ฝึกสติรู้ตัวในอิริยาบถปลีกย่อย
4 พฤษภาคม 2561
999
5,253 021-สรณคมน์16 เหตุที่ได้ชื่อว่าอุบาสกและอุบาสกมีศีล
4 พฤษภาคม 2561
807
5,252 020-สรณคมน์15 จากสรณคมน์อดีตจนเป็นพระอรหันต์ปัจจุบัน
4 พฤษภาคม 2561
874
5,251 019-สรณคมน์13 เหตุใดศีลจึงมีอานิสงส์มากกว่าทานเป็นต้น
4 พฤษภาคม 2561
951
5,250 018-สรณคมน์12 ฉัตตเทพบุตรชั้นดาวดึงส์
4 พฤษภาคม 2561
903
5,249 017-สรณคมน์11 เพราะสรณะหลังจากตายเกิดในสวรรค์
4 พฤษภาคม 2561
852
5,248 016-สรณคมน์10 อานิสงส์สรณคมน์เทียบกับบุญกุศลอื่น
4 พฤษภาคม 2561
846
5,247 691-มหาทุกขักขันธสูตร3 อาทีนวะของกามในปัจจุบันเห็นชัดเจน
3 พฤษภาคม 2561
927
5,246 690-ตอบปัญหาการตรวจสอบมรรคเจริญขึ้น
3 พฤษภาคม 2561
931
5,245 689-มหาทุกขักขันธสูตร2 อัสสาทะและอาทีนวะของกามทั้งหลาย
3 พฤษภาคม 2561
971
5,244 688-มหาทุกขักขันธสูตร1 การกำหนดรอบรู้กาม รูปและเวทนา
3 พฤษภาคม 2561
980
5,243 1001-ถอนอภิชฌาโทมนัสและละสังโยชน์3ประการ
29 เมษายน 2561
1268
5,242 1000-ปฏิบัติให้ตรงหลักสติปัฏฐาน อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1080
5,241 999-ลักษณะของทางเอกคือสติปัฏฐาน4 อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1047
5,240 998-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
29 เมษายน 2561
998
5,239 112-มหาปรินิพพานสูตร25 ปุกกุสมัลลบุตรเลื่อมใสวิหารธรรมอันสงบ
28 เมษายน 2561
888
5,238 111-มหาปรินิพพานสูตร24 ทรงกระหายน้ำและขอน้ำดื่ม
28 เมษายน 2561
879
5,237 110-มหาปรินิพพานสูตร23 ทรงฉันสูกรมัททวะแล้วอาพาธหนักเกิด
28 เมษายน 2561
937
5,236 109-มหาปรินิพพานสูตร22 หลักปฏิบัติต่อข้อมูลที่นำมาอ้าง
28 เมษายน 2561
822
5,235 021-สัมมาทิฏฐินำชีวิต21 แก่นสารในขันธ์5ไม่มี
24 เมษายน 2561
1207
5,234 082-ธรรมปฏิบัติ29 วิจิกิจฉา; ความเคลือบแคลงลังเลสงสัย8อย่าง
23 เมษายน 2561
1015
5,233 157-มรณสติ8 โดยมีอันตรายมากและเจริญมรณสติ8แบบ
22 เมษายน 2561
1076
5,232 156-มรณสติ7 โดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นและไม่มีนิมิต
22 เมษายน 2561
1072
5,231 997-ภพภูมิ31ตอน2 แจกแจงกามภพ11 รูปภพ16 อรูปภพ4
22 เมษายน 2561
1617
5,230 996-ภพภูมิ31ตอน1 ความหมายและประเภทของภพ คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
22 เมษายน 2561
1746
5,229 115-อัปปมัญญาภาวนา8 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา6
20 เมษายน 2561
937
5,228 114-อัปปมัญญาภาวนา7 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา5
20 เมษายน 2561
1007
5,227 687-จปลายมานสูตร4 วิธีปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นสิ่งทั้งปวง
19 เมษายน 2561
991
5,226 686-ตอบปัญหาการรู้อริยสัจ3รอบ
19 เมษายน 2561
1054
5,225 685-จปลายมานสูตร3 วิธีปฏิบัติเพื่อถึงความหลุดพ้นสิ้นตัณหา
19 เมษายน 2561
968
5,224 684-จปลายมานสูตร2 ไม่ถือตัวเข้าตระกูล ไม่พูดถกเถียง ไม่คลุกคลี
19 เมษายน 2561
907
5,223 097-กัมมัฏฐาน1 กายคตาสติ1 ประโยชน์และอานิสงส์
10 เมษายน 2561
1117
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7222 รายการ