ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,051 041-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
8 มีนาคม 2554
2737
1,050 006-อริยมรรคมีองค์8
7 มีนาคม 2554
1807
1,049 075-ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ผุดเกิดเป็นต้น ตอนที่2
6 มีนาคม 2554
1900
1,048 074-ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ผุดเกิดเป็นต้น ตอนที่1
6 มีนาคม 2554
2074
1,047 005-ภพชาติ
5 มีนาคม 2554
2184
1,046 004-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์1
30 มกราคม 2554
1999
1,045 028-ธรรมะสายกลาง ธัมเมกขสถูป สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2554
1882
1,044 027-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
2 มีนาคม 2554
2003
1,043 026-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
1 มีนาคม 2554
2178
1,042 025-การใช้ชีวิตอย่างมีหลัก มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา
1 มีนาคม 2554
1937
1,041 024-ธรรมะปรากฏชื่อว่าไม่ประมาท ปรินิพพานสถูป กุสินารา
1 มีนาคม 2554
1869
1,040 023-ผู้เลิศที่สุดในโลก สวนลุมพินี เนปาล
28 กุมภาพันธ์ 2554
1905
1,039 022-สัจจะของพระอริยะ ลุมพินี เนปาล
27 กุมภาพันธ์ 2554
2056
1,038 021-ขันติเป็นตบะอันยอดเยี่ยม วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
1942
1,037 020-แก่นแห่งธรรมทั้งหลาย นาลันทา ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
2000
1,036 019-เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
1962
1,035 018-พุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พุทธคยา อินเดีย
24 กุมภาพันธ์ 2554
2021
1,034 137-อาสีวิโสปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
22 กุมภาพันธ์ 2554
1954
1,033 136-อาสีวิโสปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
22 กุมภาพันธ์ 2554
1647
1,032 233-เกสปุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตอนที่2
20 กุมภาพันธ์ 2554
2049
1,031 232-เกสปุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตอนที่1
20 กุมภาพันธ์ 2554
1974
1,030 011-เหตุให้ได้สิ่งน่าปรารถนา
15 กุมภาพันธ์ 2554
2111
1,029 144-ตอบปัญหาธรรม วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1906
1,028 143-หลักของใจ วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1631
1,027 231-โคปาลสูตร อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต ตอนที่2
13 กุมภาพันธ์ 2554
2126
1,026 230-โคปาลสูตร อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต ตอนที่1
13 กุมภาพันธ์ 2554
1915
1,025 324-การเจริญสมถะและวิปัสสนา กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2554
1711
1,024 323-สติปัฏฐาน 4 กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2554
1590
1,023 322-แนะนำก่อนเดินธุดงค์ กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2554
1705
1,022 321-อริยสัจ 4 กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2554
1562
1,021 320-สู้นิวรณ์ กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2554
1709
1,020 319-วิธีฝึกให้เป็นผู้มั่นคง กฝผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์
1607
1,019 318-สมบัติประจำตัวคน กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2554
1647
1,018 317-การสร้างบุญกุศล กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
9 กุมภาพันธ์ 2554
1632
1,017 316-การสร้างศักยภาพของจิต กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
9 กุมภาพันธ์ 2554
1493
1,016 073-ตอบปัญหาธรรม
6 กุมภาพันธ์ 2554
2011
1,015 072-แก่นของการปฏิบัติ
6 กุมภาพันธ์ 2554
2213
1,014 005-มหาสติปัฏฐานสูตร นวสีวถกาบรรพ-เวทนานุปัสสนา
28 มกราคม 2554
1949
1,013 135-สมุททสูตรและพาฬิสิโกปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
27 มกราคม 2554
1932
1,012 134-ฉัปปาณโกปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
27 มกราคม 2554
2333
1,011 071-มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
23 มกราคม 2554
2117
1,010 070-ขันธ์ 5 อย่างที่พระอรหันต์ไม่ได้พาปรินิพพานไปด้วย
23 มกราคม 2554
2061
1,009 142-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่4 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1665
1,008 141-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่3 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1909
1,007 140-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่2 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
2065
1,006 139-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่1 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1969
1,005 229-จปลายมานสูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ตอนที่2
16 มกราคม 2554
1849
1,004 228-จปลายมานสูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ตอนที่1
16 มกราคม 2554
1899
1,003 315-บ้านใจ ศูนย์วิปัสสนาบ้านจันรม จ.สุรินทร์
15 มกราคม 2554
1486
1,002 314-หน้าที่ที่พึงกระทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ ศูนย์วิปัสสนาบ้านจันรม จ.สุรินทร์
15 มกราคม 2554
1466
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ