ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,401 1012-อริยมรรค4 วิธีรวมมรรคและเหตุให้ถึงมรรค
15 กรกฎาคม 2561
959
5,400 1011-อริยมรรค3 แจกแจงขยายความองค์มรรค
15 กรกฎาคม 2561
821
5,399 1010-อริยมรรค2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าของมรรค
15 กรกฎาคม 2561
837
5,398 1009-อริยมรรค1 ความหมายและความสำคัญ
15 กรกฎาคม 2561
931
5,397 121-อัปปมัญญาภาวนา14 วิธีเจริญเมตตาต่อบุคคลต่างๆ
13 กรกฎาคม 2561
930
5,396 120-อัปปมัญญาภาวนา13 อานิสงส์ขันติ
13 กรกฎาคม 2561
965
5,395 707-ฌานวิภังค์8 คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
12 กรกฎาคม 2561
909
5,394 706-ตอบปัญหาสรุปสติปัฏฐาน4 เป็นอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2561
973
5,393 705-ฌานวิภังค์7 เห็นภัยในโทษและสมาทานฝึกในสิกขาบท
12 กรกฎาคม 2561
812
5,392 704-ฌานวิภังค์6 ความต่างของสมาธิกับวิปัสสนา
12 กรกฎาคม 2561
858
5,391 212-ธาตุกถา4 จัดอินทรีย์22
11 กรกฎาคม 2561
796
5,390 213-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
10 กรกฎาคม 2561
892
5,389 100-กัมมัฏฐาน4 กายคตาสติ4 ดูอิริยาบถของกาย
10 กรกฎาคม 2561
852
5,388 056-ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2561
1042
5,387 055-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติมรรค8 เห็นสัจจะ4 ได้ญาณ12
8 กรกฎาคม 2561
1175
5,386 080-อนัตตลักขณสูตร2 นั่นไม่ใช่ของเรา..นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา
8 กรกฎาคม 2561
915
5,385 079-อนัตตลักขณสูตร1 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์5
8 กรกฎาคม 2561
982
5,384 083-ภาวนา6 พิจารณาธาตุ4 ดิน น้ำ ไฟ ลม มีอยู่ในกายนี้
6 กรกฎาคม 2561
924
5,383 033-ตามรอย12 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน3
6 กรกฎาคม 2561
773
5,382 032-ตามรอย11 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน2
6 กรกฎาคม 2561
830
5,381 031-ตามรอย10 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน1
6 กรกฎาคม 2561
758
5,380 030-ตามรอย9 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ3
6 กรกฎาคม 2561
801
5,379 029-ตามรอย8 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ2
6 กรกฎาคม 2561
841
5,378 028-ตามรอย7 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ1
6 กรกฎาคม 2561
823
5,377 703-ฌานวิภังค์5 อธิบายอาจาระและโคจร
5 กรกฎาคม 2561
932
5,376 702-ตอบปัญหาพิจารณาวิถีจิตเป็นอริยสัจ4
5 กรกฎาคม 2561
938
5,375 701-ฌานวิภังค์4 อธิบายภิกษุในธรรมวินัยนี้และปาติโมกข์
5 กรกฎาคม 2561
853
5,374 700-ฌานวิภังค์3 สมาบัติ8 คือรูปฌาน4อรูปฌาน4
5 กรกฎาคม 2561
934
5,373 211-ธาตุกถา3 จัดธาตุ18และอริยสัจ4
4 กรกฎาคม 2561
737
5,372 212-นำปฏิบัติ ฝึกสติ สร้างความรู้ตัว คอร์สกระทรวงวัฒนธรรม
3 กรกฎาคม 2561
778
5,371 211-ความจริงของสิ่งทั้งปวง คอร์สกระทรวงวัฒนธรรม
3 กรกฎาคม 2561
978
5,370 087-ธรรมปฏิบัติ34 ปฏิบัติให้เป็นมรรคโดยมีวิปัสสนานำก่อน
2 กรกฎาคม 2561
773
5,369 241-มหารุกขสูตร, ขุดรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่และตอบปัญหา
1 กรกฎาคม 2561
804
5,368 240-สํ.นิ.ทุติยอริยสาวกสูตรเป็นต้น, ตัณหาเจริญทุกข์เกิด
1 กรกฎาคม 2561
908
5,367 2019-โอวาทปิดและสรุปธรรม ยุวพุทธ
1 กรกฎาคม 2561
789
5,366 2018-วิธีการรวมองค์มรรค8และมัคคสมังคี ยุวพุทธ
1 กรกฎาคม 2561
786
5,365 2017-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธ
30 มิถุนายน 2561
748
5,364 2016-พิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธ
30 มิถุนายน 2561
800
5,363 2015-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธ
30 มิถุนายน 2561
919
5,362 2014-สักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 และสีลัพพตปรามาส
30 มิถุนายน 2561
924
5,361 2013-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธ
30 มิถุนายน 2561
876
5,360 210-ปรมัตถธรรม3(3) เจตสิกในพระสูตร พระอภิธรรม และอรรถกา
29 มิถุนายน 2561
1011
5,359 209-ปรมัตถธรรม3(2) เจตสิก52จำแนกเป็น3กลุ่ม
29 มิถุนายน 2561
866
5,358 208-ปรมัตถธรรม3(1) จิต89จำแนกเป็น9แบบ
29 มิถุนายน 2561
970
5,357 2012-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ
29 มิถุนายน 2561
816
5,356 2011-เหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเหตุให้เป็นพระโสดาบัน
29 มิถุนายน 2561
785
5,355 2010-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ
29 มิถุนายน 2561
773
5,354 2009-พิจารณาดูอริยสัจ4 ยุวพุทธ
29 มิถุนายน 2561
749
5,353 2008-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ
29 มิถุนายน 2561
766
5,352 2007-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ
28 มิถุนายน 2561
863
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ