ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,991 101-ปาจิตตีย์6 ทุติยสหเสยยสิกขาบท นอนร่วมที่มุงบังเดียวกับหญิง
26 เมษายน 2564
88
6,990 100-ปาจิตตีย์5 สหเสยยสิกขาบท นอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน3คืน
26 เมษายน 2564
51
6,989 099-ปาจิตตีย์4 ปทโสธัมมสิกขาบท สอนอนุปสัมบันกล่าวบาฬีพร้อมตน
26 เมษายน 2564
49
6,988 141-ธรรมปฏิบัติ88 บุคคลผู้สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมได้
26 เมษายน 2564
206
6,987 197-สุตมยญาณ31 มัคคสัจ8 สัมมาวายามะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
115
6,986 196-สุตมยญาณ30 มัคคสัจ7 สัมมาอาชีวะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
94
6,985 195-สุตมยญาณ29 มัคคสัจ6 สัมมากัมมันตะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
80
6,984 194-สุตมยญาณ28 มัคคสัจ5 ลำดับการแสดงมรรค8
24 มกราคม 2564
91
6,983 193-สุตมยญาณ27 มัคคสัจ4 สัมมาวาจาในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
89
6,982 192-สุตมยญาณ26 มัคคสัจ3 สัมมาสังกัปปะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
84
6,981 191-สุตมยญาณ25 มัคคสัจ2 สัมมาทิฏฐิในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
115
6,980 190-สุตมยญาณ24 มัคคสัจ1 แจกแจงมรรค8ประการ
24 เมษายน 2564
131
6,979 945-ขุ.ธ.โลกวรรค1 ไม่พึงเกิดมาเพื่อจะเกิดอีกต่อไป
22 เมษายน 2564
165
6,978 944-ตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาได้จริงหรือไม่
22 เมษายน 2564
142
6,977 943-มรรคกับสติปัฏฐานเป็นหลัก ประกอบสัมมัปปธานเป็นต้น
22 เมษายน 2564
159
6,976 942-ขุ.ธ.อัตตวรรค10 พึงขวนขวายในประโยชน์ตนให้เต็มที่
22 เมษายน 2564
81
6,975 941-ขุ.ธ.อัตตวรรค9 บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน
22 เมษายน 2564
92
6,974 098-ปาจิตตีย์3 เปสุญญสิกขาบท ปาจิตตีย์เพราะส่อเสียดภิกษุ
19 เมษายน 2564
52
6,973 097-ปาจิตตีย์2(2) โอมสวาทสิกขาบท2 แจกแจงอาบัติพูดด่า
19 เมษายน 2564
45
6,972 140-ธรรมปฏิบัติ87 ชีวิตเป็นทุกข์เพราะว่างจากตัวตน
19 เมษายน 2564
152
6,971 272-พิจารณาสัจธรรมในเหตุการณ์ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
242
6,970 271-กรอบหลักธรรมมุมมองที่ถูกต้อง ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
170
6,969 110-ภาวนา33 พบสิ่งเกลียด พรากสิ่งรัก ปรารถนาสิ่งไม่ได้
2 เมษายน 2564
286
6,968 940-ผู้ศึกษาธรรมเกิดเป็นเทวดาบรรลุธรรม4แบบ
1 เมษายน 2564
224
6,967 939-ตัณหาในปิยรูปสาตรูป60
1 เมษายน 2564
219
6,966 938-ขุ.ธ.อัตตวรรค8 ทิฏฐิเลวและโต้แย้งคำสอนเกิดเพื่อทำลายตน
1 เมษายน 2564
99
6,965 937-ขุ.ธ.อัตตวรรค7 สิ่งดีและมีประโยชน์ทำยากที่สุด
1 เมษายน 2564
134
6,964 936-ขุ.ธ.อัตตวรรค6 ความทุศีลสิ้นเชิงทำลายผู้นั้น
1 เมษายน 2564
106
6,963 096-ปาจิตตีย์2(1) โอมสวาทสิกขาบท1 เป็นปาจิตตีย์เพราะพูดด่า
29 มีนาคม 2564
78
6,962 095-ปาจิตตีย์1 มุสาวาทสิกขาบท เป็นปาจิตตีย์เพราะพูดเท็จทั้งทีรู้
29 มีนาคม 2564
66
6,961 189-สุตมยญาณ23 สภาวะนี้คือทุกขนิโรธอริยสัจ
27 มีนาคม 2564
167
6,960 188-สุตมยญาณ22 สภาวะนี้คือทุกขสมุทยอริยสัจ
27 มีนาคม 2564
173
6,959 187-สุตมยญาณ21 สภาวะนี้คือทุกขอริยสัจ(ต่อ)
27 มีนาคม 2564
170
6,958 2482-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว9 ทุกข์น่ารังเกียจและว่างเปล่า
21 มีนาคม 2564
213
6,957 2481-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว8 รู้ความหมดสิ้นและรู้ทุกข์
21 มีนาคม 2564
171
6,956 2480-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว7 ตอบปัญหาธรรม วัดวังหิน พิษณุโลก
21 มีนาคม 2564
174
6,955 2479-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว6 ไม่ลืมกิจหน้าที่ต่อสัจจะ วัดวังหิน
21 มีนาคม 2564
123
6,954 2478-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว5 อานิสงส์ของการรู้ตัว วัดวังหิน
20 มีนาคม 2564
131
6,953 2477-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว4 สิ่งทั้งปวงเกิดจากอายตนะ วัดวังหิน
20 มีนาคม 2564
154
6,952 2476-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว3 ทุกข์กับตัณหามาด้วยกัน วัดวังหิน
22 มีนาคม 2564
150
6,951 2475-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว2 กายไม่รู้ จิตรู้ วัดวังหิน พิษณุโลก
20 มีนาคม 2564
160
6,950 2474-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว1 ความไม่ประมาทธรรมข้อใหญ่
20 มีนาคม 2564
189
6,949 094-นิสสัคคิย30 ภิกษุน้อมลาภของสงฆ์มาเพื่อตน
22 มีนาคม 2564
50
6,948 093-นิสสัคคิย29 ภิกษุอยู่ป่าเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน6คืน
22 มีนาคม 2564
39
6,947 092-นิสสัคคิย28 ภิกษุเก็บอัจเจกจีวรไว้เกินกำหนด
22 มีนาคม 2564
40
6,946 139-ธรรมปฏิบัติ86 ขันธ์5ไม่เป็นตัวตน
22 มีนาคม 2564
115
6,945 150-วิปัสสนา15 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน7
19 มีนาคม 2564
152
6,944 935-ขุ.ธ.อัตตวรรค5 บาปที่ตนทำนั่นเอง ทำลายตน
18 มีนาคม 2564
124
6,943 934-ขุ.ธ.อัตตวรรค4(2) อดีตนิทานมารดาท่านพระกุมารกัสสปะ
18 มีนาคม 2564
95
6,942 933-ตอบปัญหา ประกอบมรรคเพื่อละวิภวตัณหา
18 มีนาคม 2564
190
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ