ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
151 051-ความจริงอันประเสริฐ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1636
150 050-ความจริงของสิ่งทั้งปวง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
16 มกราคม 2552
1636
149 049-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
1585
148 048-ธรรมะคืออะไร
2 มิถุนายน 2551
1780
147 047-แสดงความคิดเห็น ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1642
146 046-เห็นความคิด ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1776
145 045-การศึกษาในพระพุทธศาสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1518
144 044-สมถะวิปัสสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1692
143 043-ทางผิด ทางถูก ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1548
142 042-ศึกษากาย ศึกษาใจ ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1544
141 041-รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1578
140 040-นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1693
139 039-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
14 พฤศจิกายน 2551
1658
138 038-ได้ชีวิตคืนมา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
10 สิงหาคม 2551
1551
137 037-ฝึกรู้ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1506
136 036-สำคัญที่รู้สึกตัว บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1643
135 035-ขันธ์ปรุง ไม่ปรุงขันธ์ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1593
134 034-รู้คือภาวนา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1567
133 033-สติ สมาธิ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2551
1662
132 032-อภิสังขารไม่ใช่มรรค รู้เป็นมรรค บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2551
1633
131 031-แสดงความเห็น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2551
1632
130 030-ประพฤติพรหมจรรย์
13 พฤษภาคม 2551
1534
129 029-โพชฌงค์7 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1609
128 028-ให้ปฏิบัติ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1529
127 027-สติกับสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1616
126 026-รู้สึกตัวเดิน อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1380
125 025-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1637
124 024-พึ่งตนเอง อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1487
123 023-ละนิวรณ์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1680
122 022-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1471
121 021-ให้ไปปฏิบัติ อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1574
120 020-สติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1539
119 019-เริ่มต้นปฏิบัติ อาศรมมาตา
9 พฤษภาคม 2551
1602
118 018-ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
9 พฤษภาคม 2551
1584
117 017-พัฒนาการทางปัญญา
15 เมษายน 2550
1791
116 016-ความหลากหลายในการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1588
115 015-การอยู่ด้วยธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1807
114 014-อยู่กับปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1800
113 013-การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1616
112 012-ธรรมะเกื้อกูลการภาวนา
12 เมษายน 2550
1626
111 011-หลักการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
12 เมษายน 2550
1826
110 010-สามัญญผลสูตร2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 ตุลาคม 2549
1555
109 009-สามัญญผลสูตร1 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1616
108 008-สติปัฏฐานจากพระไตรปิฎก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1796
107 007-ขยันรู้สึกตัว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1875
106 006-ลำดับญาณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1648
105 005-เห็นความคิด ดับความทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1913
104 004-จิตอยู่บ้านปลอดภัย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1738
103 003-เป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1932
102 002-เพียร วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1915
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ