ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,001 524-ขุททกวัตถุวิภังค์9 กิเลสหมวดละสอง1
7 เมษายน 2559
1433
4,000 188-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่2
3 เมษายน 2559
1466
3,999 187-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่1
3 เมษายน 2559
1514
3,998 141-หลักพระพุทธศาสนา; หลักความจริง กับ หลักปฏิบัติ
2 เมษายน 2559
1611
3,997 058-ธรรม10ประการนำไปสวรรค์
1 เมษายน 2559
1671
3,996 1577-อบรมวิปัสสนา4; ตอบปัญหาธรรม รพ.สมุทรปราการ
27 มีนาคม 2559
1421
3,995 1576-อบรมวิปัสสนา3; นำปฏิบัติ ยืน เดิน นั่ง
27 มีนาคม 2559
1534
3,994 1575-อบรมวิปัสสนา2; วิปัสสนาภูมิ วิปัสสนามูล วิปัสสนาสรีระ
27 มีนาคม 2559
1574
3,993 1574-อบรมวิปัสสนา1; ฐานะของวิปัสสนา รพ.สมุทรปราการ
27 มีนาคม 2559
1166
3,992 036-ที.สี.พรหมชาลสูตร6 มหาศีล1
26 มีนาคม 2559
1471
3,991 035-ที.สี.พรหมชาลสูตร5 มัชฌิมศีล
26 มีนาคม 2559
1561
3,990 523-ขุททกวัตถุวิภังค์8 กิเลสหมวดละหนึ่ง8
24 มีนาคม 2559
1572
3,989 522-ตอบปัญหาธรรม
24 มีนาคม 2559
1600
3,988 521-ขุททกวัตถุวิภังค์7 กิเลสหมวดละหนึ่ง7
24 มีนาคม 2559
1569
3,987 520-ขุททกวัตถุวิภังค์6 กิเลสหมวดละหนึ่ง6
24 มีนาคม 2559
1413
3,986 033-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่12
21 มีนาคม 2559
2317
3,985 140-อริยมรรคมีองค์8; สัมมาทิฏฐิมาก่อน
20 มีนาคม 2559
1701
3,984 066-อานาปานสติ19 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ17
18 มีนาคม 2559
1466
3,983 065-อานาปานสติ18 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16
18 มีนาคม 2559
1551
3,982 519-ขุททกวัตถุวิภังค์5 กิเลสหมวดละหนึ่ง5
17 มีนาคม 2559
1335
3,981 518-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1685
3,980 517-ขุททกวัตถุวิภังค์4 กิเลสหมวดละหนึ่ง4
17 มีนาคม 2559
1515
3,979 516-ขุททกวัตถุวิภังค์3 กิเลสหมวดละหนึ่ง3
17 มีนาคม 2559
1581
3,978 072-สูตรโสดาบัน25 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน18
15 มีนาคม 2559
1765
3,977 032-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่11
14 มีนาคม 2559
2356
3,976 109-เมตตาภาวนา2 ความสำคัญและคุณประโยชน์2
13 มีนาคม 2559
1832
3,975 108-เมตตาภาวนา1 ความสำคัญและคุณประโยชน์1
13 มีนาคม 2559
1850
3,974 057-ธรรม10ประการนำไปนรก-สวรรค์
11 มีนาคม 2559
1700
3,973 096-เส้นทางแห่งความสุข สารนาถ พาราณสี
10 มีนาคม 2559
1652
3,972 095-ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม ระหว่างทางสาวัตถี-พาราณสี
9 มีนาคม 2559
1455
3,971 094-อริยชนสาวกพระพุทธเจ้า วิหารเชตวัน สาวัตถี
8 มีนาคม 2559
1492
3,970 093-คำอธิบายภาพวงจรปฏิจจสมุปบาท วัดทิเบต สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1750
3,969 092-คำสอนพุทธะเลิศกว่ามนุษย์ เทพ และพรหม สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1579
3,968 091-อริยสัจ4 ผลและเหตุ2คู่ รามคามสถูป เทวทหะ
6 มีนาคม 2559
1732
3,967 090-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1627
3,966 089-ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรินิพพานสถูป กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1604
3,965 088-ตอบปัญหาธรรม ระหว่างทางเวสาลี-กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1708
3,964 087-อนัตตา; ธรรมเฉพาะพุทธศาสนา กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน
4 มีนาคม 2559
1647
3,963 086-ดำเนินชีวิตตามโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
3 มีนาคม 2559
1763
3,962 085-ทุกข์และดับทุกข์ตามเงื่อนไข พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1772
3,961 084-ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1818
3,960 083-สังเวชนียสถาน; ความหมายและคุณค่าการมา พุทธคยา
1 มีนาคม 2559
1679
3,959 139-อริยมรรคมีองค์8; แนวดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
29 กุมภาพันธ์ 2559
1460
3,958 031-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่10
29 กุมภาพันธ์ 2559
2305
3,957 186-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง2
28 กุมภาพันธ์ 2559
1663
3,956 185-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง1
28 กุมภาพันธ์ 2559
1528
3,955 138-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา4
28 กุมภาพันธ์ 2559
1510
3,954 137-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา3
28 กุมภาพันธ์ 2559
1630
3,953 1573-ลำดับปฏิบัติเบื้องต้นถึงนิพพาน รร.เฟลิกซ์
26 กุมภาพันธ์ 2559
1700
3,952 1572-สรุปรวมอริยมรรคมีองค์8 รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
26 กุมภาพันธ์ 2559
1469
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ