ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 297 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 836 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 668 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1620
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1132
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1321
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1811
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1352
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1758
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1881
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1717
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2325
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3263
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2570
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3577
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2615
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2261
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2184
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2293
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2381
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2414
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2324
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2352
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2137
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2323
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2230
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2351
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2589
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2722
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3040
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2334
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2197
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2175
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2210
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2406
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2321
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2503
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2353
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2606
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3717
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3422
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
2980
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2237
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2211
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2424
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
3011
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2550
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2233
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2673
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2305
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2737
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2677
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
3026
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ