ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 921 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
921 921-อภิธานัปปทีปิกา4 ทิสาทิวรรค ศัพท์ไฟ แสงสว่าง ลม เป็นต้น
28 กุมภาพันธ์ 2567
2
920 920-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่6 รูป28 และ นิพพาน
25 กุมภาพันธ์ 2567
28
919 919-อภิธานัปปทีปิกา3 สัคคาทิวรรค กับ ทิสาทิวรรค
21 กุมภาพันธ์ 2567
13
918 918-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่5 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
18 กุมภาพันธ์ 2567
37
917 917-บาลีมหาสติปัฏฐาน4 รูปแบบวิธีการขยายความนิทเทส21หมวด
17 กุมภาพันธ์ 2567
23
916 916-บาลีมหาสติปัฏฐาน3 บาลีอุทเทสของสติปัฏฐาน4
17 กุมภาพันธ์ 2567
19
915 915-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
98
914 914-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
58
913 913-อภิธานัปปทีปิกา2 พระพุทธเจ้า นิพพาน พระอรหันต์ สวรรค์ เทวดา
31 มกราคม 2567
45
912 912-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(2) จำแนกเจตสิก52
28 มกราคม 2567
47
911 911-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(1) โลกุตตรจิต และจำแนกจิต9แบบ
28 มกราคม 2567
34
910 910-อภิธานัปปทีปิกา1 เริ่มคัมภีร์ พระพุทธเจ้า32นิพพาน46
24 มกราคม 2567
35
909 909-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่3 กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต
14 มกราคม 2567
62
908 908-ปรมัตถธรรม2 ลักษณะเจตสิก รูป นิพพาน และ จิต89
7 มกราคม 2567
116
907 907-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่1 ความหมายและความเป็นมา
24 ธันวาคม 2566
43
906 906-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 วิเคราะห์อริยสัจด้วยเทสนาหาระ
1 ธันวาคม 2566
28
905 905-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน14 ระบบแบบแผนการสอน
1 ธันวาคม 2566
21
904 904-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน13 อุบายประกอบการสอน2
1 ธันวาคม 2566
14
903 903-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน12 อุบายประกอบการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
20
902 902-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน11 รูปแบบวิธีการสอน2
30 พฤศจิกายน 2566
16
901 901-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 รูปแบบวิธีการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
24
900 900-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
24 พฤศจิกายน 2566
22
899 899-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป2
24 พฤศจิกายน 2566
17
898 898-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป1
24 พฤศจิกายน 2566
24
897 897-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 เนื้อธรรมที่ทรงแสดง
23 พฤศจิกายน 2566
28
896 896-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน5 คุณสมบัติผู้สอนด้านปัญญา
23 พฤศจิกายน 2566
28
895 895-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน4 คุณสมบัติผู้สอนด้านบุคลิกภาพ
23 พฤศจิกายน 2566
22
894 894-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 คุณสมบัติผู้สอน1
3 พฤศจิกายน 2566
25
893 893-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 เป้าหมายการสอน2
3 พฤศจิกายน 2566
17
892 892-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(2) เป้าหมายการสอน1
3 พฤศจิกายน 2566
25
891 891-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(1) รายละเอียดรายวิชา
3 พฤศจิกายน 2566
23
890 890-ปรมัตถธรรมและพื้นฐานความรู้จิตเจตสิก ม.ราชภัฏพระนคร
1 ตุลาคม 2566
93
889 889-การสอนวิปัสสนากรรมฐาน8 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
15 กันยายน 2566
30
888 888-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11 อินทรีย์5ในอินทรียวิภังค์
8 กันยายน 2566
50
887 887-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 อริยมมรรค8ในมัคคังควิภังค์
8 กันยายน 2566
37
886 886-การสอนวิปัสสนกรรมฐาน1 รายละเอียดและวัตถุประสงค์รายวิชา
8 กันยายน 2566
29
885 885-ปุคคลปัญญัตติปาลิ1 บัญญัติ6ประการ
4 กันยายน 2566
30
884 884-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(2) โพชฌังควิภังค์ อภิธรรมและปัญหาปุจฉกะ
30 สิงหาคม 2566
21
883 883-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(1) โพชฌังควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
30 สิงหาคม 2566
20
882 882-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8 อิทธิปาทวิภังค์ อภิธรรมและปัญหาปุจฉกะ
29 สิงหาคม 2566
16
881 881-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7 อิทธิปาทวิภังค์ สุตตันตภาชนีย
29 สิงหาคม 2566
15
880 880-ธาตุกถา9 ตัวอย่างนัยที่7 ถึง นัยที่14
28 สิงหาคม 2566
17
879 879-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์6 สัมมัปปธาน4 ในคัมภีร์วิภังค์
25 สิงหาคม 2566
43
878 878-อริยสัจวิเคราะห์6 วิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์
25 สิงหาคม 2566
25
877 877-พระไตรปิฎกศึกษา10 อธิบาย มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ
25 สิงหาคม 2566
44
876 876-ปรมัตถธรรม14 ตย.อธิบายพระสูตรด้วยปรมัตถธรรม2
24 สิงหาคม 2566
26
875 875-ปรมัตถธรรม13 ตย.อธิบายพระสูตรด้วยปรมัตถธรรม1
24 สิงหาคม 2566
34
874 874-ธาตุกถา8 นัยที่6 ตัวอย่างการเขียนและอธิบาย
21 สิงหาคม 2566
26
873 873-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์5 สติปัฏฐาน4 อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
18 สิงหาคม 2566
45
872 872-อริยสัจวิเคราะห์5 อริยสัจในทสุตตรสูตรและปฏิสัมภิทามรรค
18 สิงหาคม 2566
36
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 921 รายการ