ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 783 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
633 633-ธาตุกถา1(3) ความหมายและโครงสร้างธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
17
632 632-ธาตุกถา1(2) ความรู้เรื่องพระอภิธรรมปิฎก
13 มิถุนายน 2565
23
631 631-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
13 มิถุนายน 2565
11
630 630-ธัมมสังคณี1(5) อธิบายวิปากติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
24
629 629-ธัมมสังคณี1(4) อธิบายกุศลติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
24
628 628-ธัมมสังคณี1(3) ติกมาติกา22 ทุกมาติกา142
8 มิถุนายน 2565
17
627 627-ธัมมสังคณี1(2) ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
8 มิถุนายน 2565
25
626 626-ธัมมสังคณี1(1) รายละเอียดรายวิชา
8 มิถุนายน 2565
20
625 625-กถาวัตถุ13 กถากรรม วิบาก และ อันตรภพ
23 กุมภาพันธ์ 2565
53
624 624-กถาวัตถุ12 กถาศีลและศีลเจริญจากการสมาทาน
23 กุมภาพันธ์ 2565
43
623 623-กถาวัตถุ11 กถาทานและบุญเจริญจากการใช้สอย
23 กุมภาพันธ์ 2565
41
622 622-อริยสัจวิเคราะห์10 อริยสัจกับการเจริญสติปัฏฐาน
21 กุมภาพันธ์ 2565
98
621 621-อริยสัจวิเคราะห์9 ญาณในอริยสัจและอริยสัจกับวิปัสสนา
21 กุมภาพันธ์ 2565
73
620 620-อริยสัจวิเคราะห์8 ความสำคัญและประโยชน์ความรู้อริยสัจ
18 กุมภาพ้นธ์ 2565
74
619 619-กถาวัตถุ10 กถาพระโสดาบันและนิโรธสมาบัติ
16 กุมภาพันธ์ 2565
45
618 618-กถาวัตถุ9 กถาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
16 กุมภาพันธ์ 2565
35
617 617-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน16 เทสนาหาระ6กับอริยสัจ4
14 กุมภาพันธ์ 2565
38
616 616-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 ระบบเรียงลำดับปัญญา
14 กุมภาพันธ์ 2565
57
615 615-อริยสัจวิเคราะห์7 วิเคราะห์ตามแนวสัจจยมกและกถาวัตถุ
14 กุมภาพันธ์ 2565
30
614 614-อริยสัจวิเคราะห์6 วิเคราะห์อริยสัจตามแนวสัจจยมก
14 กุมภาพันธ์ 2565
43
613 613-อริยสัจวิเคราะห์5 วิเคราะห์สัจจะตามนัยปฏิสัมภิทา
11 กุมภาพันธ์ 2565
56
612 612-กถาวัตถุ8 กถาเกี่ยวกับอสังขตะ6เรื่อง
9 กุมภาพันธ์ 2565
35
611 611-กถาวัตถุ7 กถาสิ่งทั้งปวง สติปัฏฐาน และละสังโยชน์
9 กุมภาพันธ์ 2565
42
610 610-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน14 ระบบแบบแผนการสอน2
8 กุมภาพันธ์ 2565
47
609 609-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน13 ระบบแบบแผนการสอน1
8 กุมภาพันธ์ 2565
44
608 608-อริยสัจวิเคราะห์4 การแสดงอริยสัจในสัจจวิภังค์
4 กุมภาพันธ์ 2565
45
607 607-กถาวัตถุ6 การชำระความเห็นในปุคคลกถา2
2 กุมภาพันธ์ 2565
37
606 606-กถาวัตถุ5 การชำระความเห็นในปุคคลกถา1
2 กุมภาพันธ์ 2565
23
605 605-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก16 นยะ40 หรือนยะ55
31 มกราคม 2565
17
604 604-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก15 อุปจาระ12 คำความหมายอ้อม
31 มกราคม 2565
19
603 603-อริยสัจวิเคราะห์3 สงเคราะห์ธรรม และ ความว่าง เป็นต้น
28 มกราคม 2565
76
602 602-กถาวัตถุ4 ปัจจนีกานุโลม5และนิคคหะ8
26 มกราคม 2565
21
601 601-กถาวัตถุ3 อนุโลมปัจจนีกะ5และส่วนประกอบ
26 มกราคม 2565
20
600 600-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน12 อุบายประกอบการสอน2
25 มกราคม 2565
52
599 599-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน11 อุบายประกอบการสอน1
25 มกราคม 2565
58
598 598-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก14 วิเคราะห์สัจจวิภังค์2
24 มกราคม 2565
26
597 597-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก13 วิเคราะห์สัจจวิภังค์1
24 มกราคม 2565
27
596 596-กถาวัตถุ2 โครงสร้างด้านเนื้อหาและวิธีการ
19 มกราคม 2565
33
595 595-กถาวัตถุ1 ความหมายและความเป็นมา
19 มกราคม 2565
43
594 594-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 วิธีการสอนแบบต่างๆ2
18 มกราคม 2565
52
593 593-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบต่างๆ1
18 มกราคม 2565
49
592 592-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป5
14 มกราคม 2565
80
591 591-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป4
14 มกราคม 2565
57
590 590-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
13 มกราคม 2565
54
589 589-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน5 วิธีการสอนแบบทั่วไป2
13 มกราคม 2565
51
588 588-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน4 วิธีการสอนแบบทั่วไป1
12 มกราคม 2565
76
587 587-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 เนื้อธรรมที่ทรงสอน
12 มกราคม 2565
64
586 586-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 คุณสมบัติผู้สอน
11 มกราคม 2565
64
585 585-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1 เป้าหมายของการสอน
11 มกราคม 2565
100
584 584-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก12 องค์ธรรมในโลกุตตรกุศลจิต
27 ธันวาคม 2564
28
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 783 รายการ