ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 297 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 836 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 666 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 766 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
166 166-กถาวัตถุ9 บุญสำเร็จเพิ่มจากการบริโภคใช้สอยวัตถุ?
23 สิงหาคม 2560
1199
165 165-กถาวัตถุ8 จิตมีดวงเดียว?..ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ?
16 สิงหาคม 2560
1306
164 164-กถาวัตถุ7 สติปัฏฐานกถา ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน?
9 สิงหาคม 2560
1347
163 163-กถาวัตถุ6 ปุคคลกถา4 การชำระความเห็นแง่มุมต่างๆ
2 สิงหาคม 2560
1245
162 162-กถาวัตถุ5 ปุคคลกถา3 อัฏฐมุขนัย8และนัยอื่นๆ
5 กรกฎาคม 2560
1191
161 161-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา2 ปัจจนีกานุโลม
28 มิถุนายน 2560
1201
160 160-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา1 อนุโลมปัจจนีก
21 มิถุนายน 2560
1274
159 159-กถาวัตถุ2 โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการ
14 มิถุนายน 2560
1341
158 158-กถาวัตถุ1 ความหมายและความเป็นมา
7 มิถุนายน 2560
1294
157 157-ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสติปัฏฐาน ป.โท วิปัสสนา
24 พฤษภาคม 2560
1398
156 156-สติปัฏฐานภาวนา7 นิทเทสธัมมานุปัสสนา2 ป.โท วิปัสสนา
24 พฤษภาคม 2560
1389
155 155-สติปัฏฐานภาวนา6 นิทเทสธัมมานุปัสสนา1 ป.โท วิปัสสนา
24 พฤษภาคม 2560
1409
154 154-สติปัฏฐานภาวนา5 นิทเทสเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนา
17 พฤษภาคม 2560
1282
153 153-สติปัฏฐานภาวนา4 นิทเทสกายานุปัสสนา2
17 พฤษภาคม 2560
1259
152 152-สติปัฏฐานภาวนา3 นิทเทสกายานุปัสสนา1
17 พฤษภาคม 2560
1451
151 151-สติปัฏฐานภาวนา2 ขยายความอุทเทสตามแนวอรรถกถา ป.โท
3 พฤษภาคม 2560
1357
150 150-สติปัฏฐานภาวนา1 แนะนำรายวิชาและอุทเทสสติปัฏฐาน ป.โท
3 พฤษภาคม 2560
1368
149 149-ยมก14 สัจจยมก ตอนที่2
15 กุมภาพันธ์ 2560
1350
148 148-ยมก13 สัจจยมก ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1559
147 147-ยมก12 ธาตุยมก ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1161
146 146-ยมก11 ธาตุยมก ตอนที่1
1 กันยายน 2560
1390
145 145-ยมก10 อายตนยมก ตอนที่4
1 กุมภาพันธ์ 2560
1330
144 144-ยมก9 อายตนยมก ตอนที่3
18 มกราคม 2560
1333
143 143-ยมก8 อายตนยมก ตอนที2
18 มกราคม 2560
1220
142 141-ยมก7 ขันธยมก ตอนที่3 และอายตนยมก
11 มกราคม 2560
1265
141 140-ยมก6 ขันธยมก ตอนที่2
21 ธันวาคม 2559
1329
140 139-ยมก5 ขันธยมก ตอนที่1
7 ธันวาคม 2559
1387
139 138-ยมก4 มูลยมก ตอนที่4
30 พฤศจิกายน 2559
1264
138 137-ยมก3 มูลยมก ตอนที่3
23 พฤศจิกายน 2559
1421
137 136-ยมก2 มูลยมก ตอนที่2
9 พฤศจิกายน 2559
1449
136 135-ยมก1 มูลยมก ตอนที่1
2 พฤศจิกายน 2559
1384
135 134-กถาวัตถุ10 ทักขิณาวิสุทธิกถาเป็นต้น
21 กันยายน 2559
1364
134 133-กถาวัตถุ9 สมาทานเหตุกถาเป็นต้น
14 กันยายน 2559
1472
133 132-กถาวัตถุ8 ทานกถาเป็นต้น
31 สิงหาคม 2559
1284
132 131-กถาวัตถุ7 อัญญาณกถาเป็นต้น
17 สิงหาคม 2559
1534
131 130-กถาวัตถุ6 ปฏิจจสมุปปาทกถาและปริหานิกถา
5 สิงหาคม 2559
1478
130 129-กถาวัตถุ5 สติปัฏฐานกถา
13 กรกฎาคม 2559
1402
129 129-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา3
6 กรกฎาคม 2559
1358
128 128-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา2
29 มิถุนายน 2559
1449
127 127-กถาวัตถุ2 ปุคคลกถา1
22 มิถุนายน 2559
1365
126 126-กถาวัตถุ1 ความหมาย ความเป็นมาและโครงสร้างคัมภีร์
15 มิถุนายน 2559
1530
125 125-สติปัฏฐานภาวนา12 นิทเทสธัมมานุปัสสนา3
18 พฤษภาคม 2559
1345
124 124-สติปัฏฐานภาวนา11 นิทเทสธัมมานุปัสสนา2
18 พฤษภาคม 2559
1422
123 123-สติปัฏฐานภาวนา10 นิทเทสธัมมานุปัสสนา1
18 พฤษภาคม 2559
1458
122 122-สติปัฏฐานภาวนา9 นิทเทสจิตตานุปัสสนา
18 พฤษภาคม 2559
1400
121 121-สติปัฏฐานภาวนา8 นิทเทสเวทนานุปัสสนา
12 พฤษภาคม 2559
1621
120 120-สติปัฏฐานภาวนา7 นิทเทสกายานุปัสสนา3
12 พฤษภาคม 2559
1374
119 119-สติปัฏฐานภาวนา6 นิทเทสกายานุปัสสนา2
12 พฤษภาคม 2559
1462
118 118-สติปัฏฐานภาวนา5 นิทเทสกายานุปัสสนา1
12 พฤษภาคม 2559
1535
117 117-สติปัฏฐานภาวนา4 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย3
11 พฤษภาคม 2559
1488
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 766 รายการ