ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 921 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
671 671-วิภังคปาลิ2(1) วิเคราะห์ลำดับการแสดงวิภังค์
6 กรกฎาคม 2565
18
670 670-วิภังคปาลิ1(3) วิภังค์18แสดงตามพุทธธรรม18
6 กรกฎาคม 2565
20
669 669-วิภังคปาลิ1(2) โครงสร้างด้านวิธีการ
6 กรกฎาคม 2565
17
668 668-วิภังคปาลิ1(1) ความหมายและโครงสร้างด้านเนื้อหา
6 กรกฎาคม 2565
19
667 667-ธาตุกถา3 ปฐมนย อายตนะ ธาตุ สัจจะ
4 กรกฎาคม 2565
33
666 666-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(4) เหตุที่แสดงญาณกถาก่อน
30 มิถุนายน 2565
37
665 665-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(3) ความหมายและสภาวะปฏิสัมภิทา
30 มิถุนายน 2565
24
664 664-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(2) โครงสร้างเนื้อหาคัมภีร์
30 มิถุนายน 2565
25
663 663-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชา
30 มิถุนายน 2565
31
662 662-ธัมมสังคณี8(2) อัฏฐกถากัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
21
661 661-ธัมมสังคณี8(1) นิกเขปกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
19
660 660-ธัมมสังคณี7(2) รูปกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
22
659 659-ธัมมสังคณี7(1) สรุปจิตตุปปาทกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
26
658 658-ธาตุกถา2(2) การเขียน ปฐมนย 2 ขันธ์ และ 3 ขันธ์
27 มิถุนายน 2565
29
657 657-ธาตุกถา2(1) ปฐมนย สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
27 มิถุนายน 2565
35
656 656-อริยสัจวิเคราะห์3(5) ขยายความโดยปัญหาปุจฉกะ
24 มิถุนายน 2565
22
655 655-อริยสัจวิเคราะห์3(4) ขยายความโดยอภิธัมมภาชนีย์
24 มิถุนายน 2565
18
654 654-อริยสัจวิเคราะห์3(3) ขยายความโดยสุตตันตภาชนีย์
24 มิถุนายน 2565
21
653 653-อริยสัจวิเคราะห์3(2) วิเคราะห์โดยสภาคะและวิสภาคะ
24 มิถุนายน 2565
19
652 652-อริยสัจวิเคราะห์3(1) งาน1 วิเคราะห์อริยสัจ
24 มิถุนายน 2565
23
651 651-ธัมมสังคณี6(1) งาน1 วิเคราะห์ชื่อและสภาวะ
22 มิถุนายน 2565
25
650 650-ธัมมสังคณี6(2) โลกุตตรกุศลจิตตุปบาท
22 มิถุนายน 2565
26
649 649-ธัมมสังคณี6(1) สรุปรูปาวจรกุศลจิตตุปบาท
22 มิถุนายน 2565
18
648 648-ธัมมสังคณี5(2) รูปาวจร อรูปาวจร และเตภูมิกกุศล
22 มิถุนายน 2565
18
647 647-ธัมมสังคณี5(1) โกฏฐาสวาระ และ สุญญตวาระ
22 มิถุนายน 2565
16
646 646-อริยสัจวิเคราะห์2(5) โดยสุญญตา และ โดยหมวดละหนี่งเป็นต้น
17 มิถุนายน 2565
30
645 645-อริยสัจวิเคราะห์2(4) โดยรวมลง โดยอุปมา และโดยหมวด4
17 มิถุนายน 2565
27
644 644-อริยสัจวิเคราะห์2(3) วิเคราะห์โดยลำดับ และ กิจแห่งญาณ
17 มิถุนายน 2565
25
643 643-อริยสัจวิเคราะห์2(2) วิเคราะห์โดยอัตถะ และ ไม่หย่อนยิ่ง
17 มิถุนายน 2565
26
642 642-อริยสัจวิเคราะห์2(1) วิเคราะห์รูปศัพท์ และ ลักษณะเป็นต้น
17 มิถุนายน 2565
28
641 641-อริยสัจวิเคราะห์1(3) วิเคราะห์โดยแยกกัน และ ตามรูปศัพท์
17 มิถุนายน 2565
28
640 640-อริยสัจวิเคราะห์1(2) อุทเทสและแง่มุมวิเคราะห์อริยสัจ
17 มิถุนายน 2565
32
639 639-อริยสัจวิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชาและแหล่งข้อมูล
17 มิถุนายน 2565
22
638 638-ธัมมสังคณี2(4) ธรรม56ชื่อ เป็น30สภาวะ
15 มิถุนายน 2565
38
637 637-ธัมมสังคณี2(3) หมวดธรรม17และเยวาปนกะ
15 มิถุนายน 2565
16
636 636-ธัมมสังคณี2(2) โครงสร้างการแสดงจิตตุปบาท
15 มิถุนายน 2565
19
635 635-ธัมมสังคณี2(1) อธิบายเหตุทุกะ
15 มิถุนายน 2565
20
634 634-ธาตุกถา1(4) รูปแบบการเขียนธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
21
633 633-ธาตุกถา1(3) ความหมายและโครงสร้างธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
19
632 632-ธาตุกถา1(2) ความรู้เรื่องพระอภิธรรมปิฎก
13 มิถุนายน 2565
25
631 631-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
13 มิถุนายน 2565
12
630 630-ธัมมสังคณี1(5) อธิบายวิปากติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
27
629 629-ธัมมสังคณี1(4) อธิบายกุศลติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
26
628 628-ธัมมสังคณี1(3) ติกมาติกา22 ทุกมาติกา142
8 มิถุนายน 2565
18
627 627-ธัมมสังคณี1(2) ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
8 มิถุนายน 2565
26
626 626-ธัมมสังคณี1(1) รายละเอียดรายวิชา
8 มิถุนายน 2565
21
625 625-กถาวัตถุ13 กถากรรม วิบาก และ อันตรภพ
23 กุมภาพันธ์ 2565
64
624 624-กถาวัตถุ12 กถาศีลและศีลเจริญจากการสมาทาน
23 กุมภาพันธ์ 2565
47
623 623-กถาวัตถุ11 กถาทานและบุญเจริญจากการใช้สอย
23 กุมภาพันธ์ 2565
46
622 622-อริยสัจวิเคราะห์10 อริยสัจกับการเจริญสติปัฏฐาน
21 กุมภาพันธ์ 2565
106
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 921 รายการ