ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 653 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
653 1886-มิลินทปัญหา8(4) เทวทัตตปัพพัชชปัญหา ทรงให้พระเทวทัตบวชด้วยพระกรุณา
27 สิงหาคม 2566
27
652 1885-มิลินทปัญหา8(3) พุทธสัพพัญญุภาวปัญหา สัพพัญญุตญาณเนื่องกับการนึก
27 สิงหาคม 2566
24
651 1884-มิลินทปัญหา8(2) ทสอุปาสกคุณปัญหา คุณของอุบาสก10ประการ
27 สิงหาคม 2566
22
650 1883-มิลินทปัญหา8(1) อรูปธัมมววัตถานทุกกรปัญหา การแยกจิตเจตสิกทำได้ยาก
27 สิงหาคม 2566
24
649 1882-มิลินทปัญหา7(15) วิญญาณนานัตตปัญหา วิญญาณกับปัญญาคนละสภาวะกัน
24 กรกฎาคม 2566
34
648 1881-มิลินทปัญหา7(14) สุขุมปัญหา สิ่งละเอียดทั้งปวงตัดด้วยปัญญา
24 กรกฎาคม 2566
28
647 1880-มิลินทปัญหา7(13) สมุททเอกรสปัญหา ทะเลมีรสเดียวคือรสเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
20
646 1879-มิลินทปัญหา7(12) สมุททปัญหา ที่เป็นทะเลเพราะมีน้ำและเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
22
645 1878-มิลินทปัญหา7(11) อัสสาสปัสสาสนิโรธปัญหา ฌานที่4ดับลมหายใจเข้าออก
24 กรกฎาคม 2566
22
644 1877-มิลินทปัญหา7(10) ทีฆัฏฐิปัญหา กระดูกยาว100โยชน์มีได้
24 กรกฎาคม 2566
18
643 1876-มิลินทปัญหา7(9) อุตตรกุรุกาทิคมนปัญหา ไปสู่อุตตรกุรุทวีปด้วยกายนี้ได้
24 กรกฎาคม 2566
21
642 1875-มิลินทปัญหา7(8) ชานันตาชานันตปาปกรณปัญหา ผู้ไม่รู้ทำผิดเป็นบาปมากกว่า
24 กรกฎาคม 2566
16
641 1874-มิลินทปัญหา7(7) ปาปปุญญานังอัปปานัปปภาวปัญหา บุญมากกว่าบาป
24 กรกฎาคม 2566
17
640 1873-มิลินทปัญหา7(6) โพชฌังคปัญหา ตรัสรู้ด้วยธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์
24 กรกฎาคม 2566
20
639 1872-มิลินทปัญหา7(5) โลกุปปันนานังสมกภาวปัญหา คนเกิดสองที่ใช้เวลาเท่ากัน
24 กรกฎาคม 2566
21
638 1871-มิลินทปัญหา7(4) พรหมโลกปัญหา ผู้มีฤทธิ์ไปพรหมโลกได้เร็ว
24 กรกฎาคม 2566
18
637 1870-มิลินทปัญหา7(3) ทุกขัปปหานวายามปัญหา พยายามเพื่อความไม่เกิดทุกข์
24 กรกฎาคม 2566
15
636 1869-มิลินทปัญหา7(2) พุทธคุณสติปฏิลาภปัญหา ระลึกพุทธคุณก่อนตายไปสวรรค์
24 กรกฎาคม 2566
25
635 1868-มิลินทปัญหา7(1) สติอุปปัชชชนปัญหา สติเกิดด้วยอาการ17อย่าง
24 กรกฎาคม 2566
32
634 1867-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก สิริบูรพาธรรมสถาน
8 กรกฎาคม 2566
89
633 1866-มิลินทปัญหา6(16) อภิชานันตสติปัญหา สติเฉพาะหน้าและระลึกภายหลัง
25 มิถุนายน 2566
31
632 1865-มิลินทปัญหา6(15) จิรกตสรณปัญหา ระลึกอดีตได้ด้วยสติ
25 มิถุนายน 2566
27
631 1864-มิลินทปัญหา6(14) สังสารปัญหา เกิดตายเบื้องต้นไม่ปรากฏ
25 มิถุนายน 2566
27
630 1863-มิลินทปัญหา6(13) ปัญญาปติฏฐานปัญหา ปัญญามีแต่ไม่ได้อยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
26
629 1862-มิลินทปัญหา6(12) สราควีตราคนานากรณปัญหา พระอรหันต์ลิ้มรสโดยไม่มีราคะ
25 มิถุนายน 2566
18
628 1861-มิลินทปัญหา6(11) อัสสุเภสัชชาเภสัชชปัญหา น้ำตาเย็นเป็นยา
25 มิถุนายน 2566
18
627 1860-มิลินทปัญหา6(10) ภควาอุปสัมปทาปัญหา ทรงได้อุปสมบทพร้อมกับการบรรลุ
25 มิถุนายน 2566
21
626 1859-มิลินทปัญหา6(9) ภควาพรหมจาริปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์พรหม
25 มิถุนายน 2566
18
625 1858-มิลินทปัญหา6(8) มหาปุริสลักขณปัญหา มหาปุริสลักษณะไม่ได้มาจากพ่อแม่
25 มิถุนายน 2566
21
624 1857-มิลินทปัญหา6(7) สัพพัญญูภาวปัญหา พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเมื่อถึงคราว
25 มิถุนายน 2566
22
623 1856-มิลินทปัญหา6(6) กายปิยายนปัญหา ดูแลร่างกายเหมือนดูแลแผล
25 มิถุนายน 2566
28
622 1855-มิลินทปัญหา6(5) พุทธนิทัสสนปัญหา ไม่อาจกล่าวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
18
621 1854-มิลินทปัญหา6(4) อุปปัชชติชานนปัญหา ผู้จะเกิดรู้ว่าตนจักเกิดใหม่
25 มิถุนายน 2566
20
620 1853-มิลินทปัญหา6(3) กัมมผลอัตถิปัญหา ไม่อาจกล่าวว่ากรรมตั้งอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
26
619 1852-มิลินทปัญหา6(2) อัญญกายสังกมนปัญหา ไม่มีเคลื่อนจากกายนี้
25 มิถุนายน 2566
21
618 1851-มิลินทปัญหา6(1) เวทคูปัญหา อัตตาไม่มีโดยปรมัตถ์
25 มิถุนายน 2566
25
617 1850-มิลินทปัญหา5(15) อสังกมนปฏิสันทหนปัญหา จิตไม่เคลื่อนก็ปฏิสนธิได้
28 พฤษภาคม 2566
46
616 1849-มิลินทปัญหา5(14) ธัมมทิฏฐปัญหา ผู้เห็นธรรมทำตามคำสอนตลอดชีวิต
28 พฤษภาคม 2566
28
615 1848-มิลินทปัญหา5(13) อนุตตรภาวชานนปัญหา เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า
28 พฤษภาคม 2566
32
614 1847-มิลินทปัญหา5(12) พุทธอนุตตรภาวปัญหา พระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า
28 พฤษภาคม 2566
26
613 1846-มิลินทปัญหา5(11) พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหา พระพุทธเจ้ามีจริงแม้ไม่เคยเห็น
28 พฤษภาคม 2566
27
612 1845-มิลินทปัญหา5(10) นิพพานสุขชานนปัญหา ได้ยินเสียงผู้ถึงนิพพานก็รู้นิพพานเป็นสุข
28 พฤษภาคม 2566
30
611 1844-มิลินทปัญหา5(9) นิพพานลภนปัญหา ผู้ปฏิบัติชอบและรู้ความจริงจึงได้นิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
32
610 1843-มิลินทปัญหา5(8) นิโรธนิพพานปัญหา ความไม่เกิดทุกข์คือนิโรธนิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
32
609 1842-มิลินทปัญหา5(7) ปถวิสันธารกปัญหา แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำ
28 พฤษภาคม 2566
27
608 1841-มิลินทปัญหา5(6) เนรยิกัคคิอุณหภาวปัญหา ไหม้ในนรกไม่ตายเพราะกรรมจัดแจง
28 พฤษภาคม 2566
30
607 1840-มิลินทปัญหา5(5) วายามกรณปัญหา ความเพียรแต่เนิ่น ๆ จึงใช้ทำกิจได้
28 พฤษภาคม 2566
31
606 1839-มิลินทปัญหา5(4) กัมมนานากรณปัญหา กรรมจำแนกสัตว์ให้ทรามประณีต
28 พฤษภาคม 2566
24
605 1838-มิลินทปัญหา5(3) ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหา อายตนะ5เกิดจากกรรมต่างกัน
28 พฤษภาคม 2566
23
604 1837-มิลินทปัญหา5(2) นาคเสนปัญหา ความเค็มรู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณ
28 พฤษภาคม 2566
23
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 653 รายการ