ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,601 249-สํ.สคาถ.ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า1
4 พฤศจิกายน 2561
739
5,600 227-การทำงานที่ดำเนินตามมรรค คณะวิทยากรฯ
4 พฤศจิกายน 2561
938
5,599 226-กิจต่ออริยสัจของชาวพุทธ คณะวิทยากรฯ
4 พฤศจิกายน 2561
1521
5,598 132-ปฐมโพธิกาล8 สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ
3 พฤศจิกายน 2561
755
5,597 131-ปฐมโพธิกาล7 ธรรมจักร มัชฌิมาปฏิปทาและอริยสัจ4
3 พฤศจิกายน 2561
745
5,596 087-ภาวนา10 เจริญกายคตาสติเกิดกุศลวิชชาและมารไม่ได้ช่อง
2 พฤศจิกายน 2561
970
5,595 026-สัมมาทิฏฐินำชีวิต26 การกำหนดขันธ์5ทางทวาร6
31 ตุลาคม 2561
919
5,594 225-อริยมรรคมีองค์8 หลักภาคปฏิบัติ คอร์สพัฒนาจิตฯ
29 ตุลาคม 2561
787
5,593 094-ธรรมปฏิบัติ41 อวิชชาไม่รู้อริยสัจ วิขชารู้อริยสัจ
29 ตุลาคม 2561
752
5,592 169-พุทธานุสสติ10 อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ, สัตถา เทวมนุสสานัง
28 ตุลาคม 2561
824
5,591 168-พุทธานุสสติ9 พุทธคุณบทว่าสุคโต, โลกวิทู
28 ตุลาคม 2561
799
5,590 127-อัปปมัญญาภาวนา20 อุบายบรรเทาความโกรธ4
26 ตุลาคม 2561
794
5,589 126-อัปปมัญญาภาวนา19 อุบายบรรเทาความโกรธ3
26 ตุลาคม 2561
783
5,588 2072-สัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
21 ตุลาคม 2561
721
5,587 2071-เจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธ
21 ตุลาคม 2561
841
5,586 2070-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 ตุลาคม 2561
810
5,585 2069-เห็นขันธ์5ทำงาน ยุวพุทธฯ
20 ตุลาคม 2561
784
5,584 2068-ฝึกปัญญาแยกกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
20 ตุลาคม 2561
779
5,583 2067-สัมปชัญญะ4 พื้นฐานทางปัญญา ยุวพุทธฯ
19 ตุลาคม 2561
772
5,582 2066-สติกันตัณหา ปัญญากันทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
19 ตุลาคม 2561
798
5,581 2065-หลักปฏิบัติแนวอริยมรรค ยุวพุทธฯ
19 ตุลาคม 2561
749
5,580 056-อานาปานสติกรรมฐาน8 ปฏิบัติร่วมกันและตอบปัญหาธรรม
14 ตุลาคม 2561
896
5,579 055-อานาปานสติกรรมฐาน7 วิปัสสนาในอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
948
5,578 054-อานาปานสติกรรมฐาน6 นำฝึกปฏิบัติอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
798
5,577 053-อานาปานสติกรรมฐาน5 อานาปานสติสมาธิขั้นที่2,3
14 ตุลาคม 2561
930
5,576 052-อานาปานสติกรรมฐาน4 อานาปานสติสมาธิขั้นที่1
13 ตุลาคม 2561
931
5,575 051-อานาปานสติกรรมฐาน3 ความรู้พื้นฐานเตรียมการทำสมาธิ
13 ตุลาคม 2561
895
5,574 050-อานาปานสติกรรมฐาน2 พระพุทธพจน์แสดงอานาปานสติ16ขั้น
13 ตุลาคม 2561
873
5,573 049-อานาปานสติกรรมฐาน1 ความสำคัญและคุณประโยชน์
13 ตุลาคม 2561
920
5,572 103-กัมมัฏฐาน7 กายคตาสติ7 วิธีมองให้เห็นกายน่าเกลียด
9 ตุลาคม 2561
889
5,571 093-ธรรมปฏิบัติ40 เหตุให้ขันธ์5ปรากฏ
8 ตุลาคม 2561
871
5,570 248-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติภาวนา
7 ตุลาคม 2561
844
5,569 247-ทุติยเทวสูตร วัตตบท7ประการเหตุให้เป็นท้าวสักกะ
7 ตุลาคม 2561
718
5,568 246-เวปจิตติสูตรและสุภาสิตชยสูตร ท้าวสักกะสรรเสริญขันติโสรัจจะ
7 ตุลาคม 2561
696
5,567 083-จูฬปุณณมสูตร ลักษณะของอสัตบุรุษกับสัตบุรุษ8ประเด็น
7 ตุลาคม 2561
753
5,566 086-ภาวนา9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
919
5,565 051-ตามรอย30 พุทธคุณบทว่าภควา4
5 ตุลาคม 2561
752
5,564 050-ตามรอย29 พุทธคุณบทว่าภควา3
5 ตุลาคม 2561
644
5,563 049-ตามรอย28 พุทธคุณบทว่าภควา2
5 ตุลาคม 2561
674
5,562 048-ตามรอย27 พุทธคุณบทว่าภควา1
5 ตุลาคม 2561
672
5,561 047-ตามรอย26 พุทธคุณบทว่าพุทโธ2
5 ตุลาคม 2561
743
5,560 046-ตามรอย25 พุทธคุณบทว่าพุทโธ1
5 ตุลาคม 2561
739
5,559 727-พุทธวงศ์1 โคตมพุทธวงศ์1
4 ตุลาคม 2561
793
5,558 726-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
902
5,557 725-ฌานวิภังค์22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน4
4 ตุลาคม 2561
785
5,556 167-พุทธานุสสติ8 บทว่าสัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปันโน
30 กันยายน 2561
912
5,555 166-พุทธานุสสติ7 ระลึกพุทธคุณบทว่าอรหํ
30 กันยายน 2561
845
5,554 1019-เพราะยึดมั่นในขันธ์5ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
30 กันยายน 2561
954
5,553 130-ปฐมโพธิกาล6 ทรงพบอาชีวกอปุกะและภิกษุปัญจวัคคีย์
29 กันยายน 2561
799
5,552 129-ปฐมโพธิกาล5 พรหมสหัมบดีอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
29 กันยายน 2561
793
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ