ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,756 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,956 2730-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ สวนป่ามัชฌิมา
8 ธันวาคม 2565
101
7,955 2729-วิธีเห็นธรรมหมวดอายตนะและโพชฌงค์
7 ธันวาคม 2565
121
7,954 2727-วิธีปฏิบัติต่อนิวรณ์ สวนป่ามัชฌิมา
7 ธันวาคม 2565
83
7,953 2726-อารมณ์ของสติปัฏฐาน สวนป่ามัชฌิมา
7 ธันวาคม 2565
87
7,952 2725-วิธีฝึกสมาธิเพื่อความสิ้นอาสวะ สวนป่ามัชฌิมา
6 ธันวาคม 2565
199
7,951 2724-ฝึกเจริญปัญญาแนวอริยมรรค สวนป่ามัชฌิมา
6 ธันวาคม 2565
111
7,950 2723-ทำกัมมัฏฐานให้กุศลต่อเนื่อง สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
94
7,949 2722-ให้มีหลักจิตมั่นคง สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
89
7,948 2721-ชำระความเห็นในสรณะและฝึกจิต สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
69
7,947 2720-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดแห่งทุกข์ สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
86
7,946 1789-การตั้งตนไว้ชอบ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ
4 ธันวาคม 2565
91
7,945 117-ภาวนา40 ฝึกรู้ชัดสังขารที่ทำให้เนิ่นช้า
1 ธันวาคม 2565
110
7,944 178-ธรรมปฏิบัติ125 รู้จักตัณหา มานะและทิฏฐิ
28 พฤศจิกายน 2565
141
7,943 293-ธาตุวิภังคสูตร7 จุดจบความกำหนดหมายตัวตน
26 พฤศจิกายน 2565
81
7,942 292-ธาตุวิภังคสูตร6 ผู้มีอธิฏฐานธรรมอันเป็นยอด
26 พฤศจิกายน 2565
57
7,941 291-ธาตุวิภังคสูตร5 รู้ชัดคุณและโทษแห่งฌานที่4
26 พฤศจิกายน 2565
52
7,940 290-ธาตุวิภังคสูตร4 รู้ชัดความดับแห่งเวทนา
26 พฤศจิกายน 2565
81
7,939 1128-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค10 อรหัตตผลสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง
24 พฤศจิกายน 2565
61
7,938 1127-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค9 พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองไม่มีศาสดา
24 พฤศจิกายน 2565
33
7,937 1126-กระบวนการเจริญมรรคกับมัคคสัจ
24 พฤศจิกายน 2565
77
7,936 1125-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค8 ผู้ปราศจากตัณหาชื่อว่ามีปัญญามาก
24 พฤศจิกายน 2565
48
7,935 1124-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค7 บุคคลผู้สร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นหนา
24 พฤศจิกายน 2565
51
7,934 2719-อุดมคติชีวิตของชาวพุทธ ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2565
80
7,933 2718-ลำดับญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
64
7,932 2717-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
76
7,931 2716-มองอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
162
7,930 2715-ความโศกเกิดจากความรัก ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
59
7,929 2714-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
71
7,928 2713-วิธีประกอบให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
106
7,927 2712-รายละเอียดองค์อริยมรรค8 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
67
7,926 2711-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
53
7,925 2710-มุมมองมัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธ4
19 พฤศจิกายน 2565
64
7,924 2709-สภาวะวิปัลลาส3ใน4ประเด็น ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
68
7,923 2708-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
66
7,922 2707-ประกอบมรรคด้วยหลักสติปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2565
113
7,921 2706-กัมมัฏฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน
16 พฤศจิกายน 2565
77
7,920 2705-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ
16 พฤศจิกายน 2565
76
7,919 2704-สิ่งทั้งปวงมีขึ้นเพราะผัสสะ ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2565
118
7,918 2703-ปฏิบัติมุ่งทำโสดาปัตติมรรคให้เกิด ยุวพุทธ4
15 พฤศจิกายน 2565
104
7,917 176-ธรรมปฏิบัติ124 ข้อมูลผิดจึงคิดผิด
14 พฤศจิกายน 2565
90
7,916 2702-มงคลชีวิต จิตไม่หวั่นไหว วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
116
7,915 2701-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
118
7,914 2700-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
86
7,913 2699-ธรรม2 กฎแห่งธรรม4 วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
45
7,912 2698-เรียนรู้ความจริงของกายและจิต วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
55
7,911 2697-ฝึกปัญญาแนวทางมรรค วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
92
7,910 2696-สัพพัตถกกัมมัฏฐาน4อย่าง วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
46
7,909 2695-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
44
7,908 2694-มีสรณะและปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจ วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
50
7,907 2693-สรณะอันปลอดภัย วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
41
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8756 รายการ