ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,491 1062-สํ.สคาถ.กิสาโคตมีสูตร ลูกและผู้ชายตายเหมือนกัน
17 มีนาคม 2565
59
7,490 1061-สํ.สคาถ.โสมาสูตร การบรรลุธรรมไม่เกี่ยกับเพศ
17 มีนาคม 2565
51
7,489 1060-สํ.สคาถ.อาฬวิกาสูตร นิพพานมีอยู่จริง
17 มีนาคม 2565
87
7,488 1776-อภิธัมมัตถสังคหะ6 ตอนที่1 รูปสมุทเทส วิภาค และสมุฏฐานนัย
15 มีนาคม 2565
74
7,487 162-ธรรมปฏิบัติ109 หลักมั่นคงป้องกันความผิดพลาด
14 มีนาคม 2565
123
7,486 1775-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่4 สังคหนัยยกจิตเป็นประธาน
9 มีนาคม 2565
71
7,485 111-ภาวนา34 มีสติตั้งหลักและมองมุมสัมมาทิฏฐิ
4 มีนาคม 2565
201
7,484 1059-ขุ.ธ.มัคควรรค10 คนพาลไม่รู้อันตรายของชีวิต
3 มีนาคม 2565
102
7,483 1058-วิธีอบรมจิตให้เหนือเจตนา
3 มีนาคม 2565
221
7,482 1057-ขุ.ธ.มัคควรรค9 จงเพิ่มพูนสันติมรรคเท่านั้น
3 มีนาคม 2565
62
7,481 1056-ขุ.ธ.มัคควรรค8 จงตัดกิเลสดุจป่าอย่าตัดต้นไม้
3 มีนาคม 2565
72
7,480 1174-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่3 สัมปโยคนัยยกเจตสิกเป็นประธาน
2 มีนาคม 2565
52
7,479 1173-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่2 ทบทวนความเข้าใจเจตสิก
2 มีนาคม 2565
58
7,478 161-ธรรมปฏิบัติ108 ให้เวลาตัวเอง..นึกถึงความตาย
28 กุมภาพันธ์ 2565
171
7,477 239-ทิฏฐิกถา20 ทบทวนและสรุปทิฏฐิกถา
26 กุมภาพันธ์ 2565
104
7,476 238-ทิฏฐิกถา19 วิปันนทิฏฐิ กับ สัมปันนทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
50
7,475 237-ทิฏฐิกถา18 วิธีการถอนทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
101
7,474 236-ทิฏฐิกถา17 ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
61
7,473 1055-ขุ.ธ.มัคควรรค7 ปัญญาเกิดจากการประกอบ
24 กุมภาพันธ์ 2565
86
7,472 1054-ความเชื่อมโยงญาณ3รอบกับมรรค4
24 กุมภาพันธ์ 2565
89
7,471 1053-ขุ.ธ.มัคควรรค6 ชำระกุศลกรรมบถพบอริยมรรค
24 กุมภาพันธ์ 2565
91
7,470 1052-ขุ.ธ.มัคควรรค5 ผู้เกียจคร้านย่อมไม่ประสบมรรค
24 กุมภาพันธ์ 2565
77
7,469 1172-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่1 จำแนกเจตสิก52เป็น3กลุ่ม
23 กุมภาพันธ์ 2565
45
7,468 1171-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่4 ความหมายและจำแนกจิต9แบบ
23 กุมภาพันธ์ 2565
48
7,467 625-กถาวัตถุ13 กถากรรม วิบาก และ อันตรภพ
23 กุมภาพันธ์ 2565
66
7,466 624-กถาวัตถุ12 กถาศีลและศีลเจริญจากการสมาทาน
23 กุมภาพันธ์ 2565
49
7,465 623-กถาวัตถุ11 กถาทานและบุญเจริญจากการใช้สอย
23 กุมภาพันธ์ 2565
47
7,464 622-อริยสัจวิเคราะห์10 อริยสัจกับการเจริญสติปัฏฐาน
21 กุมภาพันธ์ 2565
106
7,463 621-อริยสัจวิเคราะห์9 ญาณในอริยสัจและอริยสัจกับวิปัสสนา
21 กุมภาพันธ์ 2565
81
7,462 295-อุทานธรรม6(5) สัตตชฏิลสูตร ไม่พึงค้าขายธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2565
52
7,461 294-อุทานธรรม6(4) สธายมานสูตร บัณฑิตปลอมเอาแต่พูด
20 กุมภาพันธ์ 2565
51
7,460 293-อุทานธรรม6(3) สังฆเภทสูตร บาปพระอริยะทั้งหลายไม่ท
20 กุมภาพันธ์ 2565
35
7,459 292-อุทานธรรม6(2) เอกปุตตกสูตร ไม่ประมาทจึงขุดมูลทุกข์ได้
20 กุมภาพันธ์ 2565
38
7,458 291-อุทานธรรม6(1) พาหิยสูตร ลักษณะอนุปาทาปรินิพพาน
20 กุมภาพันธ์ 2565
60
7,457 1170-อภิธัมมปิฎกศึกษา ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา
19 กุมภาพันธ์ 2565
47
7,456 620-อริยสัจวิเคราะห์8 ความสำคัญและประโยชน์ความรู้อริยสัจ
18 กุมภาพ้นธ์ 2565
80
7,455 1051-ขุ.ธ.มัคควรรค2 เห็นสามัญญลักษณะ เบื่อในทุกข์
17 กุมภาพันธ์ 2565
94
7,454 1050-สัญญาสามัญ กับ สัญญาซับซ้อน
17 กุมภาพันธ์ 2565
107
7,453 1049-ขุ.ธ.มัคควรรค1 ทางมีองค์8ประเสริฐที่สุด
17 กุมภาพันธ์ 2565
50
7,452 1048-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค10 ไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่างเพิ่งวางใจ
17 กุมภาพันธ์ 2565
43
7,451 1047-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค9 ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเรียกอริยะ
17 กุมภาพันธ์ 2565
37
7,450 1169-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่3 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
16 กุมภาพันธ์ 2565
42
7,449 619-กถาวัตถุ10 กถาพระโสดาบันและนิโรธสมาบัติ
16 กุมภาพันธ์ 2565
55
7,448 618-กถาวัตถุ9 กถาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
16 กุมภาพันธ์ 2565
40
7,447 617-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน16 เทสนาหาระ6กับอริยสัจ4
14 กุมภาพันธ์ 2565
45
7,446 616-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 ระบบเรียงลำดับปัญญา
14 กุมภาพันธ์ 2565
65
7,445 615-อริยสัจวิเคราะห์7 วิเคราะห์ตามแนวสัจจยมกและกถาวัตถุ
14 กุมภาพันธ์ 2565
33
7,444 614-อริยสัจวิเคราะห์6 วิเคราะห์อริยสัจตามแนวสัจจยมก
14 กุมภาพันธ์ 2565
51
7,443 160-ธรรมปฏิบัติ107 เจริญมรณสตินึกถึงโดยอุปมา
14 กุมภาพันธ์ 2565
95
7,442 290-อุทานธรรม5(5) อุปาสกสูตร เป็นคนของผู้อื่นต้องกังวลเดือดร้อน
13 กุมภาพันธ์ 2565
42
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ