ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,897 289-ธาตุวิภังคสูตร3 ปัญญาพิจารณาธาตุ6
29 ตุลาคม 2565
66
7,896 288-ธาตุวิภังคสูตร2 บุคคลมีธาตุ6เป็นต้น
29 ตุลาคม 2565
41
7,895 287-ธาตุวิภังคสูตร1 พระเจ้าปุกกุสาติ
29 ตุลาคม 2565
59
7,894 1119-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค3 พ้นแล้วกลับมาผูกเพราะไม่สิ้นตัณหา
27 ตุลาคม 2565
80
7,893 1118-ศีล สมาธิ ปัญญา, ทาน ศีล ภาวนา
27 ตุลาคม 2565
115
7,892 1117-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค2 ยังมีตัณหา ทุกข์ย่อมเกิดได้อีก
27 ตุลาคม 2565
61
7,891 2692-คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกา อาศรมมาตา
26 ตุลาคม 2565
68
7,890 2691-ตั้งสัมมาทิฏฐิ2ระดับ อาศรมมาตา
26 ตุลาคม 2565
58
7,889 2690-อริยมรรคกับชีวิตประจำวัน อาศรมมาตา
25 ตุลาคม 2565
81
7,888 2689-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
25 ตุลาคม 2565
77
7,887 2688-กำหนดขันธ์5เชื่อมสู่อริยสัจ4 อาศรมมาตา
24 ตุลาคม 2565
98
7,886 2687-สติปัฏฐาน4ละอภิชฌาและโทมนัส อาศรมมาตา
24 ตุลาคม 2565
54
7,885 2686-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
87
7,884 2685-ตอบปัญหาวิธีฝึกสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
69
7,883 2684-มีสติรู้กายและประกอบสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
43
7,882 2683-ฝึกจิตเบื้องต้นด้วยกายคตาสติ อาศรมมาตา
22 ตุลาคม 2565
66
7,881 2682-ความเข้าใจการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
22 ตุลาคม 2565
63
7,880 2681-มัชฌิมาตามคำสอนพระพุทธเจ้า สวนป่ามัชฌิมา
22 ตุลาคม 2565
47
7,879 2680-วิธีกำหนดรู้สักกายทิฏฐิ สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
75
7,878 2679-กฎของธรรมนำมาพิจารณาชีวิต สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
66
7,877 2678-มรรค8ขุดรากถอนโคนกิเลส สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
57
7,876 2677-ตอบปัญหาธรรม4 สวนป่ามัชฌิมา
20 ตุลาคม 2565
45
7,875 1116-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(2) ตัณหาเกิดขึ้นทำลายพระกปิละ
20 ตุลาคม 2565
34
7,874 1115-รวมมรรคทางทวาร6และทวาร3
20 ตุลาคม 2565
48
7,873 1114-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(1) โสกะเจริญแก่ผู้มีตัณหา
20 ตุลาคม 2565
41
7,872 2676-ตอบปัญหาธรรม3 สวนป่ามัชฌิมา
19 ตุลาคม 2565
67
7,871 2675-รู้ธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7 สวนป่ามัชฌิมา
19 ตุลาคม 2565
39
7,870 2674-ตอบปัญหาธรรม2 สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
42
7,869 2673-ตอบปัญหาธรรม1 สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
64
7,868 2672-วิธีรู้ธรรมในธรรมคืออายตนะ สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
37
7,867 2671-ปริญญา3ในขันธ์5 สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
30
7,866 2670-วิธีรู้ธรรมในธรรมคือขันธ์5 สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
76
7,865 2669-วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์ สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
66
7,864 2668-ปฏิบัติเพื่อละอภิชฌาและโทมนัส สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
51
7,863 175-ธรรมปฏิบัติ123 กำหนดรู้สัญญา6มีรูปสัญญาเป็นต้น
17 ตุลาคม 2565
55
7,862 2667-ฝึกสติปัฏฐานรู้กาย เวทนา จิต สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
44
7,861 2666-ความไม่ประมาท สติ สัมปชัญญะ สวนป่ามัชฌิมา
16 ตุลาคม 2565
56
7,860 2665-ความรู้จำเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรม สวนป่ามัชฌิมา
16 ตุลาคม 2565
76
7,859 174-ธรรมปฏิบัติ122 รู้จักความคิดและข้อมูลสัญญา
11 ตุลาคม 2565
92
7,858 115-ภาวนา38 ยอมรับความคิดและหัดคิดดี
7 ตุลาคม 2565
111
7,857 769-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11(3) มรรคระดับโลกุตตระ
7 ตุลาคม 2565
38
7,856 768-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11(2) มรรคระดับโลกิยะ
7 ตุลาคม 2565
35
7,855 767-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11(1) องค์ธรรมและความหมายอริยมรรค
7 ตุลาคม 2565
43
7,854 1788-สุขในโลก สว่างในธรรม2 ร.ร.นาคประสิทธิ์
7 ตุลาคม 2565
61
7,853 1787-สุขในโลก สว่างในธรรม1 ร.ร.นาคประสิทธิ์
7 ตุลาคม 2565
59
7,852 1786-จูฬราหุโลวาทสูตร พระราหุลบรรลุเป็นพระอรหันต์
6 ตุลาคม 2565
53
7,851 1785-มหาราหุโลวาทสูตร2 ทรงสอนกัมมัฏฐานพระราหุล2
6 ตุลาคม 2565
54
7,850 1784-มหาราหุโลวาทสูตร1 ทรงสอนกัมมัฏฐานพระราหุล1
6 ตุลาคม 2565
78
7,849 766-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 โพชฌงค์7ระดับโลกุตตระ
3 ตุลาคม 2565
43
7,848 765-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(2) โพชฌงค์7ระดับโลกิยะ
3 ตุลาคม 2565
38
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ