ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,089
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 74 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 591 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 403 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,027 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 732 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 785 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,139 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,839 2159-ฝึกสติรู้อยู่ที่กาย อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
533
5,838 2158-มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วฝึกจิตและปัญญา อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
663
5,837 2157-หลักและภาพรวมของการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
603
5,836 106-ธรรมปฏิบัติ53 ทุกข์เกิดและทุกข์ไม่เกิดตอนผัสสะและเวทนาเกิด
8 พฤษภาคม 2562
791
5,835 110-กัมมัฏฐาน14 กายคตาสติ14 สาธยายมนต์, พิจารณาความแก่และเจ็บป่วย
7 พฤษภาคม 2562
688
5,834 262-สํ.ข.กาลัตตยอนิจจสูตรเป็นต้น พิจารณาขันธ์ให้เห็นไม่น่าเพลิน
5 พฤษภาคม 2562
590
5,833 261-สํ.ข.สมาธิสูตร จิตตั้งมั่นแล้วรู้ชัดความเกิดและความดับของขันธ์
5 พฤษภาคม 2562
737
5,832 093-ภาวนา16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
781
5,831 766-สํ.ข.ขันธสูตร ขันธ5 กับ อุปาทานขันธ์5
2 พฤษภาคม 2562
763
5,830 765-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจ4ตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
648
5,829 764-สํ.ข.สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ เห็นผิด เข้าถึงความผิดเพี้ยน
2 พฤษภาคม 2562
627
5,828 069-ตามรอย48 ธรรมคุณบทว่าสันทิฏฐิโก
29 เมษายน 2562
545
5,827 068-ตามรอย47 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต4
29 เมษายน 2562
486
5,826 067-ตามรอย46 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต3
29 เมษายน 2562
490
5,825 066-ตามรอย45 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต2
29 เมษายน 2562
528
5,824 065-ตามรอย44 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต1
29 เมษายน 2562
515
5,823 064-ตามรอย43 วิธีระลึกถึงพระธรรมคุณ
29 เมษายน 2562
530
5,822 174-ธัมมานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์1
28 เมษายน 2562
713
5,821 142-ปฐมโพธิกาล17 พระเจ้าพิมพิสารและชาวมคธเข้าเฝ้าฟังธรรม
27 เมษายน 2562
557
5,820 141-ปฐมโพธิกาล16 ชฎิลขอบวชและทรงแสดงอาทิตตปริยาย
27 เมษายน 2562
546
5,819 132-อัปปมัญญาภาวนา25 วิธีเจริญกรุณาภาวนา2
26 เมษายน 2562
582
5,818 238-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(3) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา3
24 เมษายน 2562
634
5,817 237-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(2) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา2
24 เมษายน 2562
617
5,816 236-วิปัสสนภาวนาในคัมภีร์4(1) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา1
24 เมษายน 2562
715
5,815 032-สัมมาทิฏฐินำชีวิต32 สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์
23 เมษายน 2562
758
5,814 105-ธรรมปฏิบัติ52 ฝึกทำให้กิเลสไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิด
22 เมษายน 2562
755
5,813 763-ตอบปัญหาการโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
770
5,812 762-มหาเวทัลลสูตร6 เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
735
5,811 761-มหาเวทัลลสูตร5 อทุกขมสุขเจโตวิมุตติและเจโตวิมุตติอีก4ชื่อ
18 เมษายน 2562
648
5,810 235-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(3) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ3
17 เมษายน 2562
650
5,809 234-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(2) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ2
17 เมษายน 2562
675
5,808 233-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(1) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ1
17 เมษายน 2562
734
5,807 232-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(2) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(2)
10 เมษายน 2562
809
5,806 231-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(1) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(1)
10 เมษายน 2562
824
5,805 1025-มหัศจรรย์แห่งสติ ศปท.กระทรวงคมนาคม
4 เมษายน 2562
925
5,804 109-กัมมัฏฐาน13 กายคตาสติ13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
776
5,803 260-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
1012
5,802 259-สํ.ข.อัตตทีปสูตรและโสณสูตร ตทังคนิพพานและไม่รู้จริงจึงเกิดมานะ
7 เมษายน 2562
845
5,801 234-อริยสัจ4 ความจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ ยุวเนกขัมม์
6 เมษายน 2562
773
5,800 233-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและความจริงแบบอริยสัจ
6 เมษายน 2562
786
5,799 092-ภาวนา15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
681
5,798 760-มหาเวทัลลสูตร4 ความแตกต่างคนตายกับผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ
4 เมษายน 2562
731
5,797 759-ตอบปัญหาพิจารณาปัจจัย24เพื่อให้หมดทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
814
5,796 758-มหาเวทัลลสูตร3 ปัจจัยให้เกิดและสิ่งสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
901
5,795 230-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์1(2) ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
694
5,794 229-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์1(1) สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
767
5,793 104-ธรรมปฏิบัติ51 สังวรด้วยสติ ปหานด้วยปัญญา
1 เมษายน 2562
734
5,792 173-พุทธานุสสติ14 พราหมณ์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า29ข้อ
31 มีนาคม 2562
721
5,791 140-ปฐมโพธิกาล15 ปาฏิหาริย์เก็บผลหว้าชมพูทวีปเป็นต้น
30 มีนาคม 2562
625
5,790 139-ปฐมโพธิกาล14 ปาฏิหาริย์เทวดาพรหมเฝ้าฟังธรรมเป็นต้น
30 มีนาคม 2562
639
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8139 รายการ