ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,591 2601-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
64
7,590 2600-สติปัฏฐานทางเอกและอานิสงส์ ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
52
7,589 2599-ความรู้เห็นแบบอนุปัสสนา7 ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
39
7,588 2598-วิธีการปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
51
7,587 2597-หลักปฏิบัติต่อกายคตาสติ ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
46
7,586 2596-กายคตาสติ18 และสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธ2
20 มิถุนายน 2565
88
7,585 2595-หลักการและวิธีการปฏิบัติ ยุวพุทธ2
20 มิถุนายน 2565
69
7,584 302-ประวัติและปฏิปทานางกาติยานีอุบาสิกา
19 มิถุนายน 2565
58
7,583 301-ประวัติและปฏิปทาหมอชีวกโกมารภัจจ์
19 มิถุนายน 2565
64
7,582 265-อภิธัมมาวตาร4(6) ธรรมคู่12อย่างมีกายปัสสัทธิเป็นต้น
18 มิถุนายน 2565
37
7,581 264-อภิธัมมาวตาร4(5) ชีวิตะ อโลภะ อโทสะ หิริ โอตตัปปะ
18 มิถุนายน 2565
35
7,580 263-อภิธัมมาวตาร4(4) จิตเตกัคคตา สัทธา สติ วิริยะ ปัญญา
18 มิถุนายน 2565
33
7,579 262-อภิธัมมาวตาร4(3) เจตนา วิตักกะ วิจาระ ปีติ
18 มิถุนายน 2565
32
7,578 261-อภิธัมมาวตาร4(2) ผัสสะ โสมนัสเวทนา สัญญา
18 มิถุนายน 2565
43
7,577 260-อภิธัมมาวตาร4(1) เจตสิก33 หรือ34 เกิดในจิต
18 มิถุนายน 2565
43
7,576 1777-แนวทางฆราวาสบรรลุธรรม นศ.เก่าคณะวิศวฯ มช
18 มิถุนายน 2565
95
7,575 646-อริยสัจวิเคราะห์2(5) โดยสุญญตา และ โดยหมวดละหนี่งเป็นต้น
17 มิถุนายน 2565
30
7,574 645-อริยสัจวิเคราะห์2(4) โดยรวมลง โดยอุปมา และโดยหมวด4
17 มิถุนายน 2565
27
7,573 644-อริยสัจวิเคราะห์2(3) วิเคราะห์โดยลำดับ และ กิจแห่งญาณ
17 มิถุนายน 2565
25
7,572 643-อริยสัจวิเคราะห์2(2) วิเคราะห์โดยอัตถะ และ ไม่หย่อนยิ่ง
17 มิถุนายน 2565
26
7,571 642-อริยสัจวิเคราะห์2(1) วิเคราะห์รูปศัพท์ และ ลักษณะเป็นต้น
17 มิถุนายน 2565
28
7,570 641-อริยสัจวิเคราะห์1(3) วิเคราะห์โดยแยกกัน และ ตามรูปศัพท์
17 มิถุนายน 2565
28
7,569 640-อริยสัจวิเคราะห์1(2) อุทเทสและแง่มุมวิเคราะห์อริยสัจ
17 มิถุนายน 2565
32
7,568 639-อริยสัจวิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชาและแหล่งข้อมูล
17 มิถุนายน 2565
22
7,567 638-ธัมมสังคณี2(4) ธรรม56ชื่อ เป็น30สภาวะ
15 มิถุนายน 2565
38
7,566 637-ธัมมสังคณี2(3) หมวดธรรม17และเยวาปนกะ
15 มิถุนายน 2565
16
7,565 636-ธัมมสังคณี2(2) โครงสร้างการแสดงจิตตุปบาท
15 มิถุนายน 2565
19
7,564 635-ธัมมสังคณี2(1) อธิบายเหตุทุกะ
15 มิถุนายน 2565
20
7,563 168-ธรรมปฏิบัติ115 หลักพื้นฐานและสรณะ
13 มิถุนายน 2565
98
7,562 634-ธาตุกถา1(4) รูปแบบการเขียนธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
21
7,561 633-ธาตุกถา1(3) ความหมายและโครงสร้างธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
19
7,560 632-ธาตุกถา1(2) ความรู้เรื่องพระอภิธรรมปิฎก
13 มิถุนายน 2565
27
7,559 631-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
13 มิถุนายน 2565
12
7,558 107-อํ.นวก.พลสูตร พละ4ทำให้พ้นภัย5ประการ
12 มิถุนายน 2565
79
7,557 1085-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค6 การเดินทางไกลในวัฏฏะเป็นทุกข์
9 มิถุนายน 2565
67
7,556 1084-ประโยชน์ของการรู้เหตุปัจจัย
9 มิถุนายน 2565
107
7,555 1083-อุเบกขาเวทนาและอุเบกขา10
9 มิถุนายน 2565
66
7,554 1082-สภาวะพิเศษในธรรมทั้งปวง10อย่าง
9 มิถุนายน 2565
76
7,553 1081-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค5 กรรมฐาน6อย่างป้องกันอมนุษย์
9 มิถุนายน 2565
47
7,552 1080-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค4 ฆ่าตัณหาที่เป็นดังมารดาเป็นต้น
9 มิถุนายน 2565
47
7,551 630-ธัมมสังคณี1(5) อธิบายวิปากติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
27
7,550 629-ธัมมสังคณี1(4) อธิบายกุศลติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
27
7,549 628-ธัมมสังคณี1(3) ติกมาติกา22 ทุกมาติกา142
8 มิถุนายน 2565
18
7,548 627-ธัมมสังคณี1(2) ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
8 มิถุนายน 2565
26
7,547 626-ธัมมสังคณี1(1) รายละเอียดรายวิชา
8 มิถุนายน 2565
21
7,546 259-อภิธัมมาวตาร3(6) เจตสิกในกุศลจิต ดวงที่1
4 มิถุนายน 2565
73
7,545 258-อภิธัมมาวตาร3(5) สรุปจิต89
4 มิถุนายน 2565
55
7,544 257-อภิธัมมาวตาร3(4) มหัคคตกิริยาจิต9
4 มิถุนายน 2565
34
7,543 256-อภิธัมมาวตาร3(3) กามาวจรกิริยาจิต11
4 มิถุนายน 2565
40
7,542 255-อภิธัมมาวตาร3(2) อกุศลวิบากจิต7
4 มิถุนายน 2565
45
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ