ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,222 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,072 396-ไม่ควรประมาณในบุคคล มิคศาลาสูตร อํ.ฉักก.
16 ตุลาคม 2557
1777
3,071 395-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน3 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1500
3,070 394-องค์มรรคแบบโลกิยะ กับ โลกุตตระ
16 ตุลาคม 2557
1663
3,069 393-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1345
3,068 392-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1714
3,067 769-อินทรียสังวรสำหรับฆราวาสสู่แดนเกษม เขาดินหนองแสง
15 ตุลาคม 2557
1699
3,066 055-สูตรโสดาบัน8 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน1
14 ตุลาคม 2557
2023
3,065 158-ตอบปัญหาธรรม
13 ตุลาคม 2557
1901
3,064 157-การพิจารณาอนุบุพพิกถา2
13 ตุลาคม 2557
1612
3,063 156-การพิจารณาอนุบุพพิกถา1
12 ตุลาคม 2557
1694
3,062 768-ธรรมะสายกลาง WBTV วัดยานนาวา
11 ตุลาคม 2557
1705
3,061 093-อริยมรรค4; วิธีเจริญอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2552
3,060 092-อริยมรรค3; ความสำคัญของอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2172
3,059 091-อริยมรรค2; องค์ประกอบของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2331
3,058 090-อริยมรรค1; ความหมายของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2503
3,057 074-ความสุข ตอนที่3
7 ตุลาคม 2557
1905
3,056 089-มรรควิธี3 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1573
3,055 088-มรรควิธี2 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1627
3,054 087-มรรควิธี1 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1550
3,053 023-สัมมาวายามะ; ความเพียรถูกต้อง 4 แบบ
5 ตุลาคม 2557
2460
3,052 041-เครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายให้มีเวรต่อกัน
3 ตุลาคม 2557
1725
3,051 1225-โอวาทปิดการอบรม
5 ตุลาคม 2557
1283
3,050 1224-วิธีฝึกสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสมาธิ
5 ตุลาคม 2557
1275
3,049 1223-วิธีฝึกสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
4 ตุลาคม 2557
1315
3,048 1222-ตอบปัญหาธรรม
4 ตุลาคม 2557
2170
3,047 1221-ฝึกองค์มรรค3 ด้วยสติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม
4 ตุลาคม 2557
1451
3,046 1220-ตอบปัญหาธรรม
3 ตุลาคม 2557
2236
3,045 1219-เงื่อนไขชีวิตและตอบปัญหาธรรม
3 ตุลาคม 2557
1361
3,044 1218-รู้ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2557
1531
3,043 1217-ตอบปัญหาธรรมและกองทุกข์ ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2557
1462
3,042 1216-สัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2557
1590
3,041 1215-เทคนิควิธีเพื่อการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2557
1407
3,040 1214-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2557
1408
3,039 391-ปฏิบัติปาติโมกขสังวรกับอินทรียสังวร ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1565
3,038 390-การแยกแยะสัทธรรมกับอสัทธรรม
2 ตุลาคม 2557
1478
3,037 389-เวทนาควรเสพกับเวทนาไม่ควรเสพ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1586
3,036 388-จากปปัญจสัญญาถึงอิสสามัจฉริยะ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1572
3,035 054-สูตรโสดาบัน7 อานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน5
30 กันยายน 2557
1804
3,034 076-วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุ1
28 กันยายน 2557
1837
3,033 075-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท11
28 กันยายน 2557
1861
3,032 022-สัมมาอาชีวะกับสัมมาวายามะ
28 กันยายน 2557
2682
3,031 031-กรรม 4 ประการ
28 กันยายน 2557
1924
3,030 030-อุปมาโทษของกาม 7 ประการ
28 กันยายน 2557
2052
3,029 758-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ2 ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
26 กันยายน 2557
1485
3,028 757-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ1 ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น
25 กันยายน 2557
1659
3,027 756-หลักแห่งสัจจธรรม อาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น
23 กันยายน 2557
1542
3,026 755-อนุปุพพิกถา5 สู่อริยสัจ4 WBTV วัดยานนาวา
20 กันยายน 2557
1713
3,025 032-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง4
19 กันยายน 2557
1637
3,024 031-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง3
19 กันยายน 2557
1675
3,023 387-เมื่ออิสสาและมัจฉริยะมี เวรจึงมีเป็นต้น ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1633
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7222 รายการ