ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,756 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,506 863-ขุ.ธ.ปาปวรรค2 เรื่องพระเสยยกเถระ
23 กรกฎาคม 2563
192
6,505 862-ขุ.ธ.ปาปวรรค1 เรื่องพราหมณ์ผู้มีผ้าสาฎกผืนเดียว
23 กรกฎาคม 2563
185
6,504 861-ตอบปัญหาการอธิบายเรื่องกรรมให้คนเข้าใจ
23 กรกฎาคม 2563
358
6,503 860-ขุ.ธ.สหัสสวรรค14 ท่านพระเถรีผู้มีบุตรมาก
23 กรกฎาคม 2563
165
6,502 859-ขุ.ธ.สหัสสวรรค13 ท่านพระกิสาโคตมีเถรี
23 กรกฎาคม 2563
183
6,501 351-ยมกปาลิ6 อัญญมัญญมูลยมกและสรุปมูลยมก
22 กรกฎาคม 2563
134
6,500 350-ธัมมสังคณี6 วิธีการนับมัคคจิต
22 กรกฎาคม 2563
155
6,499 1146-ทำงานอย่างมีความสุขและเปิดใจรับผลกระทบ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ
21 กรกฎาคม 2563
246
6,498 127-ธรรมปฏิบัติ74 ทุกข์มีลักษณะเบียดเบียนและทำให้เร่าร้อน
20 กรกฎาคม 2563
229
6,497 2356-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ6 ตอบปัญหาธรรม
18 กรกฎาคม 2563
265
6,496 2355-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ5 มหัศจรรย์แห่งลม2ระดับ
18 กรกฎาคม 2563
217
6,495 2354-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ4 รู้เพือสักกายทิฏฐิไม่เกิด
18 กรกฎาคม 2563
247
6,494 2353-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ3 เตรียมการเพื่อรู้ลมหายใจ
18 กรกฎาคม 2563
188
6,493 2352-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ2 ฝึกสติและประกอบปัญญา
18 กรกฎาคม 2563
198
6,492 2351-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ1 เข้าใจปฏิบัติธรรม
18 กรกฎาคม 2563
213
6,491 349-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชาและความหมายปรมัตถธรรม
17 กรกฎาคม 2563
146
6,490 348-อริยสัจวิเคราะห์2 ลักษณะเป็นต้นและอรรถะของอริยสัจ
17 กรกฎาคม 2563
175
6,489 347-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 เนื้อความย่ออภิธรรมปิฎก
17 กรกฎาคม 2563
127
6,488 346-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 โครงสร้างและเนื้อหาคัมภีร์ธัมมสังคณี2
16 กรกฎาคม 2563
126
6,487 345-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 โครงสร้างและเนื้อหาคัมภีร์ธัมมสังคณี1
16 กรกฎาคม 2563
143
6,486 344-ยมกปาลิ5 มูลมูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
15 กรกฎาคม 2563
132
6,485 343-ธัมมสังคณี5 รูปาวจรกุศลและเตภูมิกกุศล
15 กรกฎาคม 2563
128
6,484 120-อานาปานสติ10 การพิจารณาความไม่เที่ยงของขันธ์50ลักษณะ
14 กรกฎาคม 2563
330
6,483 342-ธาตกถา4 ปฐมนยสังคหาสังคหปทนิทเทสอายตนะ
13 กรกฎาคม 2563
146
6,482 288-ตอบปัญหาธรรม
12 กรกฎาคม 2563
224
6,481 287-สํ.นิ.โอกขาสูตร เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าทานวันละ300หม้อ
12 กรกฎาคม 2563
198
6,480 286-สํ.นิ.กุลสูตร ผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติถูกอมนุษย์กำจัดได้ยาก
12 กรกฎาคม 2563
173
6,479 285-สํ.นิ.นขสิขสูตร หมู่สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย
12 กรกฎาคม 2563
165
6,478 284-สํ.นิ.กูฏสูตร อกุศลธรรมทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูล
12 กรกฎาคม 2563
175
6,477 101-สํ.นิ.ติสสสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกำจัดความโกรธเป็นต้น
12 กรกฎาคม 2563
172
6,476 100-สํ.นิ.เถรนามกสูตร วิธีการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์สำเร็จประโยชน์
12 กรกฎาคม 2563
239
6,475 099-เกริ่นนำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2563
187
6,474 143-วิปัสสนา8 การพิจาณาขันธ์5 ตอน5
10 กรกฎาคม 2563
281
6,473 341-อริยสัจวิเคราะห์1 ความหมายอริยสัจโดยแยกศัพท์
10 กรกฎาคม 2563
213
6,472 340-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์2 ลักษณะพระอภิธรรมปิฎก9อย่าง
10 กรกฎาคม 2563
180
6,471 339-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 เนื้อความย่อของพระอภิธรรมปิฎก
9 กรกฎาคม 2563
180
6,470 2350-ตอบปัญหาธรรม
5 กรกฎาคม 2563
309
6,469 2349-มีสติตั้งมั่นมีปัญญาเห็นความเกิดและความดับ
5 กรกฎาคม 2563
281
6,468 2348-สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาและฝึกปฏิบัติ
5 กรกฎาคม 2563
261
6,467 2347-ความรู้มีประโยชน์และเป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์
5 กรกฎาคม 2563
247
6,466 103-ภาวนา26 โพชฌงค์7 องค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้
3 กรกฎาคม 2563
270
6,465 338-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์1 ความหมายคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก
3 กรกฎาคม 2563
208
6,464 858-ขุ.ธ.สหัสสวรรค12 เรื่องท่านพระปฏาจาราเถรี
2 กรกฎาคม 2563
202
6,463 857-ขุ.ธ.สหัสสวรรค11 เรื่องท่านพระสัปปทาสเถระ
2 กรกฎาคม 2563
229
6,462 856-ขุ.ธ.สหัสสวรรค10 เรื่องท่านพระขาณุโกณฑัญญเถระ
2 กรกฎาคม 2563
184
6,461 855-ขุ.ธ.สหัสสวรรค9 เรื่องท่านสังกิจจสามเณร
2 กรกฎาคม 2563
191
6,460 337-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์2 ลักษณะของพระอภิธรรมปิฎก
2 กรกฎาคม 2563
181
6,459 336-ยมกปาลิ4 อธิบายมูลมูลนัย กับ มูลกนัย
1 กรกฎาคม 2563
171
6,458 335-ธัมมสังคณี4 การแสดงรูปาวจรกุศลจิตตุปบาท
1 กรกฎาคม 2563
160
6,457 334-ธาตุกถา3 ปฐมนัย การแสดงขันธ์5แบบหลายมูล
29 มิถุนายน 2563
198
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8756 รายการ