ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,007 113-กัมมัฏฐาน17 อานาปานสติ3 คุณประโยชน์และอานิสงส์3
13 สิงหาคม 2562
554
6,006 256-ปรมัตถธรรม(๔) จำแนกรูปาวจรจิต15และอรูปาวจรจิต12
13 สิงหาคม 2562
560
6,005 1037-เดินตามอริยมรรค4 ฝึกสติสัมปชัญญะและสมาธิเบื้องต้น
10 สิงหาคม 2562
665
6,004 1036-เดินตามอริยมรรค3 อริยมรรคจัดกลุ่มและการละกิเลส
10 สิงหาคม 2562
593
6,003 1035-เดินตามอริยมรรค2 พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร
10 สิงหาคม 2562
571
6,002 1034-เดินตามอริยมรรค1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร รร.เชียงใหม่รัตนโกสินทร์
10 สิงหาคม 2562
770
6,001 255-ธาตุกถา8 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส อายตนะ11และธาตุ17
7 สิงหาคม 2562
527
6,000 254-ยมกปาลิ4 สรุปมูลยมก และขันธยมก ปทโสธนวาระ
7 สิงหาคม 2562
484
5,999 1032-จิตและเหตุให้สุขภาพจิตดี บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
716
5,998 1031-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
590
5,997 1030-ธรรมะคืออะไร บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
545
5,996 1029-ธรรมะกับการดูแลสุขภาพจิตในการทำงาน บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
629
5,995 112-ธรรมปฏิบัติ59 เวทนา3และกิเลสอนุสัย3
5 สิงหาคม 2562
643
5,994 096-ภาวนา19 แยกสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์5
2 สิงหาคม 2562
734
5,993 253-ธาตุกถา7 ฉัฏฐนย สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
2 สิงหาคม 2562
446
5,992 782-สํ.ข.วักกลิสูตร พระวักกลิปรินิพพานตอนฆ่าตัวตาย
1 สิงหาคม 2562
576
5,991 035-สัมมาทิฏฐินำชีวิต35 ลักษณะของสัมมาสติ1
31 กรกฎาคม 2562
672
5,990 252-ปรมัตถธรรม(๓) จำแนกกามาวจรจิต54ประเภท
30 กรกฎาคม 2562
685
5,989 175-ธัมมานุสสติ2 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์2
28 กรกฎาคม 2562
648
5,988 092-สํ.ข.สัตตัฏฐานสูตร2 ผู้รู้ฐาน7และเพ่งพินิจ3วิธีเป็นอุดมบุรุษ
28 กรกฎาคม 2562
531
5,987 091-สํ.ข.สัตตัฏฐานสูตร1 ความรู้ชัดในฐานะ7ทำให้หมดกิเลส
28 กรกฎาคม 2562
694
5,986 148-สังคีติสูตร3 ธรรมหมวดละสาม60หมวด ตอน1
27 กรกฎาคม 2562
525
5,985 147-สังคีติสูตร2 ธรรมหมวดละสอง33หมวด
27 กรกฎาคม 2562
527
5,984 134-อัปปมัญญาภาวนา27 วิธีเจริญอุเบกขาภาวนา
26 กรกฎาคม 2562
636
5,983 087-ตามรอย66 เหตุที่ทรงได้นามว่าตถาคต3
26 กรกฎาคม 2562
480
5,982 086-ตามรอย65 เหตุที่ทรงได้นามว่าตถาคต2
26 กรกฎาคม 2562
512
5,981 085-ตามรอย64 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต1
26 กรกฎาคม 2562
455
5,980 084-ตามรอย63 อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
26 กรกฎาคม 2562
494
5,979 083-ตามรอย62 ความเชื่อมโยงของวิชชา3
26 กรกฎาคม 2562
528
5,978 082-ตามรอย61 สมาธิและอานิสงส์ของสังฆานุสสติ
26 กรกฎาคม 2562
436
5,977 2213-จากทุกข์สู่ศรัทธาพาพ้นวัฏฏสงสาร ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2562
851
5,976 2212-ปฏิจจสมุปบาทเบื้องต้นพรหมจรรย์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2562
800
5,975 2211-วิธีรู้เห็นเพื่อให้อาสวะหมดไป ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
24 กรกฎาคม 2562
1039
5,974 2210-ปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าไปในทิฏฐิสุดขั้ว ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
24 กรกฎาคม 2562
840
5,973 2209-จำแนกองค์ธรรมปฏิจจสมุปบาท ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
24 กรกฎาคม 2562
777
5,972 2208-ปฏิจจสมุปบาทโดยทางอายตนะ6 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
930
5,971 2207-ปฏิจจสมุปบาท กับ ปฏิจจสมุปปันนธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
737
5,970 2206-ปฏิจจสมุปบาทกับพระพุทธองค์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
750
5,969 2205-มรรควิธีพาใจให้สงบ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
21 กรกฎาคม 2562
633
5,968 2204-ความเข้าใจที่ครบถ้วนในอริยสัจจธรรม ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
627
5,967 2203-ชีวิตที่เป็นอยู่แม้วันเดียวก็ประเสริฐ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
513
5,966 2202-ส่วนประกอบของชีวิต ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
478
5,965 2201-ชีวิตมีแต่สิ่งหมดสิ้นไป ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
19 กรกฎาคม 2562
685
5,964 2200-กิเลสทำให้ใจไม่สงบ อริยมรรทำกิเลสให้สงบ
19 กรกฎาคม 2562
573
5,963 2199-เข้าพรรษาพาใจสงบ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
19 กรกฎาคม 2562
484
5,962 781-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร2 เวทนาเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง หมดปัจจัยก็ไม่เกิด
18 กรกฎาคม 2562
586
5,961 780-ตอบปัญหาการพิจารณาวิปริณามทุกข์
18 กรกฎาคม 2562
552
5,960 779-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร1 อายตนะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน
18 กรกฎาคม 2562
491
5,959 778-สํ.ข.อนุราธสูตร บัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับนิพพานเท่านั้น
18 กรกฎาคม 2562
517
5,958 111-ธรรมปฏิบัติ58 สัญญา6ประการและการฝึกรู้สัญญา
17 กรกฎาคม 2562
621
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ