ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,201 106-มหาปรินิพพานสูตร19 สถานที่แสดงนิมิตโอภาส16แห่ง
24 มีนาคม 2561
1020
5,200 105-มหาปรินิพพานสูตร18 เงื่อนไขการปลงอายุสังขาร
24 มีนาคม 2561
991
5,199 080-ธรรมปฏิบัติ27 สภาวะที่เกิดขึ้นในกายใจไม่เกินขันธ์5
19 มีนาคม 2561
1151
5,198 051-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
1236
5,197 050-ใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
1156
5,196 075-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์พิสดาร
18 มีนาคม 2561
1187
5,195 074-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
1195
5,194 679-อาเนญชสัปปายสูตร2 ข้อปฏิบัติที่เหมาะกับอรูปสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
958
5,193 678-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม7คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
1130
5,192 677-อาเนญชสัปปายสูตร1 ข้อปฏิบัติที่เหมาะต่ออาเนญชสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
1074
5,191 676-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร3 คาถาอนาถบิณฑิกเทพบุตร
15 มีนาคม 2561
984
5,190 096-สูตรโสดาบัน49 ธรรมะพื้นฐานและสรุปจบ
13 มีนาคม 2561
1180
5,189 113-อัปปมัญญาภาวนา6 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา4
9 มีนาคม 2561
1164
5,188 112-อัปปมัญญภาวนา5 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา3
9 มีนาคม 2561
1139
5,187 198-ยมกปาฬิ8 อายตนยมก2 ปทโสธนมูลจักกวาระ สุทธายตนวาระ
7 มีนาคม 2561
912
5,186 079-ธรรมปฏิบัติ26 หัดระบุสภาวะในกายในใจ
5 มีนาคม 2561
1176
5,185 232-ฝึกให้มีธรรมสูงและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
1373
5,184 231-เหตุ5ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
1343
5,183 079-ภาวนา2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 มีนาคม 2561
1133
5,182 675-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี2
1 มีนาคม 2561
1207
5,181 674-ตอบปัญหาพิจารณาปฎิจจสมุปบาททางทวาร6 ลงสู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
1158
5,180 673-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี1
1 มีนาคม 2561
1201
5,179 197-ยมกปาฬิ7 อายตนยมก1 ปทโสธนวาระ
28 กุมภาพันธ์ 2561
951
5,178 1985-คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกาที่ดี5ประการ ยุวพุทธฯ
28 กุมภาพันธ์ 2561
1038
5,177 1984-พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
28 กุมภาพันธ์ 2561
1135
5,176 1983-อริยมรรคจัดเป็นปัญญา ศีล สมาธิ ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1181
5,175 1982-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1059
5,174 1981-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
971
5,173 1980-รู้เหตุเกิดทุกข์ รู้ความดับทุกข์ รู้มรรค ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1004
5,172 1979-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
932
5,171 019-สัมมาทิฏฐินำชีวิต19 วิธีภาวนาเพื่อหมดกิเลส
27 กุมภาพันธ์ 2561
1230
5,170 078-ธรรมปฏิบัติ25 ดูความเกิดความดับของขันธ์5
26 กุมภาพันธ์ 2561
1046
5,169 1978-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2561
1069
5,168 1977-เห็นความเกิดความดับของทุกข์คือขันธ์5 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2561
1062
5,167 1976-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1031
5,166 1975-เจริญปัญญาดูความเกิดและความดับของกาย เวทนา จิต
25 กุมภาพันธ์ 2561
1066
5,165 1974-พิจารณาให้เห็นความจริงของกาย ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1015
5,164 153-มรณสติ4 ชีวิตเป็นของน้อย
25 กุมภาพันธ์ 2561
1138
5,163 152-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1063
5,162 1973-นำภาวนา ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
998
5,161 1972-หลักอันมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
905
5,160 1971-ฝึกมีสติ ไม่ใจลอย รู้ตัวอยู่เสมอ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
1062
5,159 1970-ปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
927
5,158 111-อัปปมัญญาภาวนา4 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา2
23 กุมภาพันธ์ 2561
1154
5,157 110-อัปปมัญญาภาวนา3 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา1
23 กุมภาพันธ์ 2561
1114
5,156 196-ปรมัตถธรรม21 อธิบายบทธรรมในคาถาด้วยหลักปรมัตถธรรม
21 กุมภาพันธ์ 2561
1096
5,155 095-สูตรโสดาบัน48 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน41
20 กุมภาพันธ์ 2561
1160
5,154 077-ธรรมปฏิบัติ24 สมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากเพื่อสิ้นอาสวะ
19 กุมภาพันธ์ 2561
1066
5,153 125-พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม สารนารถ พาราณสี
11 กุมภาพันธ์ 2561
1205
5,152 124-พระพุทธเจ้า, อริยมรรค, นิพพาน, พระอริยสงฆ์ ลุมพินี
8 กุมภาพันธ์ 2561
1251
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ