ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
791 120-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
23 มิถุนายน 2553
1666
790 083-สักกปัญหสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค
25 มิถุนายน 2553
2339
789 206-กายสูตร ธรรมะที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ ละได้ด้วยปัญญา อํ.ทสก. ตอนที่2
20 มิถุนายน 2553
1841
788 205-กายสูตร ธรรมะที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ ละได้ด้วยปัญญา อํ.ทสก. ตอนที่1
20 มิถุนายน 2553
2162
787 082-ปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
18 มิถุนายน 2553
2223
786 004-อริยสัจ; ความจริงที่ทุกคนไม่ควรพลาด
15 มิถุนายน 2553
2025
785 209-ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1772
784 208-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1623
783 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1525
782 206-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1609
781 205-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1478
780 204-อริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1669
779 203-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1440
778 202-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1814
777 201-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1418
776 200-เบื้องต้นของวิปัสสนา ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1641
775 204-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่2
13 มิถุนายน 2553
1989
774 203-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่1
13 มิถุนายน 2553
2057
773 081-กายสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
11 มิถุนายน 2553
2275
772 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่4
8 มิถุนายน 2553
2210
771 061-ตอบปัญหาธรรมเรื่องโพชฌงค์และอริยมรรค
6 มิถุนายน 2553
2223
770 001-ธรรมและการปฏิบัติธรรม
2 มิถุนายน 2553
1976
769 024-ตอบปัญหาธรรม
3 มิถุนายน 2553
1844
768 023-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2
3 มิถุนายน 2553
1900
767 022-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1
3 มิถุนายน 2553
2000
766 021-สงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3 มิถุนายน 2553
1634
765 020-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4
2 มิถุนายน 2553
1894
764 019-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม
2 มิถุนายน 2553
1828
763 018-อริยสัจจธรรม ความจริงอันประเสริฐ
2 มิถุนายน 2553
1811
762 017-ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม
2 มิถุนายน 2553
2047
761 202-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่3
30 พฤษภาคม 2553
1978
760 201-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
30 พฤษภาคม 2553
1916
759 080-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 พฤษภาคม 2553
2308
758 119-ปุพผวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1983
757 118-จิตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1838
756 078-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
26 พฤษภาคม 2553
1692
755 077-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1869
754 076-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1835
753 200-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
23 พฤษภาคม 2553
1909
752 199-สีลสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 พฤษภาคม 2553
1860
751 099-ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
6 พฤษภาคม 2553
1710
750 003-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
11 พฤษภาคม 2553
2171
749 199-สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1697
748 198-สมถะวิปัสสนาและคุณสมบัติพระโสดาบัน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1717
747 197-มีสติรักษาจิต วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1690
746 196-ต้องทำเอาเอง อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2553
1667
745 195-กรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1802
744 194-มรรค อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1580
743 193-ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1645
742 192-อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1573
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ