ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,648 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
798 208-อภัพพสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตอนที่2
27 มิถุนายน 2553
1927
797 207-อภัพพสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตอนที่1
27 มิถุนายน 2553
1991
796 091-ฝึกให้มีสติไว้ป้องกัน มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
9 มิถุนายน 2553
1740
795 090-อริยสัจ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
9 มิถุนายน 2553
1828
794 089-วิธีการภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2006
793 092-อริยมรรคมีองค์ 8 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
26 มิถุนายน 2553
1767
792 121-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่2
23 มิถุนายน 2553
1758
791 120-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
23 มิถุนายน 2553
1665
790 083-สักกปัญหสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค
25 มิถุนายน 2553
2338
789 206-กายสูตร ธรรมะที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ ละได้ด้วยปัญญา อํ.ทสก. ตอนที่2
20 มิถุนายน 2553
1840
788 205-กายสูตร ธรรมะที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ ละได้ด้วยปัญญา อํ.ทสก. ตอนที่1
20 มิถุนายน 2553
2160
787 082-ปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
18 มิถุนายน 2553
2223
786 004-อริยสัจ; ความจริงที่ทุกคนไม่ควรพลาด
15 มิถุนายน 2553
2022
785 209-ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1771
784 208-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1621
783 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1523
782 206-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1608
781 205-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1477
780 204-อริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1668
779 203-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1439
778 202-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1810
777 201-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1417
776 200-เบื้องต้นของวิปัสสนา ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1639
775 204-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่2
13 มิถุนายน 2553
1988
774 203-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่1
13 มิถุนายน 2553
2057
773 081-กายสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
11 มิถุนายน 2553
2275
772 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่4
8 มิถุนายน 2553
2203
771 061-ตอบปัญหาธรรมเรื่องโพชฌงค์และอริยมรรค
6 มิถุนายน 2553
2222
770 001-ธรรมและการปฏิบัติธรรม
2 มิถุนายน 2553
1974
769 024-ตอบปัญหาธรรม
3 มิถุนายน 2553
1844
768 023-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2
3 มิถุนายน 2553
1897
767 022-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1
3 มิถุนายน 2553
1995
766 021-สงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3 มิถุนายน 2553
1634
765 020-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4
2 มิถุนายน 2553
1892
764 019-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม
2 มิถุนายน 2553
1828
763 018-อริยสัจจธรรม ความจริงอันประเสริฐ
2 มิถุนายน 2553
1809
762 017-ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม
2 มิถุนายน 2553
2046
761 202-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่3
30 พฤษภาคม 2553
1978
760 201-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
30 พฤษภาคม 2553
1916
759 080-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 พฤษภาคม 2553
2307
758 119-ปุพผวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1983
757 118-จิตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1838
756 078-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
26 พฤษภาคม 2553
1692
755 077-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1868
754 076-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1833
753 200-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
23 พฤษภาคม 2553
1909
752 199-สีลสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 พฤษภาคม 2553
1860
751 099-ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
6 พฤษภาคม 2553
1709
750 003-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
11 พฤษภาคม 2553
2170
749 199-สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1696
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8648 รายการ