ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,876 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,176 532-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
3 กันยายน 2564
46
7,175 531-พระไตรปิฎกศึกษา3 การจัดหมวดหมูและลักษณะพิเศษ
3 กันยายน 2564
34
7,174 996-คิริมานันทสูตร2 อานาปานสติ16ขั้น
2 กันยายน 2564
159
7,173 995-การแยกสัญญาขันธ์ในธัมมานุปัสสนา
2 กันยายน 2564
132
7,172 994-ลำดับญาณ ทิฏฐิ และอานาปานสติ
2 กันยายน 2564
112
7,171 993-คิริมานันทสูตร1 สัญญา10ประการ
2 กันยายน 2564
137
7,170 531-ปรมัตถธรรม8 แสดงรูป28โดย5นัย
2 กันยายน 2564
54
7,169 530-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์8 วิเคราะห์ยุคนัทธกถา
2 กันยายน 2564
44
7,168 529-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและประวัติความเป็นมา
2 กันยายน 2564
33
7,167 528-วิภังคปาลิ3 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
1 กันยายน 2564
25
7,166 527-เนตติปกรณ์10 ตัวอย่างการอธิบายตามหลักเนตติ
31 สิงหาคม 2564
24
7,165 213-สัมมสนญาณ ปัญญารวบธรรมกำหนดไตรลักษณ์
28 สิงหาคม 2564
103
7,164 212-ธัมมัฏฐิติญาณ2 เหตุผลของวัฏฏสงสารแบบ3ชาติ
28 สิงหาคม 2564
59
7,163 211-ธัมมัฏฐิติญาณ1 ปัญญารู้เหตุของสภาวธรรม
28 สิงหาคม 2564
66
7,162 210-สมาธิภาวนามยญาณ ปัญญาสัมปยุตกับสมาธิ
28 สิงหาคม 2564
79
7,161 526-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์9 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
27 สิงหาคม 2564
29
7,160 525-พระไตรปิฎกศึกษา1 แนะนำรายวิชาและคัมภีร์
26 สิงหาคม 2564
32
7,159 524-ปรมัตถธรรม7 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
26 สิงหาคม 2564
45
7,158 523-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์7 วิเคราะห์อานาปานัสสติกถา
26 สิงหาคม 2564
55
7,157 522-ยมกปาลิ9 ปัณณัตติวาระ อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
25 สิงหาคม 2564
20
7,156 521-วิภังคปาลิ2 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
25 สิงหาคม 2564
33
7,155 520-เนตติปกรณ์9 สาสนปัฏฐาน28
24 สิงหาคม 2564
22
7,154 149-ธรรมปฏิบัติ96 ทำสมาธิให้จิตเบิกบานและตั้งมั่น
23 สิงหาคม 2564
166
7,153 519-ยมกปาลิ9 นัยที่11 นัยที่12 นัยที่13 นัยที่14 และสรุปธาตุกถา
23 สิงหาคม 2564
31
7,152 518-ธาตุกถา8 นัยที่7 นัยที่8 นัยที่9 นัยที่10
23 สิงหาคม 2564
32
7,151 517-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างคัมภีร์วิภังคปาลิ
20 สิงหาคม 2564
35
7,150 992-ขุ.ธ.ปิยวรรค1 ไม่พึงทำสิ่งทั้งปวงให้เป็นที่รัก
19 สิงหาคม 2564
124
7,149 991-ขุ.ธ.สุขวรรค8 อยู่กับคนพาลเป็นทุกข์ อยู่กับพระอริยะเป็นสุข
19 สิงหาคม 2564
88
7,148 990-เชื่อมโยง มรรค พรหมวิหาร4 สังคหวัตถุ4
19 สิงหาคม 2564
101
7,147 989-ขุ.ธ.สุขวรรค7 พระอรหันต์ดื่มรสจากวิเวก ไม่มีบาป
19 สิงหาคม 2564
71
7,146 988-ขุ.ธ.สุขวรรค6 ความไม่มีโรคเป็นลาภ นิพพานบรมสุข
19 สิงหาคม 2564
73
7,145 987-ขุ.ธ.สุขวรรค5 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง
19 สิงหาคม 2564
59
7,144 986-ขุ.ธ.สุขวรรค4 ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ที่ต้องบริหารไม่มี
19 สิงหาคม 2564
83
7,143 985-ขุ.ธ.สุขวรรค3 ละความชนะและความพ่ายแพ้ อยู่สบาย
19 สิงหาคม 2564
79
7,142 984-ขุ.ธ.สุขวรรค2 ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล อยู่สบาย
19 สิงหาคม 2564
82
7,141 516-ปรมัตถธรรม6 จำแนกเจตสิก52
19 สิงหาคม 2564
55
7,140 515-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์6 วิเคราะห์ทิฏฐิกถา
19 สิงหาคม 2564
62
7,139 514-ยมกปาลิ8 สุทธขันธและสุทธขันธมูลจักกวาระ
18 สิงหาคม 2564
18
7,138 513-วิภังคปาลิ1 โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการแสดง
18 สิงหาคม 2564
24
7,137 512-เนตติปกรณ์8 สาสนปฏฐาน16
17 สิงหาคม 2564
22
7,136 511-ธาตุกถา7 นัยที่6 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
16 สิงหาคม 2564
38
7,135 284-รู้ชัดเรื่องความตาย...ปลายทางของชีวิต
15 สิงหาคม 2564
307
7,134 510-ยมกปาลิ7 โสธนวาระและโสธนมูลจักกวาระ
11 สิงหาคม 2564
29
7,133 509-ธัมมสังคณี7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
11 สิงหาคม 2564
30
7,132 508-เนตติปกรณ์7 นยสมุฏฐาน เหตุเกิดแห่งคำอธิบายพระพุทธพจน์
10 สิงหาคม 2564
30
7,131 148-ธรรมปฏิบัติ95 สุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
9 สิงหาคม 2564
133
7,130 283-อุทานธรรม4(7) โสณสูตร พระอริยะไม่ยินดีในบาป
8 สิงหาคม 2564
59
7,129 282-อุทานธรรม4(6) อุโปสถสูตร กิเลสไม่รั่วรดผู้ไม่ปกปิดอาบัติ
8 สิงหาคม 2564
58
7,128 281-อุทานธรรม4(5) กุมารกสูตร ความพ้นจากทุกข์ไม่มีแก่ผู้ทำบาป
8 สิงหาคม 2564
71
7,127 280-อุทานธรรม4(4) สุปปพุทธกุฏฐิสูตร บัณฑิตพึงหลีกเลี่ยงบาป
8 สิงหาคม 2564
53
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8876 รายการ