ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,797 1843-เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2560
1468
4,796 1842-มีสมาธิแล้วพิจารณากาย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1358
4,795 1841-ฝึกมีสติ ไม่หลงลืม ไม่เลื่อนลอย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1392
4,794 1840-วิราคธรรม; การเดินทางครั้งสุดท้าย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1412
4,793 028-ปฏิจจสมุปบาท4 ความสำคัญ4
23 กรกฎาคม 2560
1755
4,792 027-ปฏิจจสมุปบาท3 ความสำคัญ3
23 กรกฎาคม 2560
1621
4,791 026-ปฏิจจสมุปบาท2 ความสำคัญ2
23 กรกฎาคม 2560
1500
4,790 025-ปฏิจจสมุปบาท1 ความสำคัญ1
23 กรกฎาคม 2560
1645
4,789 081-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร17 หมวดธรรมคืออริยสัจ4
22 กรกฎาคม 2560
1389
4,788 080-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร16 หมวดธรรมคือโพชฌงค์7ประการ
22 กรกฎาคม 2560
1311
4,787 096-ธัมมานุสสติ5 บทว่า เอหิปัสสิโก, โอปนยิโก, ปัจจัตตัง
21 กรกฎาคม 2560
1827
4,786 095-ธัมมานุสสติ4 บทว่า สันทิฏฐิโก, อกาลิโก
21 กรกฎาคม 2560
1805
4,785 640-ญาณวิภังค์23 นานาธิมุตติกญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1208
4,784 639-ตอบปัญหาลำดับการกำจัดความโกรธ
20 กรกฎาคม 2560
1523
4,783 638-ญาณวิภังค์22 สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ กับ นานาธาตุญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1466
4,782 942-สัมมาทิฏฐิกับสุจริตธรรมในการทำงาน กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
19 กรกฎาคม 2560
1198
4,781 012-สัมมาทิฏฐินำชีวิต12 ทำสมาธิอยู่หลีกเร้นเพื่อรู้ตามเป็นจริง
18 กรกฎาคม 2560
1667
4,780 065-ธรรมปฏิบัติ12 กามสุข กับ เนกขัมมสุข
17 กรกฎาคม 2560
1463
4,779 139-เมตตาภาวนา32 ภูริทัตตกับจัมเปยยนาคราช
16 กรกฎาคม 2560
1573
4,778 138-เมตตาภาวนา31 พญาช้างฉัททันต์
16 กรกฎาคม 2560
1541
4,777 1839-สุขที่ควรกลัว กับ สุขที่ไม่ควรกลัว ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1329
4,776 1838-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1267
4,775 1837-สรุปความรู้สัจจะ4 ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1186
4,774 1836-จากรู้กฎแห่งธรรม ถึงรู้อริยสัจ ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1297
4,773 1835-ทำความดีได้ความดี ทำความชั่วได้ความชั่ว ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1211
4,772 1834-ฝึกพิจารณาเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัส ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1377
4,771 1833-สรณะ 2 ระดับ ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1141
4,770 1832-เบื้องต้นเน้นฝึกสติ วิริยะ และปัญญา ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1061
4,769 1831-นำฝึกสติรู้กาย ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1139
4,768 1830-ที่มาของปัญหาคือการปล่อยใจลอย ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1416
4,767 1829-ตัวสภาวะการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1295
4,766 1828-วิธีเข้าถึงความสุขและพ้นทุกข์ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
10 กรกฎาคม 2560
1613
4,765 1827-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
9 กรกฎาคม 2560
1273
4,764 1826-ฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4 ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
9 กรกฎาคม 2560
1533
4,763 1825-สติ วิริยะ ปัญญา และการพิจารณากาย
9 กรกฎาคม 2560
1227
4,762 1824-ธรรมพ้นอำนาจกิเลส ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
9 กรกฎาคม 2560
1154
4,761 1823-ทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
8 กรกฎาคม 2560
1249
4,760 072-กำเนิดโลก ตอนที่4
7 กรกฎาคม 2560
1592
4,759 637-ญาณวิภังค์21 กัมมวิปากญาณ
6 กรกฎาคม 2560
1428
4,758 636-ญาณวิภังค์20 ฐานาฐานญาณ3
6 กรกฎาคม 2560
1321
4,757 635-ตอบปัญหากระบวนการปฏิบัติตามลำดับ
6 กรกฎาคม 2560
1290
4,756 634-ญาณวิภังค์19 ฐานาฐานญาณ2
6 กรกฎาคม 2560
1369
4,755 633-ญาณวิภังค์18 ฐานาฐานญาณ1
6 กรกฎาคม 2560
1433
4,754 162-กถาวัตถุ5 ปุคคลกถา3 อัฏฐมุขนัย8และนัยอื่นๆ
5 กรกฎาคม 2560
1192
4,753 088-สุตรโสดาบัน41 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน34
4 กรกฎาคม 2560
1341
4,752 064-ธรรมปฏิบัติ11 ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด
3 กรกฎาคม 2560
1384
4,751 220-ตอบปัญหาธรรม
2 กรกฎาคม 2560
1468
4,750 219-วัตถุประสงค์การติดตามพระศาสดาเป็นต้น
2 กรกฎาคม 2560
1409
4,749 218-สัมปชัญญะในฉันทราคะและอัสมิมานะ
2 กรกฎาคม 2560
1353
4,748 1822-ฐานะ5ควรพิจารณาเนืองๆ และธัมมุทเทส4ประการ
1 กรกฎาคม 2560
1248
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ