ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,809
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 806 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,494 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,059 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,859 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,009 957-ขุ.ธ.โลกวรรค10 นักปราชญ์อนุโมทนาทานไปสวรรค์
3 มิถุนายน 2564
72
7,008 201-สุตมยญาณ36 มัคคสัจ12 สัมมาสมาธิในมัคคจิตกับโลกิยจิต
29 พฤษภาคม 2564
109
7,007 200-สุตมยญาณ35 มัคคสัจ11 อธิบายสัมมาสติระดับโลกิยะ
29 พฤษภาคม 2564
93
7,006 199-สุตมยญาณ33 มัคคสัจ10 สัมมาสติในมัคคจิตกับโลกิยจิต
29 พฤษภาคม 2564
102
7,005 198-สุตมยญาณ32 มัคคสัจ9 กิเลสที่ต้องทำความเพียรเพื่อละ
29 พฤษภาคม 2564
131
7,004 143-ธรรมปฏิบัติ90 ผู้ไม่มีศรัทธาอุปมาเหมือนคนยากจน
24 พฤษภาคม 2564
177
7,003 956-ขุ.ธ.โลกวรรค9 ผู้ผิดคำสัตย์จะไม่ทำบาปเป็นไม่มี
20 พฤษภาคม 2564
119
7,002 955-ขุ.ธ.โลกวรรค8 นักปราชญ์ชนะมารไปจากโลก
20 พฤษภาคม 2564
102
7,001 954-เชื่อมความรู้ตามธรรมตรงต่อกิจในอริยสัจอย่างไร
20 พฤษภาคม 2564
162
7,000 953-ขุ.ธ.โลกวรรค7 คนส่วนน้อยรู้แจ้งและไปดีงาม
20 พฤษภาคม 2564
107
6,999 952-ขุ.ธ.โลกวรรค6 ละบาปกรรมด้วยอรหัตตมรรค
20 พฤษภาคม 2564
102
6,998 142-ธรรมปฏิบัติ89 สิ่งที่ปรากฏได้ยากในโลก6อย่าง
10 พฤษภาคม 2564
197
6,997 951-ขุ.ธ.โลกวรรค5 ผู้ไม่ประมาททำขันธ์ให้สว่างด้วยมัคคญาณ
6 พฤษภาคม 2564
187
6,996 950-ขุ.ธ.โลกวรรค4 ความติดข้องไม่มีแก่ผู้รู้แจ้งโลก
6 พฤษภาคม 2564
129
6,995 949-ตอบปัญหา อวิชชาปิดบัง วิชชาแก้ไข
6 พฤษภาคม 2564
187
6,994 948-ขุ.ธ.โลกวรรค3 เห็นขันธ์เหมือนฟองน้ำและพยับแดด
6 พฤษภาคม 2564
131
6,993 947-ขุ.ธ.โลกวรรค2 พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต
6 พฤษภาคม 2564
97
6,992 946-ขุ.ธ.โลกวรรค1(2) ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท
6 พฤษภาคม 2564
128
6,991 101-ปาจิตตีย์6 ทุติยสหเสยยสิกขาบท นอนร่วมที่มุงบังเดียวกับหญิง
26 เมษายน 2564
92
6,990 100-ปาจิตตีย์5 สหเสยยสิกขาบท นอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน3คืน
26 เมษายน 2564
54
6,989 099-ปาจิตตีย์4 ปทโสธัมมสิกขาบท สอนอนุปสัมบันกล่าวบาฬีพร้อมตน
26 เมษายน 2564
49
6,988 141-ธรรมปฏิบัติ88 บุคคลผู้สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมได้
26 เมษายน 2564
208
6,987 197-สุตมยญาณ31 มัคคสัจ8 สัมมาวายามะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
116
6,986 196-สุตมยญาณ30 มัคคสัจ7 สัมมาอาชีวะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
96
6,985 195-สุตมยญาณ29 มัคคสัจ6 สัมมากัมมันตะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
80
6,984 194-สุตมยญาณ28 มัคคสัจ5 ลำดับการแสดงมรรค8
24 มกราคม 2564
92
6,983 193-สุตมยญาณ27 มัคคสัจ4 สัมมาวาจาในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
89
6,982 192-สุตมยญาณ26 มัคคสัจ3 สัมมาสังกัปปะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
86
6,981 191-สุตมยญาณ25 มัคคสัจ2 สัมมาทิฏฐิในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
117
6,980 190-สุตมยญาณ24 มัคคสัจ1 แจกแจงมรรค8ประการ
24 เมษายน 2564
132
6,979 945-ขุ.ธ.โลกวรรค1 ไม่พึงเกิดมาเพื่อจะเกิดอีกต่อไป
22 เมษายน 2564
165
6,978 944-ตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาได้จริงหรือไม่
22 เมษายน 2564
142
6,977 943-มรรคกับสติปัฏฐานเป็นหลัก ประกอบสัมมัปปธานเป็นต้น
22 เมษายน 2564
160
6,976 942-ขุ.ธ.อัตตวรรค10 พึงขวนขวายในประโยชน์ตนให้เต็มที่
22 เมษายน 2564
81
6,975 941-ขุ.ธ.อัตตวรรค9 บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน
22 เมษายน 2564
92
6,974 098-ปาจิตตีย์3 เปสุญญสิกขาบท ปาจิตตีย์เพราะส่อเสียดภิกษุ
19 เมษายน 2564
52
6,973 097-ปาจิตตีย์2(2) โอมสวาทสิกขาบท2 แจกแจงอาบัติพูดด่า
19 เมษายน 2564
45
6,972 140-ธรรมปฏิบัติ87 ชีวิตเป็นทุกข์เพราะว่างจากตัวตน
19 เมษายน 2564
154
6,971 272-พิจารณาสัจธรรมในเหตุการณ์ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
245
6,970 271-กรอบหลักธรรมมุมมองที่ถูกต้อง ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
173
6,969 110-ภาวนา33 พบสิ่งเกลียด พรากสิ่งรัก ปรารถนาสิ่งไม่ได้
2 เมษายน 2564
290
6,968 940-ผู้ศึกษาธรรมเกิดเป็นเทวดาบรรลุธรรม4แบบ
1 เมษายน 2564
226
6,967 939-ตัณหาในปิยรูปสาตรูป60
1 เมษายน 2564
221
6,966 938-ขุ.ธ.อัตตวรรค8 ทิฏฐิเลวและโต้แย้งคำสอนเกิดเพื่อทำลายตน
1 เมษายน 2564
100
6,965 937-ขุ.ธ.อัตตวรรค7 สิ่งดีและมีประโยชน์ทำยากที่สุด
1 เมษายน 2564
135
6,964 936-ขุ.ธ.อัตตวรรค6 ความทุศีลสิ้นเชิงทำลายผู้นั้น
1 เมษายน 2564
107
6,963 096-ปาจิตตีย์2(1) โอมสวาทสิกขาบท1 เป็นปาจิตตีย์เพราะพูดด่า
29 มีนาคม 2564
81
6,962 095-ปาจิตตีย์1 มุสาวาทสิกขาบท เป็นปาจิตตีย์เพราะพูดเท็จทั้งทีรู้
29 มีนาคม 2564
68
6,961 189-สุตมยญาณ23 สภาวะนี้คือทุกขนิโรธอริยสัจ
27 มีนาคม 2564
174
6,960 188-สุตมยญาณ22 สภาวะนี้คือทุกขสมุทยอริยสัจ
27 มีนาคม 2564
182
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8859 รายการ