ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,997 1148-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค11 ผู้มากด้วยปราโมทย์พึงถึงนิพพาน
19 มกราคม 2566
38
7,996 179-ธรรมปฏิบัติ126 สมมติ กับ ปรมัตถ์
16 มกราคม 2566
81
7,995 309-บทธรรม1(3) จูฬปันถกวัตถุ ทำที่พึ่งได้ด้วยความไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
50
7,994 308-บทธรรม1(2) กุมภโฆสกวัตถุ ยศย่อมเจริญแก่ผู้ไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
43
7,993 307-บทธรรม1(1) สามาวดีวัตถุ ความไม่ประมาททำให้ถึงนิพพาน
15 มกราคม 2566
61
7,992 1147-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค10 จงเตือนตนด้วยตนและเป็นที่พึ่งของตน
12 มกราคม 2566
65
7,991 1146-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค9 ลักษณะภิกษุผู้สงบระงับแล้ว
12 มกราคม 2566
43
7,990 1145-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค8 จงสลัดทิ้งราคะและโทสะ
12 มกราคม 2566
51
7,989 1144-สัตตบท36 อตัมมยตา สติปัฏฐาน3
12 มกราคม 2566
42
7,988 1143-มีตนส่งไปแล้ว คืออย่างไร
12 มกราคม 2566
54
7,987 1142-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค7 อยู่ด้วยเมตตาบรรลุสันตบทเป็นต้น
12 มกราคม 2566
46
7,986 1792-พระไตรปิฎกเพื่อการเผยแผ่ มหาวชิราลงกรณบาลีฯ
8 มกราคม 2566
57
7,985 1791-รับธรรมปีใหม่ คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
8 มกราคม 2566
100
7,984 118-ภาวนา41 ชีวิตใหม่ วิบัติ5 สมบัติ5
6 มกราคม 2566
85
7,983 299-กีฏาคิริสูตร6 ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมของสาวกผู้มีศรัทธา
24 ธันวาคม 2565
156
7,982 298-กีฏาคิริสูตร5 ลำดับการเข้าถึงอรหัตตผล12ขั้นตอน
24 ธันวาคม 2565
99
7,981 297-กีฏาคิริสูตร4 พระอริยเจ้าในพุทธศาสนา7บุคคล
24 ธันวาคม 2565
70
7,980 296-กีฏาคิริสูตร3 ผู้ควรทำกิจด้วยความไม่ประมาท5บุคคล
24 ธันวาคม 2565
46
7,979 295-กีฏาคิริสูตร2 เวทนาที่ควรละกับเวทนาที่ควรเข้าถึง
24 ธันวาคม 2565
72
7,978 294-กีฏาคิริสูตร1 อานิสงส์การไม่ทานอาหารเย็น5ข้อ
24 ธันวาคม 2565
81
7,977 1141-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค6 ไม่ยึดนามรูปเป็นของตนและไม่เศร้าโศก
22 ธันวาคม 2565
103
7,976 1140-นิยาม5รวมลงในธัมมนิยาม
22 ธันวาคม 2565
54
7,975 1139-โยนิโสมนสิการ กับ โอปนยิโก.
22 ธันวาคม 2565
61
7,974 1138-องค์ธรรมของ ไม่พัก ไม่เพียร
22 ธันวาคม 2565
55
7,973 1137-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค5 ไม่ดูหมิ่นลาภตนและมีอาชีวะบริสุทธิ์
22 ธันวาคม 2565
29
7,972 1136-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค4 ยินดีในธรรมจะไม่เสื่อมจากสัทธรรม
22 ธันวาคม 2565
30
7,971 1135-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค3 วาจาไพเราะแสดงอัตถะและธรรม
22 ธันวาคม 2565
28
7,970 1134-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค2 ภิกษุยินดีภายในตั้งมั่นและสันโดษ
22 ธันวาคม 2565
46
7,969 1790-พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้อะไร ภูพอเพียง
18 ธันวาคม 2565
170
7,968 1133-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค1 สำรวมได้หมดพ้นทุกข์ทั้งปวง
15 ธันวาคม 2565
110
7,967 1132-วิธีพิจารณามูลปริญญาตามวิถีจิต
15 ธันวาคม 2565
73
7,966 1131-ธรรมงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
15 ธันวาคม 2565
75
7,965 1130-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค12 หมู่สัตว์มีกิเลสเป็นโืทษภายใน
15 ธันวาคม 2565
61
7,964 1129-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค11 โภคะทำลายคนทรามปัญญา
15 ธันวาคม 2565
45
7,963 121-โสณสูตร มานะเกิดเพราะไม่เห็นสัจจะ
11 ธันวาคม 2565
93
7,962 120-สมนุปัสสนาสูตร ยึดว่ามีเราจึงเกิดอินทรีย์5
11 ธันวาคม 2565
68
7,961 119-อุปาทานปริวัตตนสูตร รู้ขันธ์5ในกรอบสัจจะ4จึงเป็นพุทธะ
11 ธันวาคม 2565
92
7,960 2734-พื้นฐานดี มีสติ และเจริญมรรค สวนป่ามัชฌิมา
10 ธันวาคม 2565
102
7,959 2733-ธรรม2และกฎแห่งธรรม4 สวนป่ามัชฌิมา
10 ธันวาคม 2565
80
7,958 2732-ทางเดินอริยมรรคมีองค์8 สวนป่ามัชฌิมา
9 ธันวาคม 2565
113
7,957 2731-มุมมองอริยสัจสร้างสัมมาทิฏฐิ สวนป่ามัชฌิมา
8 ธันวาคม 2565
140
7,956 2730-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ สวนป่ามัชฌิมา
8 ธันวาคม 2565
92
7,955 2729-วิธีเห็นธรรมหมวดอายตนะและโพชฌงค์
7 ธันวาคม 2565
96
7,954 2727-วิธีปฏิบัติต่อนิวรณ์ สวนป่ามัชฌิมา
7 ธันวาคม 2565
74
7,953 2726-อารมณ์ของสติปัฏฐาน สวนป่ามัชฌิมา
7 ธันวาคม 2565
76
7,952 2725-วิธีฝึกสมาธิเพื่อความสิ้นอาสวะ สวนป่ามัชฌิมา
6 ธันวาคม 2565
144
7,951 2724-ฝึกเจริญปัญญาแนวอริยมรรค สวนป่ามัชฌิมา
6 ธันวาคม 2565
85
7,950 2723-ทำกัมมัฏฐานให้กุศลต่อเนื่อง สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
83
7,949 2722-ให้มีหลักจิตมั่นคง สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
78
7,948 2721-ชำระความเห็นในสรณะและฝึกจิต สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
54
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ