ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,641 903-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน12 อุบายประกอบการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
21
8,640 902-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน11 รูปแบบวิธีการสอน2
30 พฤศจิกายน 2566
17
8,639 901-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 รูปแบบวิธีการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
25
8,638 199-ธรรมปฏิบัติ146 มีปัญญาจึงละกิเลสได้
27 พฤศจิกายน 2566
108
8,637 1902-มิลินทปัญหา11(6) อนุมานปัญหา พระพุทธเจ้าสร้างธัมมนครมีพร้อมทุกสิ่ง
26 พฤศจิกายน 2566
51
8,636 1901-มิลินทปัญหา11(5) นิพพานสัจฉิกรณปัญหา เห็นโทษสังขารจิตจึงแล่นไปนิพพาน
26 พฤศจิกายน 2566
56
8,635 1900-มิลินทปัญหา11(4) นิพพานปัญหา นิพพานเป็นอสังขตะรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ
26 พฤศจิกายน 2566
39
8,634 899-มิลินทปัญหา11(3) โลเกนัตถิภาวปัญหา สิ่ง3อย่างไม่มีในโลก
26 พฤศจิกายน 2566
41
8,633 1898-มิลินทปัญหา11(2) ขีณาสวภาวปัญหา เพศคฤหัสถ์รองรับภาวะอรหัตต์ไม่ได้
26 พฤศจิกายน 2566
31
8,632 1897-มิลินทปัญหา11(1) ทุสสีลปัญหา ความต่างคฤหัสถ์ทุศีลกับสมณะทุศีล
26 พฤศจิกายน 2566
39
8,631 341-วาสิชฏสูตร2 อาสวะสิ้นไปเหมือนรอยนิ้วมือบนด้านมีด
25 พฤศจิกายน 2566
46
8,630 340-วาสิชฏสูตร1 ความสิ้นอาสวะมีแก่ผู้มีปัญญารู้เห็น
25 พฤศจิกายน 2566
70
8,629 900-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
24 พฤศจิกายน 2566
23
8,628 899-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป2
24 พฤศจิกายน 2566
18
8,627 898-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป1
24 พฤศจิกายน 2566
25
8,626 897-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 เนื้อธรรมที่ทรงแสดง
23 พฤศจิกายน 2566
30
8,625 896-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน5 คุณสมบัติผู้สอนด้านปัญญา
23 พฤศจิกายน 2566
30
8,624 895-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน4 คุณสมบัติผู้สอนด้านบุคลิกภาพ
23 พฤศจิกายน 2566
24
8,623 1242-มหาวิยูหสูตร3 พระอรหันต์วางเฉยสมมติที่เกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
121
8,622 1241-วิธีเจริญวิปัสสนาในการพูด
16 พฤศจิกายน 2566
125
8,621 1240-มหาวิยูหสูตร2 ทิฏฐิสมมติเกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
68
8,620 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
68
8,619 198-ธรรมปฏิบัติ145 สมาธิเพื่อเจริญปัญญา
13 พฤศจิกายน 2566
96
8,618 2899-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 พฤศจิกายน 2566
109
8,617 2898-ขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
13 พฤศจิกายน 2566
109
8,616 2897-วิจิกิจฉา8และวิธีรู้ขันธ์15แบบ
12 พฤศจิกายน 2566
92
8,615 2896-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
12 พฤศจิกายน 2566
89
8,614 2895-วิธีพิจารณาสักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
73
8,613 2894-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
86
8,612 2893-กิเลสที่ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
65
8,611 2892-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
63
8,610 2891-จำแนกวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
59
8,609 2890-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
78
8,608 2889-วิธีปฏิบัติกรรมฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
8 พฤศจิกายน 2566
73
8,607 2888-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 พฤศจิกายน 2566
73
8,606 2887-ทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
7 พฤศจิกายน 2566
110
8,605 2886-กายคตาสติและวิธีฝึกสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
74
8,604 2885-มุ่งปฏิบัติให้เกิดโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
90
8,603 2884-ปฏิบัติตามวิธีละอาสวะ7แบบ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
76
8,602 170-สัพพาสวสูตร2 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน2
5 พฤศจิกายน 2566
42
8,601 169-สัพพาสวสูตร1 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน1
5 พฤศจิกายน 2566
49
8,600 126-ภาวนา49 วิธีเจริญพรหมวิหาร4เบื้องต้น
3 พฤศจิกายน 2566
68
8,599 894-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 คุณสมบัติผู้สอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
8,598 893-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 เป้าหมายการสอน2
3 พฤศจิกายน 2566
18
8,597 892-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(2) เป้าหมายการสอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
8,596 891-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(1) รายละเอียดรายวิชา
3 พฤศจิกายน 2566
27
8,595 1239-อัตตานุทิฏฐิ กับ สักกายทิฏฐิ
2 พฤศจิกายน 2566
84
8,594 1238-กถาวัตถุ10 สงเคราะห์ลงไตรสิกขา
2 พฤศจิกายน 2566
45
8,593 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
60
8,592 197-ธรรมปฏิบัติ144 มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวก
30 ตุลาคม 2566
86
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ