ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,291 2542-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
21 พฤศจิกายน 2564
67
7,290 2541-ตอบปัญหาธรรม3
21 พฤศจิกายน 2564
78
7,289 2540-วิธีเห็นอริยสัจตามความเป็นจริง
20 พฤศจิกายน 2564
117
7,288 2539-ความรู้สำคัญและวิธีปฏิบัติต่อโพชฌงค์
19 พฤศจิกายน 2564
149
7,287 2538-ตอบปัญหาธรรม2
18 พฤศจิกายน 2564
83
7,286 2537-ประกอบมรรคโลกิยะและโลกุตตระ
18 พฤศจิกายน 2564
80
7,285 2536-ตอบปัญหาธรรม1
17 พฤศจิกายน 2564
99
7,284 2535-สุตมยญาณ ถึง สังขารุเปกขาญาณ
17 พฤศจิกายน 2564
54
7,283 1024-ขุ.ธ.มลวรรค5 อวิชชาเป็นมลทินที่สูงสุด
18 พฤศจิกายน 2564
55
7,282 1023-หัวข้อธรรม ลักษณะพิเศษและกิจต่อธรรม
18 พฤศจิกายน 2564
49
7,281 1022-ขุ.ธ.มลวรรค4 ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา
18 พฤศจิกายน 2564
40
7,280 1021-ขุ.ธ.มลวรรค3 กรรมของตนนำไปทุคติ
18 พฤศจิกายน 2564
51
7,279 1020-ขุ.ธ.มลวรรค2 คนมีปัญญากำจัดมลทินของตนทุกโอกาส
18 พฤศจิกายน 2564
57
7,278 562-ปัฏฐานปาลิ4 จำนวนคำถามในติกปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2564
26
7,277 561-ปัฏฐานปาลิ3 วิธีคำนวนหาคำถามในปัจจยานุโลม
17 พฤศจิกายน 2564
26
7,276 1160-เหตุเกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
17 พฤศจิกายน 2564
47
7,275 2534-วิธีรู้ชัดนิวรณ์ ขันธ์ อายตนะ ตามเป็นจริง
16 พฤศจิกายน 2564
105
7,274 2533-วิธีทำสติปัฏฐานให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ ยุวพทธ4
15 พฤศจิกายน 2564
111
7,273 2532-ต้องทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
101
7,272 2531-ประกอบความเพียร สัมปชัญญะ สติ ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
76
7,271 2530-จากไม่มีแล้วมี จากมีแล้วหมดสิ้นไป ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
80
7,270 2529-โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์3 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
73
7,269 2528-มีกายคตาสติประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
62
7,268 2527-ปฏิบัติเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์พร้อม ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
85
7,267 560-ปัฏฐานปาลิ2 โครงสร้างการแสดงและคำถาม
10 พฤศจิกายน 2564
43
7,266 559-ปัฏฐานปาลิ1 ความหมายและปัฏฐาน24
10 พฤศจิกายน 2564
50
7,265 1159-ทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
10 พฤศจิกายน 2564
104
7,264 154-ธรรมปฏิบัติ101 รู้ชัดจิตรับเข้า รู้ชัดจิตผลักใส
8 พฤศจิกายน 2564
122
7,263 1019-ขุ.ธ.มลวรรค1 ท่านจงรีบกระทำที่พึ่งให้แก่ตน
4 พฤศจิกายน 2564
120
7,262 1018-วิธีพิจารณาผัสสะให้หยั่งลงอริยสัจ
4 พฤศจิกายน 2564
170
7,261 1017-ขุ.ธ.โกธวรรค8 ผู้สำรวมกายวาจใจชื่อว่าสำรวมรอบด้าน
4 พฤศจิกายน 2564
68
7,260 1016-ขุ.ธ.โกธวรรค7 นินทาและสรรเสริญเป็นของเก่า
4 พฤศจิกายน 2564
62
7,259 1158-ความรู้เรื่องทุกข์กับความไม่เกิดทุกข์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
3 พฤศจิกายน 2564
139
7,258 219-สังขารุเปกขาญาณ3 ด้านสมถะ8ด้านวิปัสสนา10
30 ตุลาคม 2564
103
7,257 218-สังขารุเปกขาญาณ2 ของปุถุชน พระเสขะ พระอรหันต์
30 ตุลาคม 2564
69
7,256 217-สังขารุเปกขาญาณ1 ปัญญาต้องการพ้น พิจารณา ตั้งมั่นอยู่
30 ตุลาคม 2564
114
7,255 1015-ขุ.ธ.โกธวรรค6 อาสวะไม่มีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อ
28 ตุลาคม 2564
109
7,254 1014-ขุ.ธ.โกธวรรค5(2) พราหมณ์และพราหมณีอรหันต์
28 ตุลาคม 2564
64
7,253 1013-วิธีอธิบายธรรมแก่คนนอกศาสนา
28 ตุลาคม 2564
93
7,252 1012-ขุ.ธ.โกธวรรค5(1) พระอเสขมุนีเข้าถึงนิพพาน
28 ตุลาคม 2564
50
7,251 1011-ขุ.ธ.โกธวรรค4 พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ
28 ตุลาคม 2564
49
7,250 1010-ขุ.ธ.โกธวรรค3 ชนะความโกรธด้วยเมตตา
28 ตุลาคม 2564
58
7,249 1157-ธรรม; ความหมายและวิธีปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
27 ตุลาคม 2564
85
7,248 558-พระไตรปิฎกศึกษา16 สรุปรายวิชาและแนะแนวข้อสอบ
22 ตุลาคม 2564
56
7,247 557-พระไตรปิฎกศึกษา15 วิธีวิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์2
22 ตุลาคม 2564
49
7,246 556-พระไตรปิฎกศึกษา14 วิธีวิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์1
20 ตุลาคม 2564
60
7,245 555-พระไตรปิฎกศึกษา13 มหาสติปัฏฐานสูตร3 อริยสัจในสติปัฏฐาน
20 ตุลาคม 2564
97
7,244 554-พระไตรปิฎกศึกษา12 มหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน
19 ตุลาคม 2564
84
7,243 553-พระไตรปิฎกศึกษา11 มหาสติปัฏฐานสูตร1 บุพพภาคมรรค
19 ตุลาคม 2564
84
7,242 153-ธรรมปฏิบัติ100 ยกจิตหดหู่ และ ข่มจิตฟุ้งซ่าน
18 ตุลาคม 2564
139
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ