ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,501 351-ยมกปาลิ6 อัญญมัญญมูลยมกและสรุปมูลยมก
22 กรกฎาคม 2563
126
6,500 350-ธัมมสังคณี6 วิธีการนับมัคคจิต
22 กรกฎาคม 2563
148
6,499 1146-ทำงานอย่างมีความสุขและเปิดใจรับผลกระทบ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ
21 กรกฎาคม 2563
231
6,498 127-ธรรมปฏิบัติ74 ทุกข์มีลักษณะเบียดเบียนและทำให้เร่าร้อน
20 กรกฎาคม 2563
209
6,497 2356-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ6 ตอบปัญหาธรรม
18 กรกฎาคม 2563
255
6,496 2355-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ5 มหัศจรรย์แห่งลม2ระดับ
18 กรกฎาคม 2563
210
6,495 2354-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ4 รู้เพือสักกายทิฏฐิไม่เกิด
18 กรกฎาคม 2563
235
6,494 2353-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ3 เตรียมการเพื่อรู้ลมหายใจ
18 กรกฎาคม 2563
182
6,493 2352-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ2 ฝึกสติและประกอบปัญญา
18 กรกฎาคม 2563
188
6,492 2351-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ1 เข้าใจปฏิบัติธรรม
18 กรกฎาคม 2563
204
6,491 349-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชาและความหมายปรมัตถธรรม
17 กรกฎาคม 2563
140
6,490 348-อริยสัจวิเคราะห์2 ลักษณะเป็นต้นและอรรถะของอริยสัจ
17 กรกฎาคม 2563
162
6,489 347-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 เนื้อความย่ออภิธรรมปิฎก
17 กรกฎาคม 2563
120
6,488 346-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 โครงสร้างและเนื้อหาคัมภีร์ธัมมสังคณี2
16 กรกฎาคม 2563
121
6,487 345-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 โครงสร้างและเนื้อหาคัมภีร์ธัมมสังคณี1
16 กรกฎาคม 2563
138
6,486 344-ยมกปาลิ5 มูลมูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
15 กรกฎาคม 2563
124
6,485 343-ธัมมสังคณี5 รูปาวจรกุศลและเตภูมิกกุศล
15 กรกฎาคม 2563
122
6,484 120-อานาปานสติ10 การพิจารณาความไม่เที่ยงของขันธ์50ลักษณะ
14 กรกฎาคม 2563
274
6,483 342-ธาตกถา4 ปฐมนยสังคหาสังคหปทนิทเทสอายตนะ
13 กรกฎาคม 2563
140
6,482 288-ตอบปัญหาธรรม
12 กรกฎาคม 2563
202
6,481 287-สํ.นิ.โอกขาสูตร เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าทานวันละ300หม้อ
12 กรกฎาคม 2563
183
6,480 286-สํ.นิ.กุลสูตร ผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติถูกอมนุษย์กำจัดได้ยาก
12 กรกฎาคม 2563
157
6,479 285-สํ.นิ.นขสิขสูตร หมู่สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย
12 กรกฎาคม 2563
144
6,478 284-สํ.นิ.กูฏสูตร อกุศลธรรมทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูล
12 กรกฎาคม 2563
161
6,477 101-สํ.นิ.ติสสสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกำจัดความโกรธเป็นต้น
12 กรกฎาคม 2563
151
6,476 100-สํ.นิ.เถรนามกสูตร วิธีการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์สำเร็จประโยชน์
12 กรกฎาคม 2563
210
6,475 099-เกริ่นนำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2563
159
6,474 143-วิปัสสนา8 การพิจาณาขันธ์5 ตอน5
10 กรกฎาคม 2563
265
6,473 341-อริยสัจวิเคราะห์1 ความหมายอริยสัจโดยแยกศัพท์
10 กรกฎาคม 2563
201
6,472 340-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์2 ลักษณะพระอภิธรรมปิฎก9อย่าง
10 กรกฎาคม 2563
173
6,471 339-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 เนื้อความย่อของพระอภิธรรมปิฎก
9 กรกฎาคม 2563
171
6,470 2350-ตอบปัญหาธรรม
5 กรกฎาคม 2563
299
6,469 2349-มีสติตั้งมั่นมีปัญญาเห็นความเกิดและความดับ
5 กรกฎาคม 2563
277
6,468 2348-สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาและฝึกปฏิบัติ
5 กรกฎาคม 2563
256
6,467 2347-ความรู้มีประโยชน์และเป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์
5 กรกฎาคม 2563
241
6,466 103-ภาวนา26 โพชฌงค์7 องค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้
3 กรกฎาคม 2563
254
6,465 338-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์1 ความหมายคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก
3 กรกฎาคม 2563
203
6,464 858-ขุ.ธ.สหัสสวรรค12 เรื่องท่านพระปฏาจาราเถรี
2 กรกฎาคม 2563
196
6,463 857-ขุ.ธ.สหัสสวรรค11 เรื่องท่านพระสัปปทาสเถระ
2 กรกฎาคม 2563
223
6,462 856-ขุ.ธ.สหัสสวรรค10 เรื่องท่านพระขาณุโกณฑัญญเถระ
2 กรกฎาคม 2563
177
6,461 855-ขุ.ธ.สหัสสวรรค9 เรื่องท่านสังกิจจสามเณร
2 กรกฎาคม 2563
183
6,460 337-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์2 ลักษณะของพระอภิธรรมปิฎก
2 กรกฎาคม 2563
175
6,459 336-ยมกปาลิ4 อธิบายมูลมูลนัย กับ มูลกนัย
1 กรกฎาคม 2563
161
6,458 335-ธัมมสังคณี4 การแสดงรูปาวจรกุศลจิตตุปบาท
1 กรกฎาคม 2563
153
6,457 334-ธาตุกถา3 ปฐมนัย การแสดงขันธ์5แบบหลายมูล
29 มิถุนายน 2563
184
6,456 169-สุตมยญาณ3 ปัญญารู้ธรรมจำแนกออกเป็น16หมวด
27 มิถุนายน 2563
246
6,455 168-สุตมยญาณ2 ความหมายและความสำคัญของสุตมยญาณ
27 มิถุนายน 2563
231
6,454 167-สุตมยญาณ1 แนะนำคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
27 มิถุนายน 2563
245
6,453 333-ยมกปาลิ3 การหาองค์ธรรมและอธิบายมูลยมก
24 มิถุนายน 2563
178
6,452 332-ธัมมสังคณี3 หมวดธรรมในจิตตุปปาทกัณฑ์และวาระ3
24 มิถุนายน 2563
199
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ