ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,222 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
822 220-ตอบปัญหาธรรมเรื่องจิตเห็นจิตและปฏิจจสมุปบาท วัดพุทธปัญญา
18 กรกฎาคม 2553
1556
821 219-ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ กับ ความหมดไปของกองทุกข์ วัดพุทธปัญญา
18 กรกฎาคม 2553
1766
820 105-ตามรู้ .. ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ
14 กรกฎาคม 2553
1992
819 005-กิจต่ออริยสัจ
13 กรกฎาคม 2553
1852
818 034-ตอบปัญหาธรรม
9 กรกฎาคม 2553
2266
817 033-มีตนเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นที่พึ่ง
9 กรกฎาคม 2553
2105
816 032-การพัฒนาแบบองค์รวม
9 กรกฎาคม 2553
1977
815 031-ธรรมชาติของจิตและการพัฒนาจิต
9 กรกฎาคม 2553
2051
814 030-วิธีปฏิบัติตามแนวอริยมรรค
8 กรกฎาคม 2553
1920
813 029-สัจธรรมอันไม่อาจหลีกเลี่ยง
8 กรกฎาคม 2553
2053
812 028-กายกับใจ มี แต่อัตตาตัวตน ไม่มีจริง
8 กรกฎาคม 2553
2075
811 027-ความจริงที่ดำรงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
8 กรกฎาคม 2553
1984
810 002-การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
7 กรกฎาคม 2553
1961
809 026-การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน2
7 กรกฎาคม 2553
2177
808 025-การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน1
7 กรกฎาคม 2553
1922
807 218-กลับมาที่ตัวเราเอง กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
3 กรกฎาคม 2553
1668
806 217-สติปัฏฐาน 4 กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
3 กรกฎาคม 2553
1582
805 216-ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2 กรกฎาคม 2553
1476
804 215-อริยมรรคมีองค์ 8 กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2 กรกฎาคม 2553
1586
803 214-อริยสัจ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2 กรกฎาคม 2553
1433
802 213-ฝึกให้เกิดความรู้ตัว กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2 กรกฎาคม 2553
1476
801 212-ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
1 กรกฎาคม 2553
1621
800 211-ศีล สมาธิ ปัญญา กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
1 กรกฎาคม 2553
1335
799 210-จิตปภัสสร กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
1 กรกฎาคม 2553
1580
798 208-อภัพพสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตอนที่2
27 มิถุนายน 2553
1923
797 207-อภัพพสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตอนที่1
27 มิถุนายน 2553
1983
796 091-ฝึกให้มีสติไว้ป้องกัน มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
9 มิถุนายน 2553
1731
795 090-อริยสัจ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
9 มิถุนายน 2553
1823
794 089-วิธีการภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2001
793 092-อริยมรรคมีองค์ 8 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
26 มิถุนายน 2553
1762
792 121-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่2
23 มิถุนายน 2553
1748
791 120-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
23 มิถุนายน 2553
1654
790 083-สักกปัญหสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค
25 มิถุนายน 2553
2331
789 206-กายสูตร ธรรมะที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ ละได้ด้วยปัญญา อํ.ทสก. ตอนที่2
20 มิถุนายน 2553
1836
788 205-กายสูตร ธรรมะที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ ละได้ด้วยปัญญา อํ.ทสก. ตอนที่1
20 มิถุนายน 2553
2156
787 082-ปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
18 มิถุนายน 2553
2217
786 004-อริยสัจ; ความจริงที่ทุกคนไม่ควรพลาด
15 มิถุนายน 2553
2014
785 209-ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1767
784 208-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1618
783 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1521
782 206-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1600
781 205-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1474
780 204-อริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1667
779 203-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1433
778 202-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1805
777 201-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1413
776 200-เบื้องต้นของวิปัสสนา ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1638
775 204-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่2
13 มิถุนายน 2553
1979
774 203-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่1
13 มิถุนายน 2553
2044
773 081-กายสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
11 มิถุนายน 2553
2271
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7222 รายการ