ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,809
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 806 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,494 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,059 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 03. วีดีโอ ปฏิสัมภิทามรรค จำนวน 99 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
49 049-ปฏิสัมภิทากถา 2 ปฏิสัมภิทาญาณในอริยสัจ 4
20 พฤษภาคม 2560
1127
48 048-ปฏิสัมภิทากถา 1 พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม
20 พฤษภาคม 2560
1212
47 047-วิราคกถา 2 วิมุตติเป็นผล
22 เมษายน 2560
1106
46 046-วิราคกถา 1 วิราคะเป็นมรรค
22 เมษายน 2560
1019
45 045-เมตตากถา 3 เจริญเมตตากับองค์มรรค
25 มีนาคม 2560
1096
44 044-เมตตากถา 2 เมตตา8 อาการ3
25 มีนาคม 2560
1239
43 043-เมตตากถา 1 ลักษณะเมตตาที่ให้อานิสงส์ฯ
18 กุมภาพันธ์ 2560
1191
42 042-โพชฌังคกถา 5 เหตุให้โพชฌงค์ตั้งอยู่
18 กุมภาพันธ์ 2560
1185
41 041-โพชฌงคกถา 4 โพชฌงค์ตรัสรู้ฯ 3
14 มกราคม 2560
1033
40 040-โพชฌงคกถา 3 โพชฌงค์ตรัสรู้ฯ 2
14 มกราคม 2560
1225
39 039-โพชฌังคกถา 2 โพชฌงค์ตรัสรู้ภาวะหลากหลาย
24 ธันวาคม 2559
1210
38 038-โพชฌังคกถา 1 ความหมายของโพชฌงค์
24 ธันวาคม 2559
1135
37 037-สัจจกถา 4 สัจจะในอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
19 พฤศจิกายน 2559
1277
36 036-สัจจกถา 3 แทงตลอดสัจจะด้วยญาณเดียว
19 พฤศจิกายน 2559
1061
35 035-สัจจกถา 2 แทงตลอดสัจจะด้วยญาณเดียว 4 อาการ
15 ตุลาคม 2559
1099
34 034-สัจจกถา 1 ความเป็นเช่นนั้น 16 ความหมาย
15 ตุลาคม 2559
1186
33 033-ยุคนัทธกถา 5 วิปัสสนูปกิเลส 10 และวิธีแก้ไข
15 ตุลาคม 2559
1250
32 032-ยุคนัทธกถา 4 มรรควิธีสำหรับผู้จิตฟุ้งในธรรม
8 ตุลาคม 2559
1141
31 031-ยุคนัทธกถา 3 มรรควิธีสมถะวิปัสสนาคู่กัน
8 ตุลาคม 2559
1277
30 030-ยุคนัทธกถา 2 มรรควิธีวิปัสสนานำหน้า
20 สิงหาคม 2559
1093
29 029-ยุคนัทธกถา 1 มรรควิธีสมถะนำหน้า
20 สิงหาคม 2559
1227
28 028-มัณฑเปยยกถา; ธรรมที่ผ่องใสและน่าดื่ม
9 กรกฎาคม 2559
1319
27 027-มัคคกถา 2; ลักษณะมรรคในหมวดธรรมต่างๆ
9 กรกฎาคม 2559
1305
26 026-มัคคกถา; ความหมายมรรค 10 ประเด็น
25 มิถุนายน 2559
1383
25 025-วิปัลลาสกถา; วิปัลลาส 4
25 มิถุนายน 2559
1324
24 024-กัมมกถา กรรม 12 แบบ
21 พฤษภาคม 2559
1276
23 023-คติกถา 3 ญาณวิปปยุตตปฏิสนธิ
21 พฤษภาคม 2559
1216
22 022-คติกถา 2 ญาณสัมปยุตตปฏิสนธิ
21 พฤษภาคม 2559
1302
21 021-คติกถา 1 ญาณสัมปยุตตปฏิสนธิ
23 เมษายน 2559
1288
20 020-วิโมกขกถา ตอนที่ 14
23 เมษายน 2559
1103
19 019-วิโมกขกถา ตอนที่ 13
23 เมษายน 2559
1253
18 018-วิโมกขกถา ตอนที่ 12
19 มีนาคม 2559
1229
17 017-วิโมกขกถา ตอนที่ 11
19 มีนาคม 2559
1204
16 016-วิโมกขกถา ตอนที่ 10 วิโมกขมุข ตอนที่ 5
20 กุมภาพันธ์ 2559
1234
15 015-วิโมกขกถา ตอนที่ 9 วิโมกขมุข ตอนที่ 4
20 กุมภาพันธ์ 2559
1172
14 014-วิโมกขกถา ตอนที่ 8 วิโมกขมุข ตอนที่ 3
30 มกราคม 2559
1151
13 013-วิโมกขกถา ตอนที่ 7 วิโมกขมุข ตอนที่ 2
30 มกราคม 2559
1272
12 012-วิโมกขกถา ตอนที่ 5 วิโมกข์ ๖๘ ตอนที่ 5
26 ธันวาคม 2558
1172
11 011-วิโมกขกถา ตอนที่ 4
21 พฤศจิกายน 2558
1196
10 010-วิโมกขกถา ตอนที่ 3
21 พฤศจิกายน 2558
1067
9 009-อินทรียกถา19; อินทรีย์ของพระพุทธองค์2
12 กันยายน 2558
1335
8 008-อินทรียกถา18; อินทรีย์ของพระพุทธองค์1
12 กันยายน 2558
1363
7 007-อินทรียกถา17; การรวมอินทรีย์4
8 สิงหาคม 2558
1405
6 006-อินทรียกถา16; การรวมอินทรีย์3
8 สิงหาคม 2558
1373
5 005-อินทรียกถา14; การรวมอินทรีย์1
18 กรกฎาคม 2558
1277
4 004-อินทรียกถา13; ลักษณะอินทรีย์ภาวะที่ตั้งมั่นเป็นต้น
20 มิถุนายน 2558
1534
3 003-อินทรียกถา12; ลักษณะอินทรีย์ภาวะมีประมาณยิ่ง
20 มิถุนายน 2558
1330
2 002-อินทรียกถา11; จตุตถสุตตันตนิทเทส
23 พฤษภาคม 2558
1269
1 001-อินทรียกถา10; จารวิหารนิทเทส
23 พฤษภาคม 2558
1372
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ