ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 184 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
134 134-อํ.จตุกฺก.อัปปมาทสูตร ละธรรม4บำเพ็ญธรรม4
18 มิถุนายน 2566
29
133 133-สํ.สคาถ.ทุติยอัปปมาทสูตร มีกัลยาณมิตรอาศัยความไม่ประมาทอยู่
18 มิถุนายน 2566
32
132 132-สํ.สคาถ.ปฐมอัปปมาทสูตร ความไม่ประมาทได้ประโยชน์ทั้งสอง
18 มิถุนายน 2566
38
131 131-ฉันโนวาทสูตร เมื่อไม่มีกิเลส ความหวั่นไหวก็ไม่มี
2 เมษายน 2566
89
130 130-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร เมื่อไม่ยึดมั่น วิญญาณที่อาศัยสิ่งนั้นจักไม่มี
2 เมษายน 2566
87
129 129-มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญแนวอายตนะ12
19 กุมภาพันธ์ 2566
79
128 128-ภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญแนวขันธ์5
19 กุมภาพันธ์ 2566
98
127 127-คันธภกสูตร เหตุเกิดทุกข์และไม่เกิดทุกข์ในปัจจุบัน
22 มกราคม 2566
85
126 126-จังกีสูตร5 ธรรม12มีอุปการะมากแก่การบรรลุ
22 มกราคม 2566
45
125 125-จังกีสูตร4 ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสัจจะ
22 มกราคม 2566
30
124 124-จังกีสูตร3 ข้อปฏิบัติเพื่อการรู้สัจจะ
22 มกราคม 2566
31
123 123-จังกีสูตร2 ข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาสัจจะ
22 มกราคม 2566
36
122 122-จังกีสูตร1 เนื้อหาพระสูตรแปลทั้งหมด
22 มกราคม 2566
42
121 121-โสณสูตร มานะเกิดเพราะไม่เห็นสัจจะ
11 ธันวาคม 2565
103
120 120-สมนุปัสสนาสูตร ยึดว่ามีเราจึงเกิดอินทรีย์5
11 ธันวาคม 2565
80
119 119-อุปาทานปริวัตตนสูตร รู้ขันธ์5ในกรอบสัจจะ4จึงเป็นพุทธะ
11 ธันวาคม 2565
103
118 118-ปาลิเลยยสูตร วิธีรู้เห็นทำให้อาสวะสิ้นไป23แบบ
6 พฤศจิกายน 2565
81
117 117-พรหมวิหาร กับ อัปปมัญญา
6 พฤศจิกายน 2565
57
116 116-นกุลปิตุสูตร กายป่วยแต่จิตไม่กระสับกระส่าย
6 พฤศจิกายน 2565
57
115 115-สรณะอันเกษมปลอดภัย
6 พฤศจิกายน 2565
38
114 114-ม.อุ.พหุธาตุกสูตร ลักษณะบัณฑิต มีปัญญาไตร่ตรอง
11 กันยายน 2565
119
113 113-อํ.นวก.เจตโสวินิพันธสูตร สติปัฏฐาน4ละกิเลสผูกจิต5
10 กรกฎาคม 2565
65
112 112-อํ.นวก.นีวรณสูตร สติปัฏฐาน4เพื่อละนิวรณ์5
10 กรกฎาคม 2565
50
111 111-อํ.นวก.สิกขาทุพพัลยสูตร สติปัฏฐาน4เพื่อเลิกผิดศึล5
10 กรกฎาคม 2565
45
110 110-อํ.อฏฺฐก.ทานวัตถุสูตร ทานเป็นปุญญสิกขา
10 กรกฎาคม 2565
41
109 109-อํ.อฏฺฐก.ปฐมทานสูตร ทานเพื่อประดับจิต
10 กรกฎาคม 2565
41
108 108-ภาวะพุทธะมีอยู่จริง
10 กรกฎาคม 2565
83
107 107-อํ.นวก.พลสูตร พละ4ทำให้พ้นภัย5ประการ
12 มิถุนายน 2565
79
106 106-ขุ.อุ.สุปปวาสาสูตร ทุกข์ครอบงำด้วยรูปลักษณ์ว่าสุข
7 มีนาคม 2564
126
105 105-ขุ.สุ.สุภาสิตสูตร องค์ประกอบวาจาสุภาษิต4อย่าง
7 มีนาคม 2564
90
104 104-ขุ.สุ.วสลสูตร ลักษณะคนเลว33อย่าง
7 มีนาคม 2564
100
103 103-อํ.อฏฺฐก.สีหสูตร แก้ข้อกล่าวหาพระพุทธเจ้า8ประเด็น
22 พฤศจิกายน 2563
63
102 102-อํ.ฉกฺก.มัจฉพันธสูตร ร่ำรวยทรัพย์เพราะค้าขายสัตว์ ไม่มี
6 กันยายน 2563
106
101 101-สํ.นิ.ติสสสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกำจัดความโกรธเป็นต้น
12 กรกฎาคม 2563
172
100 100-สํ.นิ.เถรนามกสูตร วิธีการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์สำเร็จประโยชน์
12 กรกฎาคม 2563
240
99 099-เกริ่นนำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2563
190
98 098-สํ.สฬา.อันธภูตสูตร สิ่งทั้งปวงเป็นของมืดมน
22 มีนาคม 2563
384
97 097-สํ.ข.เอตังมมสูตร เมื่อขันธ์มี เพราะยึดขันธ์ ความเห็นผิดจึงเกิด
19 มกราคม 2563
455
96 096-อํ.ทสก.ปริหานสูตร พิจารณาธรรม10ประการในจิตตนเอง
3 พฤศจิกายน 2562
453
95 094-สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
555
94 095-ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
555
93 093-สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
495
92 092-สํ.ข.สัตตัฏฐานสูตร2 ผู้รู้ฐาน7และเพ่งพินิจ3วิธีเป็นอุดมบุรุษ
28 กรกฎาคม 2562
531
91 091-สํ.ข.สัตตัฏฐานสูตร1 ความรู้ชัดในฐานะ7ทำให้หมดกิเลส
28 กรกฎาคม 2562
694
90 090-สํ.ข.คัททูลพัทธสูตร อุปมาว่าด้วยสุนัขถูกล่ามไว้
2 มิถุนายน 2562
580
89 089-สํ.ข.ปุพผสูตร พระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกับชาวโลก
2 มิถุนายน 2562
632
88 088-สํ.ข.ภารสูตร ขันธ์5เป็นภาระ บุคคลแบก การถือและการวาง
10 มีนาคม 2562
908
87 087-ขุ.สุ.อชิตมาณวกปัญหา ชาวโลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เป็นต้น
10 มีนาคม 2562
729
86 086-สัลลสูตร ปุถุชนถูกลูกศร2ดอก, อริยสาวกถูกลูกศรดอกเดียว
6 มกราคม 2562
761
85 085-ปหานสูตร-ละอนุสัยในเวทนา, ปาตาลสูตร-ทุกข์ในกายเป็นบาดาล
6 มกราคม 2562
870
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ