ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 15. พุทธธรรม ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน 129 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
29 029-บุคคลผู้เลิศ ผู้ใหญ่ ผู้ประเสริฐ ที่สุดในโลก สวนลุมพินี เนปาล
1 กันยายน 2554
1864
28 028-ธรรมะสายกลาง ธัมเมกขสถูป สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2554
1885
27 027-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
2 มีนาคม 2554
2012
26 026-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
1 มีนาคม 2554
2187
25 025-การใช้ชีวิตอย่างมีหลัก มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา
1 มีนาคม 2554
1943
24 024-ธรรมะปรากฏชื่อว่าไม่ประมาท ปรินิพพานสถูป กุสินารา
1 มีนาคม 2554
1872
23 023-ผู้เลิศที่สุดในโลก สวนลุมพินี เนปาล
28 กุมภาพันธ์ 2554
1907
22 022-สัจจะของพระอริยะ ลุมพินี เนปาล
27 กุมภาพันธ์ 2554
2058
21 021-ขันติเป็นตบะอันยอดเยี่ยม วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
1945
20 020-แก่นแห่งธรรมทั้งหลาย นาลันทา ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
2005
19 019-เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
1963
18 018-พุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พุทธคยา อินเดีย
24 กุมภาพันธ์ 2554
2022
17 017-ญาณรู้อริยสัจ 12 อาการ สารนาถ พาราณสี
1 ธันวาคม 2552
1841
16 016-ตอบปัญหาธรรมเรื่องพระอริยะเจ้า พาราณสี
30 พฤศจิกายน 2552
1997
15 015-ใบไม้กำมือเดียว สาวัตถี อินเดีย
29 พฤศจิกายน 2552
2017
14 014-ตอบปัญหาธรรมเรื่องการทำสมาธิ ลุมพินี
28 พฤศจิกายน 2552
2136
13 013-มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก สวนลุมพินี เนปาล
28 พฤศจิกายน 2552
1885
12 012-ตอบปัญหาธรรมเรื่องดูตนเองเป็นหลัก กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1992
11 011-มีอริยมรรค 8 จึงมีสมณะ มกุฎพันธนเจดีย์ กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1890
10 010-ทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท ปรินิพพานสถูป กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1915
9 009-ตอบปัญหาธรรมเรื่องทุกข์และเจตนา กุสินารา
26 พฤศจิกายน 2552
2036
8 008-พระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์ กูฏาคารศาลา เวสาลี
26 พฤศจิกายน 2552
1944
7 007-สิ่งใดเกิดจากเหตุ สิ่งนั้นจะดับไปเมื่อหมดเหตุ ถ้ำสูกรขาตา ราชคฤห์
25 พฤศจิกายน 2552
2029
6 006-พระพุทธะ พระคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์
25 พฤศจิกายน 2552
1720
5 005-ตอบปัญหาธรรมเรื่องพระนิพพานและธรรมะที่ควรอธิษฐาน ราชคฤห์
24 พฤศจิกายน 2552
2234
4 004-คำสอนหลักปฏิบัติโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
24 พฤศจิกายน 2552
1908
3 003-ตอบปัญหาธรรมเรื่องความแตกต่างและจิตว่าง พุทธคยา
23 พฤศจิกายน 2552
2081
2 002-ธรรมะสายกลาง เขาดงคศิริ พุทธคยา
23 พฤศจิกายน 2552
1901
1 001-สังเวชนียะ สถานที่กระตุ้นเตือนให้มาดูความจริง พุทธคยา อินเดีย
22 พฤศจิกายน 2552
2178
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ