ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

รายการขอรับสถานะการขอรับหนังสือ ซีดี/ดีวีดี ธรรมะบรรยาย


จำนวนทั้งหมด 5,334 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ

ลำดับ ข้อมูลผู้รับ สถานะ
5534 ธนภัทร วงศ์ระพี
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ท่าม่วง อำเภอ: ท่าม่วง จังหวัด: กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์: 71110
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 2. 73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-20 07:46:07
รอดำเนินการจัดส่ง
5533 สยามรัฐ ธรรมโชติ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ลำลูกกา อำเภอ: ลำลูกกา จังหวัด: ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์: 12150
หมายเหตุ: ขอบคุณครับ

รายการหนังสือ

 1. 081-เนตติปกรณ์ จำนวน 1 เล่ม
 2. 79-อัปปมาทธรรม จำนวน 1 เล่ม
 3. 72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-18 06:46:19
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5532 อัจจิมา การย์บรรจบ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: มะขามหย่ง อำเภอ: เมือง จังหวัด: ชลบุรี รหัสไปรษณีย์: 20000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 2. 76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ จำนวน 1 เล่ม
 3. 082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท จำนวน 1 เล่ม
 4. 79-อัปปมาทธรรม จำนวน 1 เล่ม
 5. 71-ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-17 14:06:17
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5531 ศิริพร เบิชเชอ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: กร่ำ อำเภอ: แกลง จังหวัด: ระยอง รหัสไปรษณีย์: 21190
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 081-เนตติปกรณ์ จำนวน 1 เล่ม
 2. 79-อัปปมาทธรรม จำนวน 1 เล่ม
 3. 69-พระพุทธเจ้า(ปกแข็ง) จำนวน 1 เล่ม
 4. 65-เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ จำนวน 1 เล่ม
 5. 58-อนุปุพพิกถา จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-17 13:09:26
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5530 พระ วิสัน ปิยธมฺโม
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: สะเดาะพง อำเภอ: เขาค้อ จังหวัด: เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์: 67270
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
 2. 71-ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน จำนวน 1 เล่ม
 3. 73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ จำนวน 1 เล่ม
 4. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 5. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 2025-เมตตาภาวนา จำนวน 1 แผ่น
 2. 2019-แนวทางภาวนา จำนวน 1 แผ่น
 3. 2104-DVD งานแสดงธรรม ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๓๔-วิถีแห่งความสุข จำนวน 1 แผ่น
 4. 2021-บุคคล กรรมบถ ความสุข จำนวน 1 แผ่น
 5. 1003-พรหมจรรย์ 3 วิธีเจริญวิปัสสนา จำนวน 1 แผ่น
 6. 1501-แก่นหลักธรรม จำนวน 1 แผ่น
 7. 1106-ศึกษาและปฏิบัติธรรม 6 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2024-04-17 12:25:40
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5529 สุนทร ชูประยูร
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: เหมือง อำเภอ: เมือง จังหวัด: ชลบุรี รหัสไปรษณีย์: 20130
หมายเหตุ: ขอขอบคุณสำหรับธรรมทานครับ ผมจะพยายามศึกษาเพื่อสั่งสมธรรมะให้มีในตนครับ

รายการหนังสือ

 1. 081-เนตติปกรณ์ จำนวน 1 เล่ม
 2. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 3. 58-อนุปุพพิกถา จำนวน 1 เล่ม
 4. 39-มรณสติในพระไตรปิฎก จำนวน 1 เล่ม
 5. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-17 07:35:49
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5527 พรรวินท์ หงษ์ยะปานันท์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: หนองจะบก อำเภอ: เมือง จังหวัด: นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์: 30000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท จำนวน 1 เล่ม
 2. 80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 3. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม
 4. 66-โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗ จำนวน 1 เล่ม
 5. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 0103-อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ 3 จำนวน 1 แผ่น
 2. 0108-อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ 8 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2024-04-15 04:21:41
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5526 ปัทมา พุทธานนท์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ต.เจดีย์หัก อำเภอ: เมือง จังหวัด: ราชบุรี รหัสไปรษณีย์: 70000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 69-พระพุทธเจ้า(ปกแข็ง) จำนวน 1 เล่ม
 2. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม
 3. 35-ปฏิบัติตามลำดับ จำนวน 1 เล่ม
 4. 46-สวดธรรม จำนวน 1 เล่ม
 5. 30-สัจจะแห่งชีวิต จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-12 01:38:30
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5525 ภูมิเทพ หอมระรื่น
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ทับเที่ยง อำเภอ: เมือง จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
 2. 72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน จำนวน 1 เล่ม
 3. 39-มรณสติในพระไตรปิฎก จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-11 05:17:28
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5524 ปัทมา พุทธานนท์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ต.เจดีย์หัก อำเภอ: เมือง จังหวัด: ราชบุรี รหัสไปรษณีย์: 70000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 2. 41-มหาสติปัฏฐานสูตร แปล จำนวน 1 เล่ม
 3. 35-ปฏิบัติตามลำดับ จำนวน 1 เล่ม
 4. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 5. 73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-10 11:43:55
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5523 นายสุปวีญ์ ด้วงเล็ก
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: เขาเจียก อำเภอ: เมือง จังหวัด: พัทลุง รหัสไปรษณีย์: 93000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 55-พระพุทธเจ้า จำนวน 1 เล่ม
 2. 60-โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ จำนวน 1 เล่ม
 3. 69-พระพุทธเจ้า(ปกแข็ง) จำนวน 1 เล่ม
 4. 73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ จำนวน 1 เล่ม
 5. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 2024-มหาสติปัฏฐานสูตรบาลี จำนวน 1 แผ่น
 2. 0211-ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 11 จำนวน 1 แผ่น
 3. 0401-พุทธรรมสวนหลวง 1 จำนวน 1 แผ่น
 4. 0402-พุทธรรมสวนหลวง 2 จำนวน 1 แผ่น
 5. 0403-พุทธรรมสวนหลวง 3 จำนวน 1 แผ่น
 6. 0407-พุทธรรมสวนหลวง 7 จำนวน 1 แผ่น
 7. 0408-พุทธรรมสวนหลวง 8 จำนวน 1 แผ่น
 8. 0409-พุทธรรมสวนหลวง 9 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2024-04-09 05:44:17
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5522 วิภาวรรณ ธาดากุลธรรม
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ท้ายบ้าน อำเภอ: เมือง จังหวัด: สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์: 10280
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
 2. 082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท จำนวน 1 เล่ม
 3. 081-เนตติปกรณ์ จำนวน 1 เล่ม
 4. 80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 5. 79-อัปปมาทธรรม จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 2104-DVD งานแสดงธรรม ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๓๔-วิถีแห่งความสุข จำนวน 1 แผ่น
 2. 1406-พระสูตรแนวปฏิบัติ 6 จำนวน 1 แผ่น
 3. 1501-แก่นหลักธรรม จำนวน 1 แผ่น
 4. 0417-พุทธธรรมสวนหลวง 17 จำนวน 1 แผ่น
 5. 0110-อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ 10 จำนวน 1 แผ่น
 6. 0416-พุทธธรรมสวนหลวง 16 จำนวน 1 แผ่น
 7. 0415-พุทธธรรมสวนหลวง 15 จำนวน 1 แผ่น
 8. 0224-ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 24 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2024-04-09 01:16:56
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5521 พระเมธาวุธ อินทปัญโญ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ในเมือง อำเภอ: เมืองหนองคาย จังหวัด: หนองคาย รหัสไปรษณีย์: 43000
หมายเหตุ: เพื่อนำไปอ่านและศึกษาธรรมะจ้า

รายการหนังสือ

 1. 23-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน จำนวน 1 เล่ม
 2. 26-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค จำนวน 1 เล่ม
 3. 28-ธรรมที่พึ่ง จำนวน 1 เล่ม
 4. 27-กฎเกณฑ์กรรม (จัดรูปเล่มและเนื้อหาใหม่) จำนวน 1 เล่ม
 5. 35-ปฏิบัติตามลำดับ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-08 11:42:47
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5520 ภูมิเทพ หอมระรื่น
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ทับเที่ยง อำเภอ: เมือง จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 65-เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ จำนวน 1 เล่ม
 2. 43-อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท จำนวน 1 เล่ม
 3. 36-โอวาทปาติโมกข์ จำนวน 1 เล่ม
 4. 47-อริยสัจ ๔ จำนวน 1 เล่ม
 5. 26-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-07 04:35:12
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5519 กวี​ โกวิทอริยวงศ์​
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ราษฎร์​พัฒนา​ อำเภอ: สะพานสูง​ จังหวัด: Bangkok รหัสไปรษณีย์: 10240
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 23-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน จำนวน 1 เล่ม
 2. 43-อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท จำนวน 1 เล่ม
 3. 27-กฎเกณฑ์กรรม (จัดรูปเล่มและเนื้อหาใหม่) จำนวน 1 เล่ม
 4. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 5. 49-ศรัทธาที่ถูกต้อง จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-06 10:18:13
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5518 พยุพล จันทร์สมบูรณ์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ปากแพรก อำเภอ: เมือง จังหวัด: กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์: 71000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 2. 73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ จำนวน 1 เล่ม
 3. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม
 4. 66-โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗ จำนวน 1 เล่ม
 5. 60-โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-05 02:28:56
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5517 ลาวัลย์ ปุกหุต
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: บางรักน้อย อำเภอ: เมือง จังหวัด: นนทบุรี รหัสไปรษณีย์: 11000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-04 11:11:58
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5516 นายณัฐวุฒิ จิตตรง
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: แขวงสะพานสูง อำเภอ: เขตสะพานสูง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์: 10240
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 28-ธรรมที่พึ่ง จำนวน 1 เล่ม
 2. 76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ จำนวน 1 เล่ม
 3. 26-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค จำนวน 1 เล่ม
 4. 48-สวดธรรม (ฉบับพกพา) จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-04 02:55:36
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5515 จิตราภรณ์ อาภรณ์รัตน์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: แขวงบางบำหรุ อำเภอ: เขตบางพลัด จังหวัด: กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์: 10700
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 2. 66-โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗ จำนวน 1 เล่ม
 3. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม
 4. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 5. 70-ปฏิจจสมุปบาท (เล่ม 1) จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-03 04:08:03
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5514 วชิราวรรณ อิทธิถาวร
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: แขวงจอมพล อำเภอ: จตุจักร จังหวัด: กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์: 10900
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2024-04-01 14:54:56
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -