ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

รายการขอรับสถานะการขอรับหนังสือ ซีดี/ดีวีดี ธรรมะบรรยาย


จำนวนทั้งหมด 5,009 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ

ลำดับ ข้อมูลผู้รับ สถานะ
5209 สิริพงศ์ เกียรติประดับ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ปากเพรียว อำเภอ: เมือง จังหวัด: สระบุรี รหัสไปรษณีย์: 18000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 41-มหาสติปัฏฐานสูตร แปล จำนวน 1 เล่ม
 2. 06-เริ่มต้นภาวนา จำนวน 1 เล่ม
 3. 80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 4. 30-สัจจะแห่งชีวิต จำนวน 1 เล่ม
 5. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-06-08 04:55:21
รอดำเนินการจัดส่ง
5208 พรพรรณ์ สมบูรณ์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: อ้อมน้อย อำเภอ: กระทุ่มแบน จังหวัด: สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์: 74130
หมายเหตุ: ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ ถ้าจะขอร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือโอนได้ที่บัญชีไหนคะ

รายการหนังสือ

 1. 69-พระพุทธเจ้า(ปกแข็ง) จำนวน 1 เล่ม
 2. 63-โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕ จำนวน 1 เล่ม
 3. 49-ศรัทธาที่ถูกต้อง จำนวน 1 เล่ม
 4. 06-เริ่มต้นภาวนา จำนวน 1 เล่ม
 5. 76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-06-08 03:03:16
รอดำเนินการจัดส่ง
5207 กิ่งกาญจน์ โนดะ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: บางแก้ว อำเภอ: บางพลี จังหวัด: สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์: 10540
หมายเหตุ: ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ช่วยเผยแผ่สัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

รายการหนังสือ

 1. 60-โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ จำนวน 1 เล่ม
 2. 63-โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕ จำนวน 1 เล่ม
 3. 79-อัปปมาทธรรม จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-06-05 13:12:02
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5206 พลพีร์ มหาวิเศษศิลป์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: พัฒนาการ อำเภอ: สวนหลวง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์: 10250
หมายเหตุ: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ สาธุ สาธุ สาธุ

รายการหนังสือ

 1. 69-พระพุทธเจ้า(ปกแข็ง) จำนวน 1 เล่ม
 2. 80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 3. 76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ จำนวน 1 เล่ม
 4. 78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว จำนวน 1 เล่ม
 5. 63-โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-06-04 14:44:49
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5205 วราภรณ์ มหาวิเศษศิลป์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: พัฒนาการ อำเภอ: สวนหลวง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์: 10250
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน จำนวน 1 เล่ม
 2. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 3. 65-เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ จำนวน 1 เล่ม
 4. 66-โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗ จำนวน 1 เล่ม
 5. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 2025-เมตตาภาวนา จำนวน 1 แผ่น
 2. 1406-พระสูตรแนวปฏิบัติ 6 จำนวน 1 แผ่น
 3. 0706-พระสูตรศึกษา 6 จำนวน 1 แผ่น
 4. 1601-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ จำนวน 1 แผ่น
 5. 2009-โพธิปักขิยธรรม 1 จำนวน 1 แผ่น
 6. 0401-พุทธรรมสวนหลวง 1 จำนวน 1 แผ่น
 7. 0402-พุทธรรมสวนหลวง 2 จำนวน 1 แผ่น
 8. 0904-ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม 4 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2023-06-04 14:34:29
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5204 นายพนมศักดิ์ วิลัยเลิศ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: สวนดอกไม้ อำเภอ: เสาไห้ จังหวัด: สระบุรี รหัสไปรษณีย์: 18160
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท จำนวน 1 เล่ม
 2. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-06-01 09:19:21
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5203 นัยน์ชนก หอมโกศล
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: บางใหญ่ อำเภอ: บางใหญ่ จังหวัด: นนทบุรี รหัสไปรษณีย์: 11140
หมายเหตุ: ขอขอบพระคุณมากค่ะ

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
 2. 45-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม จำนวน 1 เล่ม
 3. 47-อริยสัจ ๔ จำนวน 1 เล่ม
 4. 39-มรณสติในพระไตรปิฎก จำนวน 1 เล่ม
 5. 35-ปฏิบัติตามลำดับ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-05-31 15:31:33
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5202 คุณวิท​ ปกรณ์รรษ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ลาดยาว อำเภอ: จตุจักร จังหวัด: กทม รหัสไปรษณีย์: 10900
หมายเหตุ: (ขอบคุณ​สำหรับหนังสือธรรมมะพร้อมซีดี)​

รายการหนังสือ

 1. 79-อัปปมาทธรรม จำนวน 1 เล่ม
 2. 76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ จำนวน 1 เล่ม
 3. 63-โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕ จำนวน 1 เล่ม
 4. 60-โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ จำนวน 1 เล่ม
 5. 49-ศรัทธาที่ถูกต้อง จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 2024-มหาสติปัฏฐานสูตรบาลี จำนวน 1 แผ่น
 2. 1001-พรหมจรรย์ 1 จำนวน 1 แผ่น
 3. 1002-พรหมจรรย์ 2 จำนวน 1 แผ่น
 4. 1003-พรหมจรรย์ 3 วิธีเจริญวิปัสสนา จำนวน 1 แผ่น
 5. 0604-สมาธิภาวนา 4 จำนวน 1 แผ่น
 6. 0606-สมาธิภาวนา 6 จำนวน 1 แผ่น
 7. 2010-โพธิปักขิยธรรม 2 จำนวน 1 แผ่น
 8. 2009-โพธิปักขิยธรรม 1 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2023-05-31 06:30:48
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5201 คุณธวัชชัย​ ตั้งประสิทธิภาพ​
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: แขวงปทุมวัน อำเภอ: เขตปทุมวัน จังหวัด: กทม​ รหัสไปรษณีย์: 10330
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว จำนวน 1 เล่ม
 2. 71-ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน จำนวน 1 เล่ม
 3. 58-อนุปุพพิกถา จำนวน 1 เล่ม
 4. 37-มองมุมวิปัสสนา จำนวน 1 เล่ม
 5. 41-มหาสติปัฏฐานสูตร แปล จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 0411-พุทธรรมสวนหลวง 11 จำนวน 1 แผ่น
 2. 0408-พุทธรรมสวนหลวง 8 จำนวน 1 แผ่น
 3. 0416-พุทธธรรมสวนหลวง 16 จำนวน 1 แผ่น
 4. 0606-สมาธิภาวนา 6 จำนวน 1 แผ่น
 5. 0604-สมาธิภาวนา 4 จำนวน 1 แผ่น
 6. 1406-พระสูตรแนวปฏิบัติ 6 จำนวน 1 แผ่น
 7. 0306-รวมธรรม 6 จำนวน 1 แผ่น
 8. 1601-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2023-05-30 08:36:36
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5200 วิรัลพัชร อภิเลิศทรงศักดิ์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: หนองกรด อำเภอ: เมือง จังหวัด: นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์: 60240
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 2. 69-พระพุทธเจ้า(ปกแข็ง) จำนวน 1 เล่ม
 3. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม
 4. 66-โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗ จำนวน 1 เล่ม
 5. 80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-05-30 04:58:08
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5198 กิตติพงษ์ คงทองสุข
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: รอบเมือง อำเภอ: เมือง จังหวัด: ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์: 25000
หมายเหตุ: อนุโมทนาบุญครับ

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-05-30 04:30:55
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5197 ควีนเน่​ อีสวิล
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: ลาดพร้าว​ อำเภอ: ลาดพร้าว จังหวัด: กทม​ รหัสไปรษณีย์: 10230
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 70-ปฏิจจสมุปบาท (เล่ม 1) จำนวน 1 เล่ม
 2. 69-พระพุทธเจ้า(ปกแข็ง) จำนวน 1 เล่ม
 3. 68-วิราคธรรม จำนวน 1 เล่ม
 4. 53-อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 5. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 2010-โพธิปักขิยธรรม 2 จำนวน 1 แผ่น
 2. 2009-โพธิปักขิยธรรม 1 จำนวน 1 แผ่น
 3. 0401-พุทธรรมสวนหลวง 1 จำนวน 1 แผ่น
 4. 0402-พุทธรรมสวนหลวง 2 จำนวน 1 แผ่น
 5. 0403-พุทธรรมสวนหลวง 3 จำนวน 1 แผ่น
 6. 0407-พุทธรรมสวนหลวง 7 จำนวน 1 แผ่น
 7. 0409-พุทธรรมสวนหลวง 9 จำนวน 1 แผ่น
 8. 0410-พุทธรรมสวนหลวง 10 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2023-05-29 09:55:11
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5196 คุณเฉินจ้าวหัว
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: สัมพันธวงศ์​ อำเภอ: สัมพันธวงศ์​ จังหวัด: กทม​ รหัสไปรษณีย์: 10100
หมายเหตุ: **ขอน้อมขอบพระคุณ​สำหรับหนังสือธรรมมะและซีดีธรรมมะ**

รายการหนังสือ

 1. 082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท จำนวน 1 เล่ม
 2. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 3. 72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน จำนวน 1 เล่ม
 4. 62-รู้กฎ แจ้งธรรม จำนวน 1 เล่ม
 5. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 1801-มหานิทเทส 1 จำนวน 1 แผ่น
 2. 0904-ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม 4 จำนวน 1 แผ่น
 3. 0810-นิสสยะ 10 จำนวน 1 แผ่น
 4. 0417-พุทธธรรมสวนหลวง 17 จำนวน 1 แผ่น
 5. 0415-พุทธธรรมสวนหลวง 15 จำนวน 1 แผ่น
 6. 0414-พุทธธรรมสวนหลวง 14 จำนวน 1 แผ่น
 7. 0413-พุทธธรรมสวนหลวง 13 จำนวน 1 แผ่น
 8. 0412-พุทธธรรมสวนหลวง 12 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2023-05-29 09:14:21
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5195 คุณซัน​ อริ​ยบุญ​
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: คลองจั่น​ อำเภอ: บางกะปิ จังหวัด: กทม​ รหัสไปรษณีย์: 10240
หมายเหตุ: **ฝากพัสดุไว้ที่ป้อมยาม​ รปภ​ หมู่บ้าน​นะคะ**

รายการหนังสือ

 1. 80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
 2. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
 3. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 4. 66-โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗ จำนวน 1 เล่ม
 5. 65-เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 0706-พระสูตรศึกษา 6 จำนวน 1 แผ่น
 2. 0704-พระสูตรศึกษา 4 จำนวน 1 แผ่น
 3. 0703-พระสูตรศึกษา 3 จำนวน 1 แผ่น
 4. 1501-แก่นหลักธรรม จำนวน 1 แผ่น
 5. 0109-อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ 9 จำนวน 1 แผ่น
 6. 0106-อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ 6 จำนวน 1 แผ่น
 7. 1802-ทิฏฐิกถา จำนวน 1 แผ่น
 8. 1805-ปฏิสัมภิทามรรค 2 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2023-05-29 08:40:33
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5194 ฐิตารีย์ เศรษฐดาสิริเกษม
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: นครสวรรค์ตก อำเภอ: เมือง จังหวัด: นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์: 60000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 79-อัปปมาทธรรม จำนวน 1 เล่ม
 2. 78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว จำนวน 1 เล่ม
 3. 77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ จำนวน 1 เล่ม
 4. 69-พระพุทธเจ้า(ปกแข็ง) จำนวน 1 เล่ม
 5. 67-โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-05-28 08:54:24
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5193 ณภาสุ อรรคเดชดำรง
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: สะพานสูง อำเภอ: สะพานสูง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์: 10240
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-05-27 00:17:11
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5192 ประเสริฐ เทศพันธ์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: บางช้าง อำเภอ: อัมพวา จังหวัด: สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์: 75110
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ จำนวน 1 เล่ม
 2. 39-มรณสติในพระไตรปิฎก จำนวน 1 เล่ม
 3. 30-สัจจะแห่งชีวิต จำนวน 1 เล่ม
 4. 06-เริ่มต้นภาวนา จำนวน 1 เล่ม
 5. 49-ศรัทธาที่ถูกต้อง จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-05-26 14:02:53
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5191 แพร พิมล
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: บางตลาด อำเภอ: ปากเกร็ด จังหวัด: นนทบุรี รหัสไปรษณีย์: 11120
หมายเหตุ: ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
 2. 26-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค จำนวน 1 เล่ม
 3. 30-สัจจะแห่งชีวิต จำนวน 1 เล่ม
 4. 78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว จำนวน 1 เล่ม
 5. 47-อริยสัจ ๔ จำนวน 1 เล่ม

รายการซีดี/ดีวีดี

 1. 2023-เตรียมโสดาบัน จำนวน 1 แผ่น
 2. 1806-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ จำนวน 1 แผ่น
 3. 0706-พระสูตรศึกษา 6 จำนวน 1 แผ่น
 4. 0110-อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ 10 จำนวน 1 แผ่น
 5. 0109-อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ 9 จำนวน 1 แผ่น
 6. 0415-พุทธธรรมสวนหลวง 15 จำนวน 1 แผ่น
 7. 1003-พรหมจรรย์ 3 วิธีเจริญวิปัสสนา จำนวน 1 แผ่น
 8. 0106-อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ 6 จำนวน 1 แผ่น
ขอรับเมื่อ
2023-05-25 06:37:27
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5190 สอางค์ วงศ์วรรธนะโชติ
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: บางรักน้อย อำเภอ: เมืองนนทบุรี จังหวัด: นนทบุรี รหัสไปรษณีย์: 11000
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-05-22 06:36:25
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -
5189 น.ส.สุวิมล สังวรณ์
อีเมล์: *** โทรศัพท์: ***
ที่อยู่: ** ตำบล: พรหมบุรี อำเภอ: พรหมบุรี จังหวัด: สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์: 16160
หมายเหตุ: -

รายการหนังสือ

 1. 083-สาธยายธรรม จำนวน 1 เล่ม
 2. 65-เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ จำนวน 1 เล่ม
 3. 74-อริยสัจภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เล่ม
ขอรับเมื่อ
2023-05-22 04:33:56
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: -